кандидат географічних наук Кізюн А. Г., Ходус С. Я. ВПЛИВ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УДК: 338,48(477.86)(045)

 

ВПЛИВ РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

кандидат географічних наук Кізюн А. Г., студентка Ходус С. Я.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Обґрунтовано особливості зосередження і розвитку інфраструктури й економіки туризму в різних частинах Івано-Франківської області. Прокласифіковано специфічні особливості туристичної галузі Івано-Франківської області. Проаналізовано SWOT-аналіз туристичної галузі Івано-Франківської області, проведено динаміку туристичних потоків області в 2010-2015 роках. Визначено суть впливу ресурсних чинників на розвиток туризму і туристичний потенціал.

Ключові слова: геопросторова організація туризм, туристична індустрія, туристичний потенціал, туристична інфраструктура, туристичні потоки.

 

Кандидат географических наук Кизюн А.Г., Ходус С.Я., Влияние ресурсного фактора на развитие туризма и турестический потенціал в Ивано-Франковской области / Винницкий торгово-економический институт КНТЭУ, Украина, Винница.

Обоснованы особенности сосредоточения и развития инфраструктуры и экономики туризма в разных частях Ивано-Франковской области. Проклассифицированы специфические особенности туристической отрасли Ивано-Франковской области. Проанализировано SWOT- анализ туристической отрасли Ивано-Франковской области, проведена динамика туристических потоков области в 2010-2015 годах. Определена суть влияния ресурсных факторов на развитие туризма и туристический потенциал.

Ключевые слова: геопространственная организация, туризм, туристическая индустрия, туристический потенциал, туристическая инфраструктура.

 

сandidate of geographical sciences Kizyun A.G., Khodus S.Y., Influence resource factor in the development of tourism and Camping & Outdoor potentsіal in Ivano-Frankivsk region / Vinnitsa Institute of Economy and Trade of KNTEU , Ukraine, Vinnitsa.

The features of the focus and the development of the infrastructure and tourist economy in different parts of Ivano-Frankivsk region are proved. The special features of tourist area in Ivano-Frankivsk region are classified. SWOT-analysis of tourist industry in Ivano-Frankivsk region and dynamics of tourist flow of the region in 2010-2015 are analyzed. The essence of resource factors’ influence on the development of tourism and tourist potential is defined.

Keywords: geospatial organization , tourism, tourist industry, tourist potential, tourist infrastructure.

 

Вступ. Івано-Франківська область вже тривалий час є одним з найпривабливіших у туристичному аспекті регіоном України. Сьогодні в області розвивається туризм кількох видів, відповідно мережа підприємств, що надають туристичні послуги, достатньо широка та неоднорідна. Потенціал природних, історико-культурних та соціально-економічних передумов розвитку туристичної галузі підтверджує, що розвиток індустрії туризму є пріоритетним напрямом економіки Івано-Франківської області. Неоднорідність рельєфу та ландшафтних особливостей території, відмінності між рівнем розвитку окремих районів в економічному, соціальному та культурному показниках вимагають аналізу та обґрунтування особливостей зосередження і розвитку інфраструктури й економіки туризму в різних частинах Івано-Франківської області.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми передумов розвитку туристичної галузі в регіоні досліджували Г.М. Гуменюк, Т.З. Маланюк, Н.М. Паньків, Ю.В. Зінько, М.Й. Рутинський. Наукові публікації спрямовані на детальний аналіз туристичних ресурсів області, визначення їхнього значення та використання в туризмі. Загалом в науковій літературі з цієї тематики детально відображено організаційно-управлінські аспекти туристичної галузі Івано-Франківської області, недостатньо дослідженими залишились економіко-географічні принципи розміщення галузі, їхній вплив на територіальну організацію туризму та його розвиток загалом.

Основний виклад матеріалу. Івано-Франківська область вже тривалий час обіймає позицію одного із найпривабливіших у туристичному відношенні регіону України. Численні природні, історико-культурні, соціально-економічні та суспільні фактори сприяють активному розширенню тут туристичної інфраструктури. Сьогодні в області розвиваються різні види туризму, відповідно сфера підприємств, що надають туристичні послуги стає достатньо широкою та неоднорідною. У даному регіоні розвиваються такі види туризму, як гірськолижний, піший, лікувально-оздоровчий, екологічний, водний, молодіжний, релігійний, спортивний, сільський, зелений.

Територія області має різноманітний рельєф і поділяється на райони, які відмінні між собою геологічною будовою, різницею висот над рівнем моря і, відповідно, рослинним покровом та тваринним світом. Незважаючи на невелику територію, область за характером рельєфу належить до числа найбільш мальовничих в Україні.

Доцільно відзначити, що Івано-Франківській області властиві деякі специфічні особливості туристичної галузі:

1) її географічне розташування на карті Європи;

2) природно-кліматичні умови;

3) демографічні фактори, пов’язані з переважанням частки сільського населення;

4) наявність великих лісових масивів;

5) рекреаційна спрямованість регіону;

6) недостатній розвиток соціальної інфраструктури, особливо в гірській та сільській місцевостях[1, c. 22].

Важливою особливістю Івано-Франківської області є її географічна близькість до Європейського Союзу. Позитивний вплив цього у тому, що відбувається дифузія тенденцій розвитку окремих видів туризму, залучення іноземних інвестицій, особливо в рамках програм щодо розвитку прикордонного й транскордонного співробітництва, а також відносно хороша доступність до міжнародних ринків для залучення до області іноземних туристів.

Негативний вплив географічної близькості розміщення проявляється у потужній конкуренції на ринку туристичних послуг, зменшенні попиту на вітчизняні туристичні послуги та товари, що в порівнянні з іноземними зразками мають нижчу якість та конкурентоспроможність. Всі особливості території: природні, соціальні, демографічні, економічні, господарські та інші формують середовище функціонування туристичної індустрії, впливають на процес її розвитку, диверсифікації, ефективності, визначають основні зміни та тенденції і, звичайно, впливають на рентабельність та значення в інфраструктурі туристичних послуг.

Кожну територію можна представити її властивостями і відношеннями. Останні охоплюють не лише природні якості, а й властивості, створені людською діяльністю. Окремим видом властивостей і відношень в територіальній організації є функції території, вони відображають зв’язок людської діяльності з природою та штучно створеними матеріальними об’єктами. Територія переважно характеризується кількома функціями, що формують цілу систему умов для розвитку тієї чи іншої галузі, тому визначення територіальної організації передбачає виявлення та розуміння таких функцій [2, c. 34].

Щодо території Івано-Франківської області, її головними функціями є рекреаційні, екологічні, економічні та інформаційні. Вони є визначальними умовами не лише постійного вдосконалення туристичних закладів області та послуг, що надаються ними, а й першопричинами розвитку всього комплексу туристичної інфраструктури і, звичайно, тими факторами, що стимулюють цілорічні туристичні потоки в регіон [3, c. 41].

Це ще раз підтверджує важливість всіх різносферних особливостей території в ефективності розвитку сфери закладів розміщення.

Івано-Франківська область за характером рельєфу досить неоднорідна і поділена на три частини: рівнинну лісостепову – Наддністрянщину, середнє передгір’я – Передкарпаття і південно-західну гірську – Карпати, що займають майже 50% всієї площі області. Територією останньої гірські хребти відокремлюються поперечними та поздовжніми долинами і утворюють системи Східні Бескиди, Горгани і Покутські гори. Відокремлені масиви Чорногори з найвищою точкою України, горою Говерлою, завжди заповнені туристами, які надають перевагу активним видам відпочинку. Саме особливості рельєфу, всі природні та історико-культурні ресурси стали першопричинами розвитку тут туризму та його інфраструктури на більшій частині території [4, c.11].

Якщо розглядати геопросторову організацію туристичних підприємств Івано-Франківської області, то вони сконцентровані виключно в центрах скупчення природно-географічних та культурно-історичних туристичних ресурсів. На основі такої концентрації можна вважати, що територіальна організація туризму в області є відносно нестабільною, оскільки показник великого скупчення в гірських територіях частково згладжується розсіюванням культурних та релігійних об’єктів по всьому ареалу області.

Належний рівень туристичних послуг і наявність попиту на ресурси не гарантують економічний та соціальний прогрес регіону. Між цими двома сторонами існує проміжний визначальний показник - реальний (на конкретний час) рівень споживання послуг, зумовлений особливостями розвитку, популярності й територіальну організацію інфраструктурних об’єктів туризму [4, c. 23].

Основні передумови розвитку туристичної галузі області найбільш об’єктивно відображає SWOT-аналіз (табл.1).

Таблиця 1

SWOT-аналіз туристичної галузі Івано-Франківської області [5, c.48]

 

Сильні сторони

 

Слабкі сторони

а) унікальний природно-рекреаційний потенціал (ландшафтна різноманітність, пам’ятки природи, можливості лікування );

б) історико-культурна, архітектурна та релігійна спадщина, колорит населення;

в) активність мешканців у розвитку приватної справи;

г) популяризація мистецько-фестивальних атракцій;

д) вигідне географічне положення області;

е) комунікаційна доступність

а) недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;

б) неналежна якість та асортимент послуг, проблема додаткових послуг при туристичних закладах;

в) недостатня кількість готелів;

г) неналежний розвиток комунальної сфери області;

д) порівняно примітивний рівень реклами та інформаційного сервісу;

е) кваліфікація працівників сфери вимагає наукової підготовки, підвищення рівня ерудованості, знання ними іноземних мов;

є) слаборозвинута ринкова інфраструктура (біржі, аудит, консалтинг);

ж) нестача інформації для потенційних відвідувачів про привабливі пам’ятки регіону, марковані туристичні маршрути, заклади розміщення

Можливості

 

Загрози

а) залучення інвестицій у розвиток перспективних для області видів туризму: пізнавального, гірськолижного, водного, ділового, організацію дитячого відпочинку;

б) удосконалення лікувально-курортної справи в області;

в) облаштування баз та кемпінгів у місцях зосередження туристичних дестинацій;

г) просування відомих туристичних «родзинок», удосконалення їхньої рекламної політики («Буковель», Говерла, Манява, Яремче та ін.);

д) розвиток транскордонного співробітництва, запозичення іноземного досвіду щодо управління індустрією туризму та залучення інвестицій для розвитку туристичних закладів;

е) проведення на території регіону спеціалізованих туристичних виставок і конференцій

а) недостатнє фінансування на реалізацію державних, обласних та місцевих програм з розвитку туризму;

б) невідповідна робоча організація та рівень оплати праці в туристичній галузі;

в) конкуренція з боку інших країн та регіонів;

г) застарілість законодавчої та нормативно-правової бази галузі;

д) недосконале розуміння можливості туризму посприяти економічному зростанню області на державному рівні;

е) невідповідність більшості закладів, що надають туристичні послуги міжнародним та вітчизняним стандартам

 

Як видно з таблиці, сильні сторони та можливості розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області є змістовними та перспективними. Реалізація зазначених пунктів вимагає чималих коштів, проте вони не лише можуть окупитися, а й підняти область на вищий рівень. Щодо наведених слабких сторін та загроз, вони вже тривалий час закріплені в основах туризму регіону, відповідно їх усунення вимагає значних зусиль.

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямом розвитку Івано-Франківщини. Об’єктивно область має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного розміщення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.

Івано-Франківщина є частиною унікальної Карпатської лісо гірської геоекосистеми, яка має важливе рекреаційне значення не тільки для України, але й для всього Європейського континенту [5, c. 57].

Івано-Франківська область входить у перелік найбільш привабливих і популярних туристичних регіонів України. Існуюча база рекреаційних закладів різних форм власності (362 одиниці на 17,6 тис. місць) дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів. На сьогодні майже 800 сільських господарів приймають туристів у своїх садибах. Туристичні послуги надають понад 100 туроператорів та турагентів; діє мережа з 14 туристично-інформаційних центрів [5, c. 65].

Також на території регіону зосереджені важливі природно-заповідні території та об’єкти. До мережі природно-заповідного фонду області віднесено 474 території та об’єкти загальною площею 218,8 тис. га, що складає 15,7% від загальної площі області, в тому числі: 32 об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га; 442 об’єкти місцевого значення площею 87,2 тис. га [2, c. 46].

Під охороною держави в області нараховується з найдавніших часів (XII ст.) і до XX ст. включно 1423 пам’ятки архітектури, з них 513 культових споруд – 482 церкви (335 дерев’яних і 127 мурованих), 24 костели та 7 синагог [5, с. 22].

Область має добрі комунікаційні зв’язки із зовнішнім середовищем. Розташування Івано-Франківщини свідчить про важку доступність мешканців із Східної України та легку доступність для відвідувачів із Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини, які перетинають західні кордони автомобільним та залізничним транспортом. У межах гірської зони Івано-Франківської області виділяють три різні туристичні райони: Осмолодсько-Болехівський, Ворохтинсько-Яремчанський та Верховинсько-Косівський.

Динаміка туристичних потоків області в 2010-2015 роках відображена в табл.2 [5, c.30]

Таблиця 2

Туристичні потоки Івано-Франківської області в 2010-2015 роках, осіб

 

Роки

Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України – усього

Із загальної кількості туристів:

Кількість

екскурсантів

іноземні туристи

туристи-громадяни України,

які виїжджали

за кордон

внутрішні туристи

2010

53333

4528

8509

40296

646465

2011

59327

3256

8816

47255

341653

2012

110162

3171

9681

97310

359994

2013

77666

5750

12025

59891

337472

2014

63848

567

7609

55672

1019836

2015

65885

1324

6853

57708

332052

 

 

Як бачимо за останні 2 роки кількість туристів дещо зросла, однак в порівнянні з 2013 роком ці показники значно менші.

До туристичної галузі області за оперативними даними за станом на 01.12.2015 р. входять 2421 суб’єктів господарювання, в тому числі 566 суб’єктів господарювання – юридичних осіб і 1855 фізичних осіб-підприємців (за результатами аналізу видів економічної діяльності згідно класифікаторів КВЕД 2005 та 2010 рр.). Основним видом діяльності вказали види діяльності пов’язані з туристичною галуззю 1181 суб’єкт господарювання, в тому числі 250 юридичних осіб та 931 фізична особа-підприємець.

Якщо оцінити динаміку кількості суб’єктів господарювання на часовому інтервалі, що досліджується, то отримаємо позитивну динаміку: в 2011–2013 рр. середньорічні темпи приросту кількості суб’єктів галузі складали 8,9%, у тому числі приріст юридичних осіб становив 6,2%, а фізичних осіб-підприємців – 9,6% [5, c.35].

Якщо оцінити питому вагу суб’єктів туристичної галузі у загальній кількості зареєстрованих на території області суб’єктів господарювання, то на кінець 2015 р. їх частка складала 3,30%, в т.ч. частка юридичних осіб в загальній кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання: юридичних осіб – 2,57%, фізичних осіб – 3,62%. Протягом часового інтервалу, що досліджується частка суб’єктів господарювання туристичної галузі в загальній кількості зросла з 3,06% в 2011 р. до 3,19% у 2013 р., що свідчить про перевищення темпів приросту реєстрації суб’єктів господарювання галузі над загальною кількістю [5, c.36].

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць області найбільша частка (дані на кінець 2015 р.) суб’єктів господарювання, що належать до галузі туризму, має місце на території Яремчанської міської ради – 31,6% (766 од.), Івано-Франківської міської ради – 26,8% (649 од.), Верховинського району – 7,1% (172 од.), Косівського району – 6,0% (145 од.), Коломийської міської ради – 5,8% (141 од.) [5, c.38].

Водночас на території Івано-Франківської міської ради, де зареєстровано другу за абсолютною величиною кількість суб’єктів господарювання галузі туризму, їх частка становить 2,9% (в т.ч. 2,7% юридичних осіб і 3,0% фізичних осіб-підприємців) [5, c.38].

Висновки. Важливість туризму постійно зростає: активно розвиваються та удосконалюються туристичні продукти, покращується рівень обслуговування туристів, впроваджуються заходи, що сприяють просуванню бренду Івано-Франківської області як туристичного регіону України. Івано-Франківська область має багаті рекреаційні ресурси, які активно залучаються у туристичну діяльність. Івано-Франківщина є частиною унікальної Карпатської лісогірськоїт геоекосистеми, яка має важливе рекреаційне значення не тільки для України, але й для всього Європейського континенту. На даний час регіон має всі належні складові туристичної інфраструктури, проте вони поки що знаходяться на стадії становлення.

 

Література:

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. - К.: ВПЦ «Київський Університет», 2014. - 395 с.

2. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навчальний посібник / С.П. Гаврилюк. – К.: КНТЕУ, 2015. – 180 с.

3. Клапчук В.М. Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності / В.М. Клапчук, О.О. Клапчук, М.В. Клапчук // Карпатський край. - 2015. - № 1 (3). - С. 119-132.

4. Любіцева О.О, Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник / О.О. Любімцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук.-К.: Альтерпрес, 2014.- 369 с.

5. Туризмологія (теорія туризму). Навчально-методичний посібник / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко, О.А. Кручек, І.М. Мініч. – К.: КУТЕП, 2015. – 647 с.

 

References:

1. Beydyk A.A. Recreation and tourism resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning / A.A. Beydyk. - K .: CUP "Kyiv University", 2014. - 395 p.

2. Havryliuk S.P. The competitiveness of enterprises in the tourism business: Textbook / S.P. Havryliuk. - K .: KNTEU, 2015. - 180 p.

3. Klapchuk V. Methods of assessing tourist and recreational resources of districts of Ivano-Frankivsk region for strategic development needs of tourism and recreation activities / V.M. Klapchuk, A.A. Klapchuk, M.V. Klapchuk // highlands. - 2015. - № 1 (3). - S. 119-132.

4. Lyubitseva O.O., Pankov E.V., Stafiychuk V.I. Travel Resources of Ukraine. Teaching Manual.-K .: Alterpres, 2014.- 369 p.

5. Тurizmologiya (theory tourism). Textbook / V.S. Pazenok, V.K. Fedorchenko, A.A. Kruchek, I.N. Minich. - K .: KUTEL, 2015. - 647 p.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.