Білай І.М., Демченко В.О., Красько М.П., Остапенко А.О., Рибалко Т.П. АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ ФІТОПРЕПАРАТІВ

УДК 615.272 4.03:616.13-004.6

 

АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ ФІТОПРЕПАРАТІВ

доктор медичних наук Білай І.М., кандидат фармацевтичних наук Демченко В.О., кандидат медичних наук Красько М.П., кандидат фармацевтичних наук Остапенко А.О., кандидат медичних наук Рибалко Т.П.

 

В статті показано дослідження антиатеросклеротичної та антиоксидантної дії лікарських препаратів рослинного походження. Ці фармакологічні ефекти були, насамперед, пов’язані з сумарною дією біологічно активних речовин (флавоноїди, пектини, рослинні стерини та інші). В умовах проведеного експерименту встановлено, що препарати рослинного походження мають гіпохолестеринемічну, гіпотригліцеридемічну, гіпо-β-ліпопротеідемічну, антиатероматозну та антиоксидантну дію, яка не поступається еталонним засобам нікотиновій кислоті та α-токоферолу ацетату.

Ключові слова: фармакологічні дослідження, лікарські препарати рослинного походження, антиатеросклеротична дія, антиоксидантна дія.

 

доктор медицинских наук, Белай И. М., кандидат фармацевтических наук Демченко В. О., кандидат медицинских наук Красько Н. П., кандидат фармацевтических наук Остапенко А. А., кандидат медицинских наук Рыбалко Т.П. Антиатеросклеротические и антиоксидантные эффекты фитопрепаратов / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В статье показано исследование гиполипидемического и антиоксидантного действия лекарственных препаратов растительного происхождения. Эти фармакологические эффекты были, прежде всего, связаны с суммарным действием биологически активных веществ (флавоноиды, пектины, растительные стерины и другие). В условиях проведенного эксперимента установлено, что препараты растительного происхождения обладают гипохолестеринемическим, гипотриглицеридемическим, гипо-β-липопротеидемическим, антиатероматозным и антиоксидантным действием, которое не уступает эталонным средствам никотиновой кислоте и α-токоферола ацетата.

Ключевые слова: фармакологические исследования, лекарственные препараты растительного происхождения, антиатеросклеротическое действие, антиоксидантное действие.

 

doctor of medical Sciences, Belay I. M., candidate of pharmaceutical Sciences Demchenko V. O., candidate of medical Sciences Krasko N. P., candidate of pharmaceutical Sciences Ostapenko, A. A., candidate of medical Sciences Rybalko T. P. Anti-atherosclerotic and Antioxidant effects of herbal medicines / Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhya.

The article shows research of hypolipidemic and antioxidant actions of herbal medicines. These pharmacological effects have been primarily associated with a combined action of biologically active substances (flavonoids, pectins, plant sterols and other). It was found that herbal medicines possess hypocholesterol, hypotriglyceridemic, hypo-β-lipoproteidemic, antiatheromatous and antioxidant effect in the experiment that is not inferior to the reference drugs: nicotinic acid and α-tocopherol.

Key words: pharmacological studies, herbal medicines, antiatherosclerotic action, antioxidant acntion.

 

Проблема лікування та профілактики атеросклерозу залишається однією з найбільш актуальних в сучасній медицині [1, с. 14]. Серед антиатеросклеротичних засобів особливе значення мають препарати рослинного походження, які відрізняються низькою токсичністю і можливістю їх тривалого застосування без істотних ускладнень [2, с. 108]. Однак недостатній обсяг досліджень з порівняльної оцінки їх ефективності та безпеки не дозволяє визначити роль та місце фітопрепаратів у комплексній терапії атеросклерозу.

У зв'язку з цим метою даного дослідження було вивчення антиатеросклеретичної та антиоксидантної активності препаратів з лікарських рослин астрагалу шерстистоквіткового (трава), кукурудзи звичайної (кукурудзяні стовпчики з приймочками), морської капусти (бурі водорості) і їх комбінованого застосування при експериментальному атеросклерозі.

Матеріал і методи дослідження. Досліди проведені на 110 статевозрілих білих щурах Внстар, які були розподілені на групи: 1 (норма) – інтактні тварини; 2 (контрольна) – тварини з експериментальною гіперліпідемією (без лікування). Наступним групам тварин поряд з формуванням гіперліпідемії вводилися досліджувані препарати; 3 – тварини, які отримували настій кукурудзяних приймочок; 4 – тварини, які отримували настій астрагала шерстистоквіткового; 5 – тварини, які отримували настій морської капусти; 6 – тварини, які отримували нікотинову кислоту; 7 – тварини, які отримували настій лікарського збору (астрагал шерстистоквітковий, кукурудзяні приймочки, морська капуста); 8 – тварини, які отримували α-токоферолу ацетат.

Гіперліпідемію викликали шляхом ведення per os тваринам холестерину в дозі 40 мг/кг в соняшниковій олії та ергокальциферолу в дозі 350000 ОД/кг протягом 5 діб [6, с. 1033]. В якості препаратів порівняння були обрані нікотинова кислота в дозі 500 мг/кг і α-токоферол — класичний антиоксидант (50 мг/кг) [3, с. 56]. Досліджувані препарати рослинного походження вводилися у вигляді настою (1:10) по 0,5 мл/100г маси. Стан ліпідного обміну оцінювали за вмістом загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), β-ліпопротеїдів (β-ЛП), а процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) — за рівнем малонового діальдегіду (МДА), дієнових і трієнових кон'югатів (ДК та ТК), α-токоферолу (α-ТФ) та активності глутатіонредуктази (ГР) в сироватці крові [4, с. 206]. Вміст холестерину в такнинах аорти визначалося по кольоровій реакції Лібермана-Бурхарда [5, c. 181].

Результати та їх обговорення. Результати експериментальних досліджень показали, що лікарські препарати рослинного походження, еталонні засоби – нікотинова кислота і α-токоферолу ацетат змінювали показники ліпідного обміну в різній мірі.

Нами встановлено (табл. 1), що препарат кукурудзяних приймочок за гіпохолестеринемичним і гіпо-β-ліпопротеідемічним ефектами перевищував еталонні препарати (зниження рівня загального холестерину на 57,3 % і β-ліпопротеїдів на 62,6 % відповідно). Найбільш вираженою гипотригліцеридемічною дією володів лікарський збір (астрагал шерстистоквітковий, кукурудзяні приймочки, морська капуста) — зниження на 73,5 %. Крім того, виявилося (табл. 2), що інгібуюча дія на ПОЛ найбільш виразна при застосуванні кукурудзяних приймочок, морської капусти і лікарського збору, ніж при призначенні α-токоферолу – класичного антиоксиданту. При впливі на антиоксидантну систему встановлено, що ендогенний антиоксидант α-токоферол та активність глутатіонредуктази відновлювалися найбільш істотно при введенні лікарського збору і препарату морської капусти.

Лікарський збір свої виразний гіпотригліцеридімичний та помірні гіпохолестеринемічний та антиоксидантний ефекти реалізовував, ймовірно, шляхом зменшення всмоктування і посилення виведення холестерину з організму, а також інгібування ПОЛ і активації антиоксидантної системи. Проте препарати, що мають різні біологічно активні речовини, такі як астрагал шерстистоквітковий (флавоноїди), морська капуста (пектини) і кукурудзяні рильця (рослинні стерини) при спільному застосуванні не суттєво потенціювали дію один одного. В цьому зборі дія індивідуальних препаратів, крім гіпотригліцеридемічного, перевищувало ефекти комбінованого застосування препаратів.

 

Повний текст статты за посиланням Belay_stattya.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.