кандидат педагогічних наук Фотинюк В.Г., Величенко А.М., Коротя В.В. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

УДК 37.042.1:071(045)

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

кандидат педагогічних наук Фотинюк В.Г., Величенко А.М., Коротя В.В.

Національний авіаційний університет, Україна, Київ

 

Розглянуто проблему мотивації до занять фізичними вправами у студентів вищого навчального закладу (ВНЗ). Проведено аналіз останніх публікацій за проблемою мотивації. Досліджено особливості прояву мотивації до занять фізичним вихованням та спортом у студентів. Використано дані анкетного опитування студентів 1 курсу різних спеціальностей. Виділено суттєві відмінності у мотиваційній сфері юнаків та дівчат.

Ключові слова: мотивація, студенти, інтерес, особливість, фізичні вправи.

 

кандидат педагогических наук, Фотинюк В.Г., Величенко А.М., Коротя В.В. Особенности мотивации к занятиям физическими упражнениями студентов в процессе физического воспитания. Национальный авиационный университет, Украина, Киев

Рассмотрена проблема мотивации к занятиям физическими упражнениями у студентов высшего учебного заведения (ВУЗ). Проведен анализ последних публикаций по проблеме мотивации. Исследованы особенности проявления мотивации к занятиям физическим воспитанием и спортом у студентов. Использованы данные анкетного опроса студентов 1 курса различных специальностей. Выделены существенные различия в мотивационной сфере юношей и девушек.

Ключевые слова: мотивация, студенты, интерес, особенность, физические упражнения.

 

PhD in Pedagogical Sciences, Fotynyuk V.G., Velychenko A.M., Korotya V.V.Features motivation to exercise students in physical education. National Aviation University / Ukraine, Kiev

The problem of motivation to exercise students in higher education institutions (HEIs). An analysis of recent publications on the problem of motivation. The features of the manifestation of motivation in physical education and sport students. Used data questionnaire 1 course students of different specialties. Highlight significant differences in motivational sphere boys and girls.

Keywords: motivation, students, interest feature exercise.

 

Вступ. Навчання у ВНЗ – це період найбільш активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення та стабілізації характеру і, що особливо важливо, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: громадянських, професійно-трудових та інш. Аналіз сучасних педагогічних досліджень свідчить про те, що формування навчальної мотивації – це одна з найгостріших проблем вищої школи. Загальновідомо, що будь-яка діяльність проходить більш ефективно, коли вона більш мотивована.

Матеріали даної статті відображають результати дослідження науково – педагогічними працівниками кафедри фізичного виховання Національного авіаційного університету (м. Київ) теми НДР № 24/12.01.02, «Спрямованість, організація та зміст занять з фізичного виховання зі студентами НАУ різного рівня фізичних можливостей».

Аналіз наукових досліджень

Проблема мотивації досить актуальна для сьогодення і висвітлена у цілому ряді робіт. Зокрема, мотиваційну основу навчання студентів досліджували Б.Г. Ананьєва, С.С. Вітвицька, Г.М. Коджаспірова. З.Н. Курлянд, О.Н. Леонтьєва, Н.Є. Мойсеюк, О.М. Пєхота, С.Л. Рубінштейн, А.В. Семенова, М.М. Фіцула, Л.І. Фрідман, Х. Хекхаузен, Р.І. Хмелюк та інші. Достатня кількість досліджень стосується мотивації до занять різними видами спорту В.В. Галдіна, В.В. Трегуб, В.А. Штих, Є. Гончарова, Т. Чуприна, Л.А. Перелигіна, Н. Г. Самойлов.

Дієвими заходами підвищення рухового режиму молоді до належних норм можуть бути ті, що базуються на сучасних принципах фізичного виховання. Одним із головних є принцип пріоритету потреб, мотивів і інтересів особистості, що передбачає побудову системи фізичного виховання в цілому та окремих програм з урахуванням індивідуальних і групових, соціальних і духовних потреб людей, а також формування мотивації до занять фізичною культурою, виходячи із впливових зовнішніх і внутрішніх факторів [2].

Спонукальною силою людської діяльності є мотив. У великому тлумачному словнику української мови мотив трактується як підстава, привід для якої – небудь дії, вчинку [1]. Н.Є Мойсеюк, посилаючись на словник української мови ,зазначає, що мотив – це те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти [4]. Так, автор [5] вказує, що досягти бажаних результатів можна, якщо використовувати на практиці всі наявні засоби, однак ясно, що не всяка сукупність способів може забезпечити найкращий результат при малих витратах сил та часу як викладачем, так і студентами.

Мотивація – це співвіднесення цілей, що стоять перед людиною, яких вона прагне досягти, і внутрішньої активності особистості, тобто її бажань, потреб і можливостей [3].

Однак серед доступних нам дослідницьких матеріалів, на жаль, обмаль тих, що стосуються особливостей формування мотивації у студентів ВНЗ.

Мета роботи: визначити особливості прояву мотивації до занять фізичним вихованням та спортом у студентів ВНЗ.

Виклад основного матеріалу В опитувані брали участь студенти першого курсу національного авіаційного університету. Опитування проводилось у січні 2017 року, у якому взяли участь 386 студентів, з них 126 дівчат та 260 юнаків. Розроблено теоретичні основи продесу формування у студентів потреби в заняттях фізичними вправами дозволили скласти структуровану анкету.

В цілому анкета умовно складаеться з трьох частин. До першої частини увійшли питання загальноформатного характеру. Запитання другої частини анкети дозволяють з’ясувати мотиваційну спрямованість студента до занять фізичними вправами. Відповіді респондентів на запитання, що виносятъся до першого блоку анкети, характеризують ставлення студента до занять фізичними вправами. Мотивацшно-емоційна оцінка фізкультурних занять складалась з 13 відповідей на запитання “Чи подобались Вам заняття фізичними вправами на уроках фізичного виховання під час навчання у школі або у різноманітних секціх поза школою?”. Відповіді вказують на те, що позитивне емоційне сприйняття фізкультурних занять у дівчат складае 58,9, а у юнаків 77,5%.

Необхідно зазначити, що серед студентів першого курсу близько п’ятої частини опитаних показали наявність негативного i стільки ж нейтрального ставлення до занять фізичними вправами. Тобто приблизно у чотирьох з десяти студента фізична культура входить у сферу особистих інтересів, вони показали слабку мотиващйну тенденцію до занять фізичними вправами.

Відповіді респондентів на запитання другого блоку анкети дозволили визначити наявність у студентів розуміння необхідності фізкультурно-оздоровчих занять. Для цього їм пропонувалось відповісти на запитання, що з’ясовують принадлежність фізкультурної діяльності у досягненні основних цінисних opiєнтирiв людини – це значення фізичної культури для реалізації життєвих планів та збереження здоров’я. Аналіз відповідей показав, що занятгя фізичними вправами є актуальними для 51,25% дівчат та 59,1% юнаків.

Значно вище оцінюють студенти занятгя фізичними вправами за ознаками корисності та престижності. Позитивна оцінка значення фізкультурних занять за ознакою "корисно/шкідливо для здоров’я у дівчат та юнаків приблизно однаково і складає відповідно 93,3 % та 92,5%.

Дещо нижче студенти оцінили престижність фізкультурно-оздоровчих занять. Відповіді респондентів свідчать, що у зазначеному контексті заняття фізичними вправами є значущими у 79,4% дівчат та 84,1% юнаків.

Як відомо, зовнішні умови справляють значний вплив на ставлення людини до різних видів діяльності. Тому нас цікавило, як студенти оцінюють у районі свого проживання необхідних умови для занять фізичними вправами. Результати показали,що позитивну оцінку існуючим умовам дають приблизно 70% студентів. Тобто третина респондентів висловила своє невдоволення умовами для занять i це можна вважати однією з причин к небажання брати участь у фізкультурно-оздоровчих заняггях.

На запитання Припустимо, що в районі Вашого проживання будуть створені умови для занять фізичними вправами (доступними будуть будь-які види занять у зручний для Вас час). Чи зміниться ймовірна кількість Ваших занять? Стверджувальну відповідь дали 80,1 % дівчат та 92,5 % юнаків.

Таким чином, аналіз відповідей респондентів на запитання другого блоку анкети в цілому показав, що у студентів I курсу позитивна мотиваційна основа дій до занять фізичними вправами встановлена в середньому у 71,7% дівчат та 75,8% юнаків. Отже, близько шостої частини опитаних студентів показали наявність негативної, приблизно стільки ж, нейтральної тенденції дії до занять фізичними вправами.

Відповіді респондентів на запитання, які відносяться до третього блоку другої частини анкети, характеризували наявність спеціальних процесів, що регулюють і контролюють реалізацію намірів у фізкультурних заняттях i виконання дальності.

Відповіді студентів на запитання Чи займаєтесь Ви фізичними вправами?” окрім визначення кількості студентів, які є залученими до цих занять, дозволяють визначити наявність запланованих дій для реалізації індивідуальних інтересів, мотивів та ціннісних орієнтацій у фізкультурних заняттях. Саме в такому сенсі трактуються нами відповіді на зазначені запитання. Результати ж е такими - стверджувально відповіли 73,1% дівчат та 76,6 % юнаків із числа опитаних.

Відповіді на запитання “Чи пробували Ви постійно займатись фізичними вправами?”, дозволяють констатувати наявність функціональної мети. Близько 62,2% дівчат та 75,8% юнаків дали позитивну відповідь на це запитання.

Таким чином, відповіді студентів дозволили визначити результати сформованого у них змістовного аспекту позитивної мотивації на етапі реалізації прагнення, тобто наявність цільової структури та плану реалізації.

Maтеріали опитування дозволили визначити, що 71,7% дівчат займаються 1-3 рази на тиждень, 25,6% - 4-5 разів та 2,7% - 6-7 разів на тиждень. Опитування юнаків показало, 41,6% займаються 1-3 рази на тиждень, 52,5% - 4-5 разів та 5,9% - 6-7 paзів на тиждень.

Таким чином, відповіді респондентів дозволяють виявити у студентів мотиваційну тенденцію реалізації намірів та виконання фізкультурно-оздоровчих занять. В середньому позитивна мотиваційна тенденція встановлена у 59,9% дівчат та 73,0% юнаків.

Аналіз відповідей респондентів на запитання, які відносяться до четвертого блоку другої частини анкети, дозволив виявити наскільки успішними вважають студенти свої заняття фізичними вправами - 47,8% дівчат та 62,1% юнаків дали позитивну стверджувальну відповідь.

Відповіді респондентів на запитання, які з’ясовують рівень фізичної культури студента, дозволили з’ясувати, що оцінюють свій рівень як середній приблизно 41 % дівчат та 27% юнаків. У 34% дівчат та 59% юнаків оцінки знаходяться у діапазоні вище середнього та високого рівня.

Відомо, що емоційне сприйняття студентами педагога справляє значний вплив на процес фізичного виховання. Позитивно сприймали вчителя фізичного виховання під час навчання у середній школі 84,8%; дівчат та 67% юнаків, а викладача фізичного виховання в університету - 91, 3% дівчат та 86% юнаків.

Висновоки. Результати констатуючого дослідження мотиваційної спрямованості студента до занять фізичними вправами дозволяють встановити, що у студента I курсу позитивна мотиваційна основа до цих занять встановлена в середньому у 75% опитаних.

Сформованість у студентів змістовного аспекту позитивної мотивації на етапі реалізації прагнення, тобто наявність цільової структури та плану реалізації прагнення до занять фізичними вправами в середньому перевищує 70% опитаних. Відповіді респондентів на відповіді запитання анкети дозволяють виявити у них мотиваційну тенденцію реалізації намірів та виконання фізкультурно-оздоровчих занять.

 

Література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ ,, Перун”, 2005. – 1728 с.

2. Круцевич Т.Ю. Фізичне виховання як соціальне явище. Теорія і методика фізичного виховання. – К.: Олімп. л–ра, 2008. – Т.1. – С. 27 – 46.

3. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб: Питер, 2009. – 352 с.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5 – е видання, доповнене і перероблене – К., 2007. – 656 с.

5. Підбуцька Н.В. Мотиваційна основа учіння майбутнього інженера. Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007. – № 1. – С. 94 – 98.

References:

1. Great Dictionary of Modern Ukrainian (from ext. And reported.) / Life. and head. Ed. VT Busel. – K .; Irpen: PTF,, Perun ", 2005. – 1728 p.

2. T.Y. Krutsevych Physical education as a social phenomenon. Theory and methods of physical education. - K .: Olimp.l-ra, 2008. – Vol.1. – P. 27 – 46.

3. A. Maslow's motivation and personality. - St. Petersburg: Peter, 2009. – 352 p.

4. Moyseyuk N.E. Pedagogy. Tutorial. 5th edition, revised and enlarged – K., 2007. – 656 p.

5. Pidbutska N.V. Motivational basis for future learning engineer. Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport. 2007. – № 1. – P. 94 – 98.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.