к. е. н., Кульганік О. М., Шарапанівська О. С. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ

УДК 336.201.2:(045)

 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ

к. е. н., Кульганік О. М., Шарапанівська О. С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

Розглянуто питання оцінки платоспроможності підприємств, а також напрями її підвищення. Розкрито суть понять «ліквідність» та «платоспроможність» стосовно підприємства, яке характеризується достатньою гнучкістю та вмінням адаптуватися до змін зовнішніх і внутрішніх економічних умов, а також є віддзеркаленням успіху (невдач) усіх підрозділів діяльності підприємства. Розроблено класифікацію основних факторів впливу на платоспроможність підприємства. Обгрунтовано систему показників та критерії оцінки для визначення платоспроможності підприємств.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність підприємства, оцінка, фінансовий стан, податкоспроможність підприємства.

 

к. э. н., Кульганик О. М., Шарапановская Е. С. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Рассмотрены вопросы оценки платежеспособности предприятий, а также направления ее повышения. Раскрыта суть понятий «ликвидность» и «платежеспособность» по отношению к предприятию, которое характеризуется достаточной гибкостью и умением адаптироваться к изменениям внешних и внутренних экономических условий, а также является отражением успеха (неудач) всех подразделений деятельности предприятия. Разработана классификация основных факторов влияния на платежеспособность предприятия. Обоснована система показателей и критерии оценки для определения платежеспособности предприятий.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность предприятия, оценка, финансовое состояние, налогоспособность предприятия.

c. e. s., Kulhanik O. M., Sharapanivska E. S. SOLVENCY OF THE COMPANY: CONCEPT, METHOD AND CRITERIA FOR DETERMINING/ Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

The questions assess the solvency of companies as well as areas of improvement. The essence of the concepts of «liquidity» and «solvency» to the company, which is characterized by the flexibility and ability to adapt to changes in external and domestic economic conditions, as well as a reflection of the success (failure) of all departments of the company. The classification of the main factors influencing the solvency of the company. The system of indicators and benchmarks for determining solvency.

Keywords: liquidity, solvency of the company, assessment, financial condition, podatkospromozhnist company.

 

Ефективність господарської діяльності підприємств будь-якої організаційно-правової форми потребує виваженого оптимального співвідношення необхідних засобів і джерел їх формування. Забезпечення ефективного функціонування суб'єктів господарювання в сфері торгівлі безпосередньо пов'язане з аналізом платоспроможності. При цьому принципове значення має дослідження вихідної концепції його ролі при формуванні фінансової стратегії. Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об'єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти: забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства; оптимального співвідношення ресурсів; виявлення ступеня ризику.

Економічне бачення платоспроможності як окремого наукового теоретичного напряму досліджень було розроблено в роботах, зокрема: Т. Бень, I. Бланк, М. Білик, В. Галасюк, С. Герасименко, Т. Головко, Є. Іоніна, Ю. Журавльова, Т. Канєва, Г. Крамаренко, В. Лахтіонова, Л. Лігоненко, І. Ломачинська, М. Тарасюк, О. Терещенко, В. Тропіна, О. Філімоненков, І. Чугунов, М. Чумаченко та інші. Серед зарубіжних вчених: М. Абрютін, М. Баканов, І. Балабанов, Т. Берднікова, Л. Бернстайн, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, О. Грачова, А. Гроппеллі, Дж. К. Ван Хорн, Р. Каплан, Е. Негашев, П. Ревентлоу, Г. Савицька, Р. Сайфулін, В. Ковальова, Е. Уткін, А. Шеремет та інші.

Метою статті є обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо аналітичного забезпечення оцінки платоспроможності підприємств.

В сучасній економічній літературі існують різні підходи до визначення економічного змісту понять «ліквідність» і «платоспроможність», в результаті чого виявлено, що ці поняття не мають чіткого формулювання. Автори численних праць розглядають «платоспроможність» підприємства лише на основі кількісної оцінки показників не враховуючи якісні характеристики. Тому варто уточнити тлумачення понять «ліквідність» та «платоспроможність» підприємства на основі виявлених двох підходів. За першим підходом поняття «ліквідність» розуміють як здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов’язання. Такий підхід дуже близький змістом до поняття «платоспроможність». За другим підходом – це готовність (швидкість), з якою поточні активи можуть перетворюватися на грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів [1, с. 159-160]. Отже, платоспроможність – це здатність суб'єкта економічної діяльності погашати свої довготермінові зобов'язання. Часто характеризується коефіцієнтом заборгованості. Згідно з постановою правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. платоспроможність обумовлює здатність позичальника (контрагента банк) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань.

Втрата ліквідності підприємства означає його неплатоспроможність і подальше банкротство. Отже, ліквідність – це оціночний показник платоспроможності, який визначає ступінь або здатність підприємства бути платоспроможним. Платоспроможність підприємства – це такий стан його фінансів, при якому воно здатне виконати свої зобов’язання (короткострокові і довгострокові), використовуючи наявні активи, здійснювати платежі у терміни, встановлені угодами. Доведено, що платоспроможність і ліквідність підприємства є зовнішнім проявом його фінансової стабільності.

Платоспроможність характеризується достатньою кількістю оборотних активів підприємства для погашення своїх зобов'язань протягом року. Підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи перевищують поточні. Нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів з оплати товарів, сплати платежів у бюджет, позабюджетні фонди тощо у зв'язку з перевищенням зобов'язань над вартістю майна та інших активів характеризує його неплатоспроможність, або неспроможність. Підприємство визнається неплатоспроможним у разі виявлення незадовільної структури балансу [3].

 

Повний варіант статті дивіться за посиланням Stattya_-Kulgank-Sharapanvska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.