Лоїк Г. Б. КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лоїк Г. Б.

Старший викладач кафедри документаційної інформатики

Відокремлений підрозділ, Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтва

КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Специфікою сфери діяльності фахівця з менеджменту у сфері туристичного бізнесу є багатогалузевий характер за видами діяльності, особливості технології виробництва комплексного туристичного продукту в різних сегментах ринку та високий рівень комунікативних зв’язків.

На думку Н. Морзе [2], для успішної праці і життя в інформаційному суспільстві необхідно вже сьогодні навчитися: ефективно використовувати знання у реальному житті; вміти творчо мислити, послідовно і логічно міркувати, подавати та захищати свої ідеї; ставити цілі та здійснювати постановку задачі, визначати пріоритети, планувати конкретні результати та нести персональну відповідальність за них; вміти працювати в команді та мати навички спілкування; володіти інформаційною культурою та комп’ютерною грамотністю.

Введення наказом Міністерства освіти і науки України № 241 від 08.04.2002 р. до Переліку напрямів і спеціальностей напряму підготовки 0504 «Туризм» зі спеціальностями «Туризм», «Готельне господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та «Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» ставить завдання сформувати зазначених фахівців відповідно до світових вимог і стандартів туристської індустрії. Останнє є максимально інтернаціональним, швидко зростаючим сектором світової економіки, і викликає підвищену зацікавленість вітчизняних підприємців та бізнесменів. В основу підготовки фахівців мають бути покладені відповідні освітні галузеві стандарти. Зміст стандартів туристської освіти (ВТО) за останні 30 років визначається характером професійної діяльності майбутніх фахівців на підприємствах сфери туризму.

Для визначення рівнів сформованості професійної компетентності менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій, ми використали наступні критерії: готовність до використання різноманітних засобів і методів автоматизації в професійній діяльності; здатність до оптимізації робочого процесу, за допомогою використання програмно - апаратного забезпечення та комунікаційних засобів; уміння в максимально короткий термін знайти необхідну інформацію, обробити її, і прийняти на основі цього ефективне управлінське рішення; здатність до структурування і перетворення інформації відповідно до запитів клієнтів; уміння алгоритмізувати робочий процес [3].

Приступаючи до визначення рівнів сформованості професійної компетентності менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій, ми враховували те, що кожний із них характеризується певними показниками і критеріями й обумовлений індивідуальними особливостями майбутніх фахівців і відповідними методами викладання фахових дисциплін.

У процесі визначення рівнів сформованості професійної компетентності менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій ми дотримувались точки зору, що вони мають бути взаємопов’язаними з рівнями інформатичної компетенції. Рівень розвитку інформатичної компетенції майбутніх менеджерів туризму встановлювали за допомогою критеріїв, які розкривають її сутність.

Під час визначення показників інформатичної компетенції було враховано: щоб викладач мав можливість цілеспрямовано керувати процесом, необхідна наявність таких показників, які можна було б легко i швидко зареєструвати.

Сукупність показників повинна враховувати, що компетентність не лише явище загальне, а й багатогранне і має включати суб’єктивні показники, що характеризують внутрішню сторону компетенції, що визначається компонентами: когнітивний (що передбачає обробку інформації на основі мікрокогнітивних фактів); ціннісно-мотиваційний (полягає у створенні умов, що сприяють входженню особистості в світ цінностей і характеризує ступінь мотиваційних спонукань людини, що впливають на ставлення індивідів до роботи і до життя в цілому); техніко-технологічний (передбачає розуміння принципів роботи, можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для автоматизованого пошуку та обробки інформації, знання відмінностей між автоматизованими і автоматичними інформаційними процесами, вміння класифікувати задачі за типами з подальшим рішенням і вибором певного технічного засобу) [1].

Ураховуючи результати аналізу психолого-педагогічної літератури, досвід роботи викладачів ВВНЗ, ми виокремили три критерії сформованості професійної компетентності менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін відповідно до кожного компонента: ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, вивчення фахових дисциплін (ціннісно-мотиваційний компонент); спрямованість на виконання навчальних завдань (когнітивний компонент); компетентність (техніко-технологічний).

Для кожного з критеріїв визначено сукупність показників, які їх характеризують.

Для уточнення відібраних показників було проведено опитування викладачів кафедр документаційної інформатики, педагогіки і психології, які займаються проблемою розробки критеріїв та показників, за якими можна визначити ефективність навчального процесу.

Було визначено також критерії оцінки показників пізнавальної активності майбутніх фахівців відповідно до структури взаємопов’язаних і взаємообумовлених компонентів. У табл. 1.5 подано компоненти, критерії та показники розвитку пізнавальної активності майбутніх менеджерів туризму.

Отже, оскільки пізнавальна активність майбутніх менеджерів туризму розглядається як складна система, нами визначено для кожного компонента пізнавальної активності критерії та їх показники. (табл.1)

Таблиця 1

Компоненти, критерії та показники сформованості фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій

Компонент Критерій Показники

Когнітивний Уміння здійснювати пошук і обробку інформації Ступінь розвитку дій здійснювати пошук і обробку інформації;

Розуміння значущості вивчення фахових дисциплін з використанням ІКТ;

Володіння навичками самостійної навчально-пізнавальної діяльності

Ціннісно-мотиваційний Прояв мотивації до використання ІКТ Розвиненість інтересу до одержання знань з фахових дисциплін засобами ІКТ;

Уміння застосовувати знання на практиці;

Техніко-технологічний Розуміння принципів роботи з використанням ІКТ, можливостей і обмежень технічних пристроїв, вміння класифікувати задачі за типами та їх розв’язувати Знання принципів роботи з технічними пристроями

Знання відмінностей між автоматизованими і автоматичними інформаційними процесами

Вміння вибирати певний технічний засіб

 

Виходячи із загальної мети нашого дослідження, для з’ясування стану сформованості фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій, проводився констатувальний етап експерименту. Він включав такі етапи.

І підетап. Діагностичне обстеження початкового рівня сформованостіумінь володіння засобами інформаційних технологій менеджерами туризму.

На цьому етапі ставилось завдання з’ясувати рівні сформованості вмінь роботи з ПК майбутніх менеджерів туризму.

ІІ підетап. Вивчення особливостей роботи в інформаційному середовищі майбутніх менеджерів туризму. Основними методами дослідження на цьому етапі були спостереження занять, анкетування викладачів, бесіди з ними.

Визначені компоненти, критерії та показники сформованості фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій були використані нами в подальших дослідженнях.

Література:

1. Лоїк Г. Б. Критерії і показники готовності майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності / Г. Б.Лоїк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. /наук.ред. Руснак І.С.- Вип. 589. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – С. 110-116.

2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06mnvtpd.html

3. Шприня О. В. Формирование профессиональной компетентности в области информационных технологий в процессе повышения квалификации специалистов туристической индустрии: автореферат дис.. канд..дис.:13.00.08, Майкоп 2007р [http://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnoi-kompetentnosti-v-oblasti-informatsionnykh-tekhnologii-v-protses#ixzz2DLsBgfrP

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.