Паскар І. О., к. н. д. у., Куліков А. І. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ

Паскар І. О.

Науковий керівник: к. н. д. у., доцент, Куліков А. І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ

Вітчизняні і міжнародні банківські та фінансові установи, що займаються кредитним та інституційним фінансуванням у межах комплексних, регіональних та галузевих програм з метою обґрунтованого вибору найбільш ефективного об’єкта інвестиційних вкладень, проводять оцінку інвестиційної привабливості кожного підприємства.

Дослідження у сфері інвестиційної привабливості окремих економічних суб’єктів здійснюється вже тривалий час. У зв’язку із застосуванням різних підходів вони є різноманітними за змістом та критеріями оцінювання. Так, крім методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств, існують також методики оцінки інвестиційної привабливості галузей та регіонів, інвестиційного клімату в країні і методики фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів та оцінки фінансового стану підприємств.

Широке коло питань, пов’язаних із дослідженнями інвестиційної привабливості підприємств, знайшло відображення в працях таких відомих зарубіжних вчених-економістів: Б. Блеха, Е. Бріхгема, У. Гетце, Г. Мунцеля, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та ін. Значний внесок у дослідження з проблем інвестиційної політики та управління інвестиціями зробили українські та російські вчені: І. Бланк, А. Пересада, В. Гриньова, В. Пономаренко, П.Перерва, П. Орлов, В. Ковальов, Р. Фатхутдінов, В. Шеремет та інші.[1, с. 172].

В економічній літературі до сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення сутності поняття «інвестиційна привабливість».

У науковій літературі існує декілька визначень “інвестиційна привабливість”. Наведемо декілька з них [2]:

1) Інвестиційна привабливість – надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі економічних результатів діяльності виробництва, у яке здійснюються інвестиції. Інвестиційна привабливість визначається комплексом різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується (Стеченко Д.М.).

2) Інвестиційна привабливість - це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і макрорівнях (Петкова Л.).

3) Інвестиційна привабливість – становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції його розвитку, що відображаються в інвестиційній активності (Асаул А.).

4) Інвестиційна привабливість – це система або поєднання різних об’єктивних ознак, засобів, можливостей, що обумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний попит на інвестиції в даній країні, регіоні, галузі (Петраев А.В., Семина Л.А.).

5) Інвестиційна привабливість регіонів – інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на формування дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків (Федоренко В.Г., Захожай В.Б., Чувардинський В.Г.).

Наприклад, Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій у Наказі № 22 від 23.02.98 «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» надає таке визначення інвестиційної привабливості: «інвестиційна привабливість підприємства – рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки» [3].

Підприємство може бути об’єктом або суб’єктом інвестиційної діяльності. Об’єктом воно є для інвесторів, що вкладають капітал в основні, оборотні або інноваційні активи, а також – цінні папери, емітовані підприємством. У такому випадку виникає потреба оцінювання його інвестиційної привабливості. Суб’єктом інвестиційної діяльності (інвестором) підприємство стає у випадку реінвестування прибутків або ж, інвестування власного та залученого капіталу в інші суб’єкти господарювання. Про величину таких інвестиційних можливостей підприємства свідчить його інвестиційний потенціал [4]. Співвідношення між цими поняттями відображено на рис. 1.[4]

 

Повний варіант статті Tezi_Paskar-Kulkov.doc

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.