Колодій М. В. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Колодій Мар’яна Володимирівна

Львівський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Одним із основних шляхів виходу України із складної ситуації, що склалась на сьогоднішній день, із економічної кризи є залучення інвестицій. На даний час Україна знаходиться у важкій інвестиційній кризі, яка характеризується зниженням інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання через низький рівень інвестиційних вкладень інвесторів. Причиною цьому є несприятливий інвестиційний клімат в країні, що в свою чергу виник через нестабільне та надто ризикове економічне становище країни.

Для активізації інвестиційного процесу в Україні необхідною є структурно - інноваційна перебудова економіки держави, яка потребує: створення сприятливого інвестиційного клімату, становлення фондового ринку, удосконалення фінансово-кредитної системи, реформування відносин власності, прискорення процесу приватизації [3, с. 7].

З метою залучення більш великих обсягів інвестицій потрібно реструктуризувати вітчизняну економіку для підвищення її конкурентоспроможності та інтеграції у світові економічні структури; створення прогнозованого і стабільного середовища у бізнесі. Для цього важливим є вибір державою певних пріоритетних напрямів сприяння інвестиційній діяльності [2, c. 52].

При оцінці інвестиційної ситуації а аграрному секторі, насамперед необхідно з’ясувати основні проблеми інвестиційного характеру, що виникають в процесі діяльності сільськогосподарських підприємств. На сьогоднішній день залучення інвестицій у аграрний сектор є необхідним вже не для його розвитку, а для унеможливлення його занепаду.

Рівень інвестиційної привабливості сільського господарства країни в цілому та аграрних підприємств зокрема є досить низьким. Однією з основних причин банкрутства значної частини сільськогосподарських підприємств є незадовільний стан матеріально-технічної бази, що спричинено низькою платоспроможністю сільськогосподарських товаровиробників. При цьому, аналізуючи досвід провідних підприємств галузі, варто відмітити, що досягти високої ефективності сільськогосподарського виробництва можливо завдяки інвестиціям. Основними джерелами інвестування аграрних підприємств є власні кошти, бюджетні ресурси та кошти, залучені з комерційних джерел. Проте, суб'єкти господарювання і державний бюджет не в змозі повною мірою проінвестувати внутрішні потреби.

Основними факторами, що гальмують організацію інвестиційної діяльності є наступні:

- Високий рівень податкового та адміністративного тиску на сільськогосподарські підприємства;

- Нестабільність фінансової системи;

- Низький рівень платоспроможності;

- Законодавча нестабільність.

Підвищенню рівня інвестиційної привабливості перешкоджає надто неефективний регулятивний режим. Найбільше помітно стри¬мує розвиток підприємництва наявність складних адміністративних процедур, які повинні виконати підприємства й інвестори для допущення їх на ринок.

Індекс інвестиційної привабливості загалом в Україні в 1 кварталі 2013 року не змінився і становить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є найгіршим за останні чотири роки [1].

4 квітня 2013 року Держінвестпроект представив результати вивчення інвестиційної привабливості регіонів. Так, за оприлюдненими матеріалами, в першій п’ятірці Харківська, Львівська, Донецька області, м. Київ та Дніпропетровська область. В основу дослідження покладено три компоненти, які при прийнятті рішень про інвестування є найбільш важливими – це визначення інвестиційного потенціалу та інвестиційних ризиків, а також оцінка перешкод та можливостей для інвестиційної діяльності окремо в кожному регіоні. Такі дослідження необхідно проводити регулярно, а одержану інформацію робити доступною для іноземних інвесторів.

Отже, розуміючи важливість покращення інвестиційної привабливості для підприємств та регіонів зокрема, так і для України загалом, необхідно реалізувати ряд першочергових заходів, а саме:

- Розробити план дій щодо забезпечення сприятливого інвестиційного клімату у межах проголошених пріоритетів соціально-економічного розвитку;

- Вдосконалити нормативно-правове регулювання інвестицій з метою зменшення податкового тиску на інвестора;

- Розробити регіональні плани підвищення інвестиційної привабливості регіонів;

- Посилити контроль за прозорістю укладення договорів з метою унеможливлення корумпованих дій з боку влади щодо інвестора;

- Покласти на обласні державні адміністрації зобов’язання щодо поширення серед підприємців аграрного сектору відповідних навчальних програм з підготовки інвестиційних пропозицій та розробки інвестиційних бізнес-планів.

Література:

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: ua-ekonomist.com

2. Марцин В. Удосконалення державного регулю¬вання інвестиційної діяльності в економіці України / В. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 47-59

3. Новицька Т.А. Формування ефективної інвестиційної політики України з використанням позитивного досвіду інших країн світу / Т.А. Марцин // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 6-8.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.