Товпеко Я. К. СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Товпеко Яна Костянтинівна

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вперше провів співвідношення конституційно-правової (державно-правової, судової) та політичної відповідальності відомий конституціоналіст О.С. Алексєєв ще на початку ХХ ст. У вітчизняній науці вперше на дисертаційному рівні дослідження співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності було здійснено С.В. Баланом. Питання співвідношення конституційної та політичної відповідальності також розкривали у роботах С.А. Авак’ян, Н.М. Батанова, Л.Т. Кривенко, В.О. Лучин, О.В. Мельник, Л.Р. Наливайко, Р.М. Павленко, В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко та ін.

Ряд науковців дотримуються позиції, що конституційно-правова відповідальність є різновидом політичної відповідальності, зокрема так вважають М.І. Піскотін, С.А. Авак’ян та Т.Д. Зражевська тощо.

На думку Авак’яна С.А., що юридична відповідальність відіграє другорядну роль щодо політичної, причому в державному праві це проявляється найбільш виразно. По суті, конституційно-правова відповідальність є формалізацією критеріїв політичної оцінки поведінки суб’єктів державно-правових відносин як належної або неналежної [1].

Т.Д. Зражевська зазначає: «якщо суб’єкти державного права виступають у сфері реалізації політичної влади, вони несуть політичну відповідальність, яка, будучи закріпленою в праві, водночас набуває властивостей правової відповідальності, що і визначає важливу рису конституційно-правової відповідальності – політичний характер» [2].

О.В. Мельник також співвідносить дані поняття як частину та ціле, вважаючи конституційну відповідальність виразом політичної [3].

Проте інші вчені наголошують на тому, що конституційно-правова відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності, а політична відповідальність в свою чергу є окремим видом неюридичної відповідальності. Зокрема, Н. Армаш прагне розмежувати питання юридичної та політичної відповідальності, зазначаючи, що «політична відповідальність є позаправовим примусом, який обумовлюється розбіжністю поглядів суб’єктів політичної боротьби з приводу здійснення державної політики і розміщення політичних сил на даний момент часу» [2].

На думку Балана Б.С., розмежування між конституційно-правовою та політичною відповідальністю можна провести за такими критеріями: по-перше, підстави та процедури політичної відповідальності не мають законодавчого регулювання; по-друге, політична відповідальність є більш обмеженою за колом суб’єктів: на відміну від конституційно-правової відповідальності, політичну відповідальність не несуть звичайні громадяни. Суб’єктами політичної відповідальності є лише ті фізичні та юридичні особи, які реалізують державну політику і ті, хто здійснює вплив на формування громадської думки. По-третє, не існує конкретного суб’єкта, який наділений компетенцією притягнення до політичної відповідальності: таким суб’єктом виступає народ (колегія виборців), електорат, партія. По-четверте, на відміну від конституційно-правової відповідальності, політична відповідальність не має об’єктивних та універсальних підстав застосування та залежить від факторів: політична ситуація в країні, симпатії виборців тощо [4].

Як зазначає О. В. Совгиря, при аналізі співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності слід виходити з того, що: політична відповідальність може застосовуватися за умов, коли норми права взагалі не порушуються, підставою політичної відповідальності виступає не невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, а спосіб їх виконання, основною формою політичної відповідальності слід вважати публічне висловлення негативної оцінки діяльності осіб, політична відповідальність може обмежитися публічним осудом політика (органу) і не мати будь-яких юридичних наслідків [5]. Підстави ж конституційно-правової відповідальності є чітко визначеними та передбаченими чинним законодавством.

Даної позиції також дотримується Батанова Н.М., зазначаючи, що політичний характер конституційної відповідальності не змінює її змістовну природу – вона, на відміну від політичної відповідальності, настає тільки в разі визнання у діянні суб’єкта конституційно-правових відносин законодавчо закріпленого складу конституційного делікту [4].

Ми вважаємо, що на сьогодні є всі підстави вважати конституційно-правову відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності, а не ототожнювати її з політичною.

Література:

1. Авакьян С. А. Государственно-правовая ответственность/ С.А. Авакьян // Советское государство и право. -1975. - № 11. –С. 17-24.

2. Армаш Н. Відповідальність державних політичних діячів / Н. Армаш. – Запоріжжя: ГУ «ЗІМДУ», 2006. -248 с.

3. Армаш Н. Особливості відповідальності «державних політичних діячів»: співвідношення політики та закону [Електронний ресурс] / Н. Армаш // Юридичний журнал. – 2005. – № 11. – Режим доступу : http://justinian.com.ua/article.php?id=1980.

4. Батанова Н. М. Співвідношення конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності / Н.М. Батанова // Бюлетень Міністерства юстиції. -2011. - № 3. –С. 24-31.

5. Совгиря О. Уряд як суб’єкт конституційно-правової та політичної відповідальності / О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. - № 86. – С. 84-87.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.