Бикасова С. А. ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Бикасова С. А.

пошукувач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.Сковороди

 

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

 

Економічні перетворення, що відбуваються на етапі становлення української державності, а також процеси демократизації та розбудови громадянського суспільства завжди супроводжуються трансформацією суспільного життя, змінами в соціальній сфері, модернізацією системи освіти.

Для успішного соціального розвитку суспільства в умовах сьогодення дуже важливо зосередити увагу на вирішенні проблем забезпечення соціальних гарантій і соціального захисту підростаючого покоління, створенні умов для адаптації дитини в соціальному середовищі: сім’ї, шкільному колективі, територіальній громаді. Ці завдання можуть бути успішно вирішені за умови створення дієвих та ефективних у своїй діяльності соціально-педагогічних служб в школах України. Діяльність соціально-педагогічних служб в школах має бути спрямована на відродження зруйнованих і створення нових соціально-економічних, політичних, медико-екологічних, правових, психолого-педагогічних та інших умов, які повинні забезпечувати на сучасному рівні розвиток і виживання молоді, її повну самореалізацію.

Розбудова нових політичних та економічних державних засад потребує не лише переосмислення попереднього досвіду, а й створення якісно нової концепції соціальної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні. Але щоб удосконалити роботу соціально-педагогічних служб необхідно створити банк даних попереднього досвіду їх роботи в українських школах (охарактеризувати особливості, зміст, форми та методи роботи соціально-психологічних шкільних служб).

Гуманістичні тенденції становлення й розвитку системи соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні закладені в українській ментальності, виключній кордоцентричності родинних відносин, «філософії серця» Г. Сковороди та філософії громадянськості В. Сухомлинського, особистісно орієнтованій концепції розвитку освіти сьогодення (Г. Балл, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зверєва, І. Зязюн, В. Кремень, Ю. Мальований, О. Савченко та ін.) [Зверєва].

Хоча соціально-педагогічні ідеї, теорії та концепції зародились ще в стародавній Греції і всебічно вивчалися в Україні в 20-30-ті рр. XX ст., через об’єктивні причини (відмова від прогресивних напрацювань минулих років, підхід до соціальної педагогіки як до шкідливого напряму в педагогічній науці та ін.) питання соціально-педагогічної теорії і практики не дістали належного висвітлення в дослідженнях вітчизняних педагогів часів існування СРСР та УРСР і тільки в останнє десятиріччя знову почали інтенсивно розроблятися вченими, чому сприяли праці з питань розвитку історії педагогічної науки Л. Баяновської, Л. Березівської, Л. Вовк, Б. Вульфова, О. Джуринського, М. Євтуха, С. Золотухіної, О. Іонової, Н. Калениченко, Д. Пащенка, Л. Романовської, О. Сухомлинської, Л. Штефан, М. Ярмаченка та ін.

Багатоаспектність соціально-педагогічної роботи з молоддю досліджували багато вчених, науковців, педагогів, психологів, філософів. На теперішній час у наукових працях із соціальної педагогіки значною мірою висвітлені теоретичні концепції соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю (А. Арнольдов, В. Бочарова, О. Безпалько, М. Гур’янова, І. Звєрєва, А. Капська, І. Ліпський, Л. Міщик, В. Нікітін, А. Рижанова, Л. Штефан та ін.); філософські основи соціальної роботи (Є. Агапов, В. Андрущенко, В. Бех, В. Кремень, І. Мигович); особливості соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах (Н. Гавриш, І. Кон, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, М. Лукашевич, В. Москаленко, А. Мудрик, С. Савченко, П. Плотніков); роль і місце особи в системі соціальних відносин (А. Дорошенко, В. Муляр, В. Найдьонова); основи соціально-правового захисту дітей і молоді (Н. Агаркова, О. Караман, І. Ковчина, Н. Шевченко); технології соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів (Р. Вайнола, Н. Заверико, Л. Мельник, С. Мукомел, С. Харченко); організацію соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями (І. Іванова, В. Ляшенко, О. Молчан); особливості профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя неповнолітніх (О. Вакуленко, І. Козубовська, В. Оржеховська, О. Пилипенко); розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Г. Бевз, І. Пєша); зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю як провідним інститутом соціалізації особистості (Т. Алєксєєнко, В. Кравець, І. Трубавіна); організаційно-методичні основи діяльності центрів соціальних служб для cім’ї, дітей та учнівської молоді (О. Кузьменко, С. Толстоухова, І. Трубавіна); особливості соціально-педагогічної діяльності дитячих і молодіжних організацій (М. Баяновська, Ю. Жданович, Н. Заверико, О. Киричук, Ю. Поліщук, Л. Рубашевська); підтримку соціальних ініціатив дітей та учнівської молоді на місцевому рівні (С. Гіль, С. Тетерський); соціально-педагогічна діяльність за кордоном (П. Наторп, A. Станєєв, Р. Оуен, В. Фаче, Т. Шанін); основи соціального проектування та моделювання (П. Бергер, В. Луков, В. Сєріков, В. Софронова); роль соціального та особистісно орієнтованого виховання (Г. Балл, І. Бех, М. Плоткін, М. Шакурова); фахова підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів (В. Бочарова, М. Гурьянова, О. Кузьменко, Л. Міщик, Т. Яркіна).

Отже, вивчення та узагальнення вітчизняного та світового досвіду соціальної діяльності є актуальним як у науковому плані, так і в практичному застосуванні. Створення спеціалізованої соціально-педагогічної служби системи освіти є одним зі шляхів покращення ситуації не тільки в школі, але й у державі. Вирішення цього питання, безумовно, потребує вивчення досвіду соціально-педагогічної діяльності розвинутих країн, розробки нормативно-правових актів, теоретичних та методичних досліджень.

Література:

1. Безпалько О.В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді [Електронний ресурс] О.В. Безпалько // Режим відкритого доступу : http://www.dissertation.com.ua/node/686514

2. Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню докт. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І.Д. Звєрєва ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 31 с.

3. Караман О.Л. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / О.Л. Караман ; Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Л., 2002. – 30 с.

4. Мешко Г.М. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 4. – С. 11–16.

5. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка : Курс лекцій / Н.А. Сейко – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

6. Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л.А. Штефан ; Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Х, 2003. – 32 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.