Бабельчук О. І. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Бабельчук Ольга Іванівна

пошукувач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету

імені Г. С. Сковороди

 

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Системний аналіз наукових праць свідчить, що реформування системи управління освітою в Україні потребує ретельного аналізу і систематизації. Окремі праці дають змогу лише незначною мірою розкрити зміст указаної проблеми. На цій основі визначено найважливіші напрями теми, що потребують наукового дослідження: періодизація розвитку ідеї використання системи заохочення як засобу гуманізації роботи керівників закладів середньої освіти в Україні у ХХ столітті; виявлення цілей, структури й функцій керівників закладів середньої освіти в історичному розвитку; виявлення провідних тенденцій, принципів роботи керівників закладів середньої освіти.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначає нові пріоритети розвитку освіти на засадах демократії та гуманізму. Гуманістична спрямованість є найвиразнішою ознакою мети нової освіти на філософсько-педагогічному рівні. Сучасне розуміння гуманістичних цінностей освіти центрується на ідеї: людина — не засіб, а мета. Гуманізація педагогічної діяльності керівника школи виявляється у визнанні самоцінності іншої особистості, у повсякденній співпраці, професійній взаємодії суб'єктів педагогічного процесу. Професіоналізм сучасного керівника школи визначається знаннями філософії, соціології, психології, менеджерськими уміннями, які дозволяють забезпечувати ефективне управління.

Погоджуємося з позицією ученого Л. Гелюх про те, що істотним показником гуманізації освіти є плюралізм ідей і концепцій, думок, підходів щодо розв'язання конкретних педагогічних проблем [1]. Гуманістичні цінності в системі загальної освіти формуються на всіх рівнях — змістовому, організаційному, функціональному, комунікативному. Склалася думка щодо важливих передумов цього процесу, а саме: підвищення наукового рівня керівництва школою, досвід заохочення керівників до інноваційної управлінської діяльності, залучати їх до прийняття важливих рішень, співпрацювати з громадськими організаціями з урахуванням гуманістичних цінностей і принципових положень особистісно зорієнтованої педагогічної концепції.

Проблема оновлення управління школою у вітчизняній педагогічній теорії та практиці має глибокі традиції. Так, Г. Бондисєва підкреслює необхідність наукових підходів до гуманізації управління школою, всебічного наукового аналізу діяльності школи [2]. І. Зязюн висловив думку про те, що директор школи має бути людиною високої педагогічної культури, всебічно компетентною в питаннях педагогіки і психології, теорії й практики, глибоко знати зміст предметів, які вивчаються в шкільному курсі, вміти згуртовувати колектив і вести його за собою, всебічно розвивати ініціативу, впроваджувати позитивний досвід у практику, керуючись ідеями високого гуманізму [3].

Підтверджують таку позицію власними прикладами відомі директори шкіл України. Провідні фахівці-управлінці висвітлили проблеми впровадження наукового доробку в практику роботи школи, організації самоосвіти вчителя, удосконалення стилю управління школою, опанування нового педагогічного досвіду. Досвідчений директор школи, вчений М. Захаров у своїй книзі «Организація праці директора школи» [4] зазначив, що управління школою забезпечується трьома чинниками, а саме: вмінням керівника чітко й об'єктивно отримати інформацію щодо основних показників навчально-виховного процесу, оцінкою цієї інформації та прийняттям рішення, а також професійною кваліфікацією вчителів. Тобто важливою є не тільки управлінська компетентність керівника, а і вплив його на рівень виконання професійних обов'язків учителями. М. Захаровим обґрунтовано також деякі принципи управління школою, які й зараз сприймаються як сучасні. Такими принципами він вважав: визначення перспективи та найближчої мети роботи школи; постійний аналіз проміжних, кінцевих і віддалених результатів роботи; планування; завершеність управлінських дій; участь усіх членів колективу в управлінні школою; створення сприятливої психологічної атмосфери в колективі. Автор підкреслював, що найважливіший показник ефективного управління – це здатність колективу до самоорганізації.

Г. Горська звертає увагу на необхідність постійного, цілеспрямованого професійного спілкування керівників школи з учителями, уважного ставлення до їхнього теоретичного та методичного зростання, заохочення до опанування основ педагогічної майстерності [5].

Отже, управління сучасною школою характеризується колективним характером роботи, що зумовлює міжособистісну взаємодію, та індивідуальною формою опанування управлінських технологій на засадах гуманізму кожним керівником.

Література:

1. Гелюх Л. Гуманізація вищої освіти як фактор розвитку творчої особистості менеджера [Електронний ресурс] / Л.І. Гелюх // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного. виховання і спорту. — 2005. — № 22. — С. 206-211.

2. Бондисєва Г. Модернізація змісту управління школою / Бондисєва Г. // Директор школи. Шкільний світ. – 2006. - № 38. – С. 12.

3. Зязюн І. А. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті / Зязюн І. А. // Діалог культур: Україна у світовому контексті: філософія освіти: зб. наук. Праць. Львів. – 2002. – Вип. 8. – С. 4-8.

4. Захаров Н. Организация работы директора школы / Захаров Н. – М. : Педагогика, 1987. – С. 67.

5. Горская Г. И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе / Горская Г. И. — М., 1977. – С. 47.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.