Мурашко Л. О., док. екон. н., Ткачук О. М. РЕЗЕРВИ СКОРОЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

Мурашко Л. О., студент  магістр , док. екон. н., Ткачук О. М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

РЕЗЕРВИ СКОРОЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

     За теперішніх умов господарювання результати діяльності кожного підприємства визначаються ефективністю виробництва, яка обумовлюється ступенем задоволення потреб суспільства з мінімальними витратами. Основою  метою діяльності будь-якого підприємства є прибуток, який визначає можливості його розвитку та залежить від розміру витрат виробництва.Одним із основних засобів отримання більшого обсягу прибутку є зменшення та оптимізація витрат. Тобто витрати є важливою економічною категорією, яка характеризує ефективність використання ресурсів виробництва і визначає рентабельність діяльності суб'єктів господарювання.

Значний вклад в дослідження управління поточними витратами та розробку методів їх управління в умовах ринкової економіки внесено такими вченими, як: І.О. Бланк, А.А. Мазаракі. О.М. Деменіна, Н.В. Шандова.

На нашу думку, найбільш вдало тлумачить поняття витрат І.А. Бланк: "витрати – це виражені в грошовій формі затрати, які підприємство здійснює в процесі своєї господарської діяльності" [1]. Він поділяє їх на два види – поточні (операційні) та інвестиційні. За І.А. Бланком поточні витрати торговельного підприємства представлені в основному видатками, які в різних видах діяльності набувають різної форми:

- виробничі видатки – виражені в грошовій формі операційні витрати;

- видатки обороту – виражені в грошовій формі операційні витрати трудових, матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів на здійснення торговельної (торгово-посередницької) діяльності підприємства.

Мета статті полягає у визначенні резервів скорочення поточних витрат, які не призведуть до зменшення показників діяльності підприємства, а також у розробці методики оптимізації цих витрат.

Розмір поточних витрат формуються під впливом факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємст­ва. До факторів зовнішнього середовища належать: стан ринків факторів виробництва; кон’юнктура споживчого ринку; стан економіки країни в цілому; механізм державного регулювання торговельно-господарської діяльності[2].

До факторів внутрішнього середовища функціонування торговельного підприємства належать: обсяг товарообороту підприємства; склад товарообороту; умови товаропостачання торговельного підприємства; стан і ефективність використання основних фондів; стан і ефективність використання трудових ресурсів; структура капіталу підприємства; швидкість обігу товарів .

В складі поточних витрат виділяють: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

Розглянемо можливість оптимізації поточних витрат на прикладі підприємства ПП «Фірма»ЯСКО». Для цього проаналізуємо дані витрат підприємства за останні три роки, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Структура поточних витрат ПП «Фірма»ЯСКО»

за елементами в 2010 – 2012 рр.

(тис. грн.)

Показник

Рік

Структура, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Матеріальні витрати

 

880

 

1154

 

1342

 

20,1

 

21,4

 

20,5

Витрати на оплату праці

1808

2548

2754

41,4

47,2

42,0

Відрахування на соціальні заходи

650

990

994

14,9

18,3

15,1

Амортизація

825

519

591

18,9

9,6

9,1

Інші операційні витрати

208

187

875

4,7

3,5

13,3

Разом

4371

5398

6556

100,0

100,0

100,0

 

Проаналізувавши дані ми спостерігаємо постійне зростання обсягу матеріальних витрат та оплату праці, в амортизаційних витратах відбулося деяке  зниження, та  інші операційні витрати зменшилися в 2011 році, а в 2012 році практично збільшились в 4,5 рази .

Якщо ж розглядати структуру поточних витрат ПП «Фірма»ЯСКО», то можна побачити такі зміни: матеріальні витрати зростають, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи також, в амортизаційних відрахуваннях та інших витратах спостерігається  стрибкоподібний характер. Значне зростання усіх видів витрат у 2012 році пов’язане із значним зростанням обсягів виробництва та нарощуванням потужності підприємства. Постійне зростання поточних витрат свідчить про стабільний розвиток ПП «Фірма»ЯСКО».

Для оптимізації матеріальних затрат потрібно розглянути 4 аспекти: пошук надійних контрагентів які в змозі вчасно виконувати всі умови договору постачання; організаційний аспект, переглянути технологію виробництва; структурні зрушення, можливість оптимізації асортименту виготовлюваної продукції; обсяги випуску продукції, при зростанні обсягів виробництва знижуються витрати на одиницю продукції [2].

Значні витрати відносяться на оплату праці. Отже потрібно оптимізувати роботу персоналу підприємства шляхом підвищення продуктивності праці. Цього можна досягти шляхом навчання працівників. Запровадити на різних ланках виробництва різні форми оплати. Стосовно інших операційних (поточних) витрат, то тут необхідно підвищити увагу адміністративного персоналу до прийняття управлінських рішень.

Загальні висновки:  потрібно проводити ретельний аналіз усіх показників діяльності підприємства  для того, щоб отримати можливість визначати резерви скорочення поточних витрат підприємства. Постійний контроль над поточними витратами підприємства дасть змогу за результатами кількох операційних періодів розробити найбільш ефективну методику управління поточними витратами для конкретного підприємства.

Література:

1. Бланк И.А. Управление прибылью.–К.: Ника-Центр; Эльга, 1998.–462 с.

2. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.-К.: Знання,2008.- 679с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.