кандидат економічних наук Левчук О.В., Машорчак В. В. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

кандидат економічних наук Левчук О. В., доцент кафедри «Економіки підприємства та міжнародної економіки» ВТЕІ КНТЕУ,

студент, Машорчак В. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ,

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Анотація. Досліджено еволюцію поняття «фінансова стратегія підприємства», визначено її характерні особливості як економічної категорії та об’єкта управління. Розглянуто погляди вчених-економістів на фінансову стратегію підприємства. Визначено роль і місце фінансової стратегії в системі довгострокових планів підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія, зовнішньоекономічна діяльність; стратегічний набір підприємства, капітал, результативність господарювання.

В сучасних нестабільних та мінливих умовах глобалізації світового господарства, що супроводжуються постійними змінами та непередбачуваністю, зростають вимоги щодо підвищення рівня управління підприємствами на основі удосконалення методів, принципів та підходів до організації діяльності на всіх рівнях. Така ситуація призводить до необхідності управління діяльністю підприємства з точки зору прогнозу та оцінки майбутніх його можливих станів.

Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що саме для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідна чітко побудована фінансова стратегія, яка дає можливість досягти конкурентних переваг та отримання бажаного розміру прибутку у довгостроковій перспективі.

Метою даного дослідження є визначення ролі та місця фінансової стратегії підприємства як економічної категорії та об’єкта управління в сучасних умовах господарювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД).

Досягненню поставленої мети підпорядковані наступні завдання:

- дослідити погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на роль і значення фінансової стратегії в економіці;

- визначити місце фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємства;

- дослідити модель фінансової стратегії підприємства в перспективі.

Об’єктом дослідження виступає фінансова стратегія підприємства – суб’єкта ЗЕД.

Предметом дослідження є процес формування і продуктивного використання фінансової стратегії підприємства – суб’єкта ЗЕД задля досягнення поставлених цілей.

В економічній літературі під стратегією розуміють загальний комплексний план розвитку організації, якій забезпечує реалізацію місії та досягнення стратегічних цілей організації [2].

Одне з центральних місць у системі стратегічного планування займає фінансова стратегія підприємства. Необхідність та актуальність її розробки визначаються зростаючим впливом зовнішнього середовища на характер і результативність ведення бізнесу, яке поєднується з окремими негативними внутрішніми чинниками розвитку підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках.

Фінансова стратегія як одна з функціональних стратегій визначає генеральний напрямок фінансового розвитку та стосується найважливіших аспектів фінансової діяльності підприємства: формування та використання прибутку, рішень щодо структури капіталу та виплаті дивідендів, вибору форм і способів інвестування, оптимізації податкових виплат [3].

Економічна наукова думка багато уваги приділяє дослідженню фінансової стратегії, при цьому трактування стратегії різноманітні. Вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають визначення фінансової стратегії з декількох позицій. Так, дослідник із США А. Чендлер вважає, що фінансова стратегія — це визначення основних довгострокових цілей і завдань підприємства, прийняття курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних для досягнення поставлених фінансових цілей [5].

І.В. Смолін трактує визначення фінансової стратегії як генеральний план дій щодо забезпечення підприємства коштами [6].

За визначенням О.М. Тридід, «Фінансова стратегія – це галузь фінансового планування. Як складова загальної стратегії економічного розвитку вона має узгоджуватися з цілями та напрямами останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства [7].

На думку П.В. Іванюти, фінансова стратегія компанії є складною багатофакторною моделлю дій і заходів, необхідних для досягнення поставленої перспективної мети в загальній концепції розвитку у частині формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу компанії [3].

Американські економісти М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі надають визначення фінансової стратегії в широкому значенні та пов’язують її з фінансовою політикою і плануванням. Фінансова стратегія окреслює картину розвитку підприємства в майбутньому. Вона більшою мірою показує, яким підприємство може бути в майбутньому, ніж як цього досягти [5].

А.А. Мазаракі та Н.М. Ушакова вважають, що найчастіше фінансова стратегія компанії як інструмент регулювання використовується разом з інвестиційною стратегією, що пояснюється перспективністю інвестиційних рішень та їх тісним зв’язком з фінансовими процесами [4].

І. Бланк надає таке визначення: «Фінансова стратегія – один з найважливіших видів функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування й використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища» [1].

Зробивши аналіз вищезазначених понять, можна зробити висновок, що в кожного вченого є свій специфічний погляд на дане питання, тому немає єдиного сформульованого визначення. На нашу думку, найбільш точним, повним, коректним та універсальним є визначення, запропоноване І. Бланком.

Місце і роль фінансової стратегії неоднозначно оцінюється в економічній літературі. Найчастіше фінансова стратегія підприємства як інструмент регулювання використовується разом з інвестиційною стратегією, так як йдеться про перспективність і часовий крок інвестиційних рішень та їх тісний зв’язок з фінансовими процесами [4].

Економічна сутність фінансової стратегії підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності обумовлена фінансовими взаємовідносинами підприємства з економічними суб’єктами (резидентами та нерезидентами), державними органами та різним міжнародними організаціями. Фінансова стратегія підприємства суттєво впливає на формування загальної стратегії розвитку підприємства. Сукупність різних видів стратегій підприємства являє собою його «стратегічний набір» (рис. 1).

 

Повний варіант статті за посиланням tezi-Levchuk-Mashorchak.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.