к. е. н., Машталяр Г. П., Гакман О. П. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., Машталяр Г. П., Гакман О. П.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови розвитку конкурентного ринкового середовища вимагають пошуку шляхів підвищення ефективності управління. Питанням правлінського обліку, який відповідає за інформаційне забезпечення і системи управління підприємством присвячена значна кількість робіт зарубіжних спеціалістів - К. Друрі, Ч.Т. Хорнгрена, Д. Н. Хенсена, українських науковців, зокрема С.Ф.Голов, В.С. Лень, Л.В. Нападовська та інші.
Разом з тим, недостатньо уваги приділено вивченню можливостей застосування управлінського обліку в інших, крім виробництва, галузях народного господарства, зокрема в торгівлі. Тому при дослідженні зроблено спроба обґрунтування основних підходів та розробка пропозицій щодо ефективної організації управлінського обліку на підприємствах торгівлі і зокрема, управлінського обліку доходу .
Управлінський облік на підприємствах торгівлі є системою збирання, перетворення та своєчасного надання фінансової та нефінансової інформації внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.
Основною метою торговельного підприємства є збільшення доходу з ціллю отримання найбільшого прибутку. Тому, завданнями системи управлінського обліку доходу на підприємствах торгівлі є:
> Обґрунтування вибору стратегії розвитку підприємства та визначення системи основних і допоміжних показників для оцінки ступеню досягнення стратегічних завдань.
> Участь у складанні планів діяльності та бюджетів.
> Встановлення процедур збору, вимірювання, обробки та передавання інформації користувачам.
> Виявлення центрів фінансової відповідальності.
> Розробка системи управлінської звітності.
> Ведення обліку доходів від реалізації товарів та управлінських і комерційних витрат за напрямами діяльності, структурних підрозділах, видах товарів.
> Розробка нормативів товарних запасів та витрат, аналіз та встановлення причин відхилення від нормативів.
> Визначення ефективності діяльності в цілому та за структурними підрозділами, центрів відповідальності, окремих товарів.
Відповідно до перелічених завдань можна виділити такі напрямки організації системи управлінського обліку доходу на підприємствах торгівлі:
1.Проведення діагностики існуючого стану системи управління доходами, що дає можливість виявити її недоліки.
2.Удосконалення організаційної структури. Може відбуватися шляхом розподілу функцій між підрозділами (відділи маркетингу, постачання, управління персоналом).
3.Розробка фінансової структури і виділення центрів відповідальності. Це призводить до децентралізації управління, що перш за все підвищує оперативній і управління та відповідальність менеджерів за прийняті рішення.
4.Створення інформаційної бази управлінського обліку. Для чого необхідно розробити первинні документи і реєстри управлінського обліку або внести у вже існуючі документи необхідні зміни для уніфікації збору і обробки первинної інформації.
5.Побудова систем управлінської звітності. При цьому необхідно встановити порядок подання, реєстрації та зберігання звітної інформації.
6.Управління доходами - базується на визначенні ціни продажу товарів виходячи із собівартості товарних запасів з додаванням деякої величини націнки, або навпаки на визначенні можливої ціни закупівлі виходячи із ринкової ціни. Ці процеси потребують аналізу фактичних показників, виявлення їх відхилень від запланованих і встановлення причин таких відхилень.
7.Організація системи бюджетування полягає у плануванні майбутніх операцій виражених у грошовому вимірнику та оформленні його результатів у вигляді системи бюджетів. Найважливішим етапом є складання бюджету продаж, оскільки обсяг реалізації є відправною точкою для складання всіх бюджетів.
Управління доходами можна розглядати через призму фінансового менеджменту. Тому основними функціями управління доходами в торговельних підприємствах є їх правильно організований бухгалтерський облік, планування та контроль саме грошових потоків. Для потреб управлінців потрібна інформація оперативна, аналітична, як фінансова так і не фінансова.
Для відображення в обліку інформації про доходи для потреб управління , пропонуємо, ввести та використовувати рахунок 77 „Доходи для потреб управління”. Цей рахунок буде призначено для узагальнення інформації про доходи від різних видів діяльності для потреб управління. Інформація накопичена на цьому рахунку не впливатиме на величину визначення фінансового результату, оскільки він є лише транзитним для відображення доходів підприємства та забезпечення інформацією управлінського персоналу.
Отже, відповідно до запропонованої методики обліку доходу на рахунку 77 буде відображатися відповідно не виручка від реалізації, а саме дохід торговельного підприємства, тобто чисте надходження економічних вигод, що нараховані і підлягають отриманню або отримані в результаті діяльності підприємства. Це дасть можливість не лише здійснювати аналіз та контроль за фактами минулих господарських операцій, що стосуються доходу, а також буде слугувати інформаційним забезпеченням для прийняття раціональних управлінських рішень на майбутнє.
Таким чином, існують реальні перспективи застосування управлінського обліку доходами підприємств торгівлі, а його належна організація дозволить підвищити ефективність управління і досягти запланованих стратегічних завдань.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.