Мисько Л. М., Коваленко О. П. ВИХОВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ОПРИМІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Мисько Лідія Миколаївна

старший вчитель російської мови та світової літератури Черкаської ЗОШ № 25

Коваленко Оксана Петрівна

вчитель фізики та інформатикиЧеркаської ЗОШ № 25

ВИХОВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧАДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ОПРИМІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Визначення стратегічного напрямку розвитку та пріоритетів сучасної української загальноосвітньої системи хвилює практично всю свідому громадськість. На запитання: «Чого ви очікуєте від школи?» люди різних професій: бізнесмени, економісти, політичні діячі, медичні працівники та вчителі в основному одностайні у своїй відповіді: «виховання та навчання дитини без шкоди для її здоров’я». Саме в забезпеченні всих необхідних умов для безперешкодного та всестороннього розвитку дитини (інтелектуального, духовного, морального та фізичного) і полягає обов’язок сучасної української школи.

Мета розвідки: показати місце та роль виховально-оздоровчої роботи в модернізаційних процесах сучасної національної системи освіти.

Предмет вивчення: сприятливі умови навчання дітей у загальноосвітніх школах України.

Об’єкт дослідження: ефективні заходи для зміцнення та збереження здоров’я учнів у Черкаській ЗОШ № 25.

Проблемою виховально-оздоровчої роботи в освітній системі займалася низка вчених як зарубіжних, так і вітчизняних. Зокрема, найбільший вплив на розвиток і поширення питання здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі на сучасному етапі її розвитку здійснили зарубіжні автори, серед них: Смирнов Н. К., Ананасенко Г. Л., Безруких М. М. [1]. У вітчизняній науково-педагогічній думці слід відзначити таких дослідників, як: Бобрицьку В. І, Свириденко С. В., Неведомську Є. О., Горащука В. П. [2]. Проте розгляд порушеної нами проблеми, стосовно методів максимального збереження здоров’я школярів не можна вважати на сьогодні цілком вичерпним.

«Діти – це наше майбутнє». Середньостатистична людина асоціює дитину саме з ним. Таке лаконічне висловлювання, з одного боку, начебто поверхове, а з іншого – має достатньо змістовний підтекст. Продовженням його є відома фраза, в якій теж закладений не менш глибокий зміст: «Здорові діти – це здорова нація».Із народженням дитина найважливішим, як для родини, так і для держави стає її здоров’я. Саме тому відповідальність за його збереження та зміцнення покладається не лише на батьків, а й на навчально-виховні заклади в яких діти проводять значну частини свого життя[3. c. 267]. Остання обставина є однією з тих, що зобов’язує освітню систему створювати сприятливі умови для навчання. Зокрема, приділяти увагу таким важливим складовим навчально-виховної діяльності, як інноваційні здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології.

В основі процесу формування культури здоров’я учня під час занять є комплекс взаємопов’язаних між собою компонентів, які ефективно забезпечують безперервний, цілеспрямований та послідовний вплив на дитину певних форм і методів навчально-виховної роботи, що, в свою чергу, сприяють вихованню в школярів спрямованості на здоровий спосіб життя та підвищують стійкість їх організмів до будь-якого стресу. Однак, зазначаючи про активну діяльність вітчизняних загальноосвітніх шкіл у цьому напрямку, слід, наголосити на тому, що, як правило, ними обирається один із методів роботи по зміцненню та збереженню здоров’я учнів [4, с. 25].

До передових загальноосвітніх навчальних закладів України, які відзначаються багатовекторністю в справі оптимізації освітніх послугпотрібно віднести Черкаську ЗОШ № 25. Її педагогічний колектив наполегливопрацює над валеологізацією навчання, постійно вивчає передовий досвід коллег інших освітньо-виховних закладів та активно впроваджує його в практику.

Першим напрямком їх діяльності є збереження здоровя дітей під час навчального процесу. Його реалізація йде шляхом розроблення й апробації методичних рекомендацій з організації рухової активності учнів (фізкультпаузи, ритмічна гімнастика, рухливі ігри тощо); формування: культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, валеологічного світогляду, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я.

Другим – охорона здоров’я в процесі позакласної роботи (подорожі, прогулянки, масові заходи, спортивні змагання, екскурсії тощо).

Третій – валеологічний моніторинг (проведення діагностичних медичних оглядів, виявлення захворювань, профілактичні заходи).

Четвертий – здоров’я дітей і навколишнє середовище. Це діяльність колективу щодо покращання екології рідного краю (щорічні екологічні акції на берегах Дніпра «Черкаси – рідне місто, чисте місто»).

Новизною в роботі вчителів ЗОШ № 25 у справіреалізаціїздоров'язберігаючихтехнологій єп'ятий напрямок – туризм і геологія (експедиції на Малосмілянський вулкан, Корсун-Шевченківський кар’єр, пішохідний туризм: екскурсії по місту, до паркової зони м. Черкас, перевізні екскурсії з циклу «Золота підкова Черкащини», робота геологічного музею).

Не для кого не секрет, що шкільні навантаження досить серйозні, тому в більшості випадків призводять до погіршення здоров’я учнів. Такий стан речей є закономірним, адже в останній час з’явилося багато нових предметів, збільшився обсяг інформаційного навантаження на школярів, різко зросла інтенсивність та емоційна напруга навчального процесу [5, с. 176], і як результат, маємо фізичне та психологічне виснаження дітей. Педагогічний колектив ЗОШ № 25 не оминув увагою дану проблему. Одним із ефективних спосіб її вирішення, а саме зняття будь-яких фізичних і розумових перевантажень, на думку вчителів, є культурно-дозвіллєва діяльність учнів [6]. Тривалий період школа накопичувала досвід в цьому напрямку. На сьогоднішній день, важливим досягненням його колективу є сформовані команди КВК ЮІР «Любисток», КВК ДЮП «Рубікон», які проводять активну роботу щодо формування здорового способу життя в учнівському середовищі не тільки школи, а й міста, області, України (є щорічними лауреатами та дипломантами Всеукраїнських конкурсів та фестивалів).

Сучасна українська школа перебуває в процесі оптимізації освітніх послуг, який відбувається, перш за все, з метою збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я учнів. Для того, щобдопомогти дітям зберегти своє здоров’я й при цьому встигати виконувати всі вимоги шкільної програми, загальноосвітні заклади повинні мати в наявності достатньо комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, самореалізації та спілкування школярів. Якщо в національно-освітньому просторі всі ці правила стануть нормою, тоді неодмінно кінцевими продуктами успішного функціонування такої особистісно-зорієнтованої педагогічної системи стане нова людина, нове суспільство і нова Україна.

Література:

  1. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.; Апанасенко Г. Л.О безопасном уровне здоровья человека //Асклепийон. – № 1-4, 1996. – С. 14-16.;Безруких М. М. Здоровье детей и школьные факторы риска // www.ruscenter.ru.

  2. Бобрицька В. І. Валеологія. Частина 1: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. – Полтава: Скайтек, 2000. – Ч. І. – 146 с.;Свириденко С. В. Навчаємо бути здоровим: Позакласна робота: 5 – 9 кл. / С. Свириденко. – К.: «Шкільний світ», 2007. – 128 с.;Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 46 с.; Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика). – Луганск: «Альма-матер», 2003. – 388 с.

  3. Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2009 р.: У 2-х т. / За ред. М. С. Гончаренко. –Харків, 2009. – Т. 1. – 319 с.

  4. Іванова С. М. Управління оздоровчою діяльністю школи// Підручник для директора. – 2008. – № 1. – С. 24-28.

  5. Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів / За заг. ред. Сіренко Р. Р. – Львів: Видав. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 226 с.

  6. Шляхи оптимізації освітніх послуг в умовах сучасного дозвілля /http://ua.textreferat.com/referat-13110-1.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.