Людовік Т. В., Цьовх Л., П. Безгребельна О. П. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ВНЗ

Людовік Т. В., Цьовх Л., П. Безгребельна О. П.

Національний університет «Львівська політехніка»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ВНЗ

На сьогоднішній день однією з головних проблем української держави є питання здоров’я та фізичного потенціалу сучасного студентства. Численні наукові праці [1-4]та практичний досвід, доводить, що кількість студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів, з року в рік збільшується. Наявна науково-методична література про особливості роботи зі студентами цих груп свідчить, що до теперішнього часу є дуже мало науково обґрунтованих рекомендацій фізичного виховання студентів із порушеннями в стані здоров’я.

Основною вимогою до сучасної вузівської системи фізичного виховання у спеціальних медичних групах – є навчання студентів технології використання засобів та методів з метою позбавлення вад у стані здоров’я, його зміцнення, підвищення розумової та фізичної працездатності [1-5]. Проте, діюча сьогодні в Україні реальна система фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп, малоефективна. У більшості вищих навчальних закладах України фізичне виховання проводиться один раз на тиждень на перших трьох курсах. Безумовно, за такого підходу вирішити проблеми, пов’язані зі станом здоров’я та фізичною підготовленістю студентів спеціальних медичних груп, неможливо. Така система не забезпечує належного усунення вад у стані здоров’я та подальшої інтеграції цих студентів до професійної діяльності. У зв’язку з цим необхідно розробляти нові та вдосконалювати вже існуючі напрямки фізичного виховання студентської молоді у цих групах.

Аналіз ситуації показує, що переважна більшість студентів спеціальних медичних груп у школі взагалі не відвідувала занять з фізичного виховання. Дані анкетування в спеціальних медичних групах Національного університету «Львівська політехніка» показали, що 75 % дівчат і 45 % хлопців цих груп з дитинства не займались фізичною культурою взагалі. Такі невиправдані звільнення від уроків фізичної культури у школі та повна відсутність самостійних занять, негативно позначились на фізичній підготовленості студентів та протіканні наявного патологічного процесу в організмі, а іноді у переконанні їх у протипоказанні занять фізичною культурою. Звільнення їх від фізичної активності та вимушений спокій зумовили таке ставлення студентів до занять, відсутність у них культури здоров’я та системи відповідальності за нього.

Переважнабільшість студентів спеціальних медичних груп культуру здорового способу життя сприймають досить помірковано, якщо взагалі не скептично [1]. Соціологічні обстеження засвідчують, що категорія «здоров’я» перебуває далеко на периферії їхніх суспільних цінностей. У більшості з них традиційно не формується потреба піклуватись про власне здоров’я[4]. Загалом, таке ставлення студентів до занять фізичним вихованням та свого здоров’я ускладнює роботу на заняттях для виконання поставлених завдань.

На думку спеціалістів[1-3], однією з причин цього є відсутність у студентів теоретичних знань про вплив занять з фізичного виховання. У системі фізкультурної освіти спеціальних медичних груп дотепер не знайшли відображення ті глобальні зміни, які відбулись у суспільстві та фізичній культурі. Це не дає змоги студентам цих груп, на підставі реалій сьогоднішнього дня, оволодіти засобами та методами фізичної активності, які сприяють підтриманню належного рівня здоров’я. Спостерігається повна відсутність конструктивних рекомендацій щодо стимуляції здоров’я шляхом позбавлення наявних вад у його стані. Внаслідок низького рівня теоретичної підготовки, студенти не набувають досвіду застосування фізичної культури. Розмови про те, що ці заняття корисні для здоров’я студентів, мають абстрактний характер у зв’язку з відсутністю конкретних об’єктивних критеріїв, які використовуються на заняттях, і теоретичною непідготовленістю студентів. Вони не відчувають потреби у заняттях, тому що заняття, у їхньому розумінні, зводяться до безглуздого виконання фізичних вправ.

Дослідження, яке було проведене у спеціальних медичних групах Національного університету «Львівська політехніка» доводять, що низький рівень знань про теорію та методику оздоровчих занять з фізичного виховання – одна з негативних причин, яка сприяє відсутності сформованої мотивації до використання його для позбавлення від вад у стані здоров’я. Зазначимо, що за результатами опитувань, практично всі студенти (98 %) спеціальних медичних груп високо оцінюють для себе користь інформації про фізичну культуру та її вплив на стан здоров’я. Водночас, відзначено погану якість існуючої інформації з цього питання.

Згідно з результатами проведеного дослідження, методологія інформаційного забезпечення курсу фізичного виховання у спеціальних медичних групах повинна базуватися на принципах визнання здоров’я як найбільшої загальнолюдської цінності, з урахуванням того, що рухова активність та фізичні вправи є найважливішою умовою реалізації факторів, що формують здоров’я та здоровий спосіб життя, а оздоровча функція практичних занять з фізичного виховання в системі вищої освіти є визначальною в оцінюванні ефективності занять у цих групах.

Інформаційно-методичне забезпечення організації занять у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів дає змогу грамотно організувати навчальний процес у цих групах для проведення комплексного процесу оздоровлення студентів під час навчання[5,6].

Запропоновану методику оптимізації інформаційного напрямку у роботі зі спеціальними медичними групами вищих навчальних закладів пропонується використовувати для вдосконалення курсу «Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп» у галузі вищих учбових закладів.

Література:

  1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебник /В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2003. – 352 с.

  2. Дубогай О. Д. Фактори, які визначають ефективність фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / О. Д. Дубогай // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України : матеріали наук.-практ. конф., 2004. – С. 370–374.

  3. Корягін В. М. Фізичне виховання студентів – важливий фактор у системі підготовки спеціалістів / В. М. Корягін // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л. : ЛДФА. – 2009. – 98 с.

  4. Физическая культура и здоровье : учебник. – М. :Физкультура и спорт, 2001.

  5. Физкультура и здоровье студентов: учеб. пособие/ [под ред. Е. Д. Хомской, М. М. Рыжак].М., 1998. – 125 с.

  6. Физическая реабилитация:учеб. для студ. вузов.,обучающихся по Государственному образовательному стандарту 022500«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптативная физическая культура)[под ред. С. Н. Попова]. – Изд. 4-е. – Ростов-н/Д: Феникс, 2006. – 608 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.