Надолінська А. В. СЕРТИФІКАЦІЯ ISO ЯК ГАРАНТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК: 631.15

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ISO ЯК ГАРАНТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Надолінська А. В.

Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси, бул. Шевченка 333

Система управління якістю – це складова системи менеджменту підприємства, вектор на створення продукту з показниками якості, що відповідають очікуванням замовників. Структурні елементи системи управління якістю визначають ті вимоги до організаційно-виробничої діяльності (процесів та процедур), що характеризують якість вихідного продукту з погляду на нього кінцевого споживача.

Стандарти ISO серії 9000 встановлюють вимоги і рекомендації про те, яким чином повинні здійснюватися управлінські процеси на підприємстві, щоб бізнес функціонував якісно. Використання стандарту не може безпосередньо забезпечити якість продукції, що виготовляється, але він покликаний усунути всі недоліки управлінських процесів, що впливають не лише на якість продукції, але й на задоволеність замовників цієї продукції.

Ключові слова: стандарт, сертифікація, система менеджменту якості.

 

Надолинская А. В. СЕРТИФИКАЦИЯ ISO КАК ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ / Черкасский государственный технологический университет, Украина, Черкассы, бул. Шевченко 333

Система управления качеством - это составляющая системы менеджмента предприятия, вектор на создание продукта с показателями качества, которые соответствуют ожиданиям заказчиков. Структурные элементы системы управления качеством определяют те требования к организационно-производственной деятельности (процессов и процедур), характеризующих качество исходного продукта с точки зрения его конечного потребителя.

Стандарты ISO серии 9000 устанавливают требования и рекомендации о том, каким образом должны осуществляться управленческие процессы на предприятии, чтобы бизнес функционировал качественно. Использование стандарта не может непосредственно обеспечить качество изготавливаемой продукции, но он призван устранить все недостатки управленческих процессов, которые влияют не только на качество продукции, но и на удовлетворенность потребителей этой продукции.

Ключевые слова: стандарт, сертификация, система менеджмента качества.

 

Nadolinska A. V. ISO certification as a guarantor of effective functioning of the Quality Management/ Cherkasy State Technological University, Ukraine, Cherkassy Blvd. Shevchenko 333

Quality Management System - a component of enterprise management, the vector to create a product with quality indicators that meet customer expectations. Structural elements of the quality management system requirements to determine those organizational and production activities (processes and procedures) that characterize the quality of the product in terms of the end user to it.

ISO 9000 Standards establish requirements and recommendations on how management processes should be implemented in the enterprise business to function efficiently. Using standard may not directly provide quality products that are made, but he aims to remove all the shortcomings of administrative processes that affect not only quality products, but also on the customer satisfaction of the product.

Keywords: standard, certification, quality management system.

 

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси та методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Система управління якістю – це складова системи менеджменту підприємства, вектор на створення продукту з показниками якості, що відповідають очікуванням замовників. Структурні елементи системи управління якістю визначають ті вимоги до організаційно-виробничої діяльності (процесів та процедур), що характеризують якість вихідного продукту з погляду на нього кінцевого споживача.

Стандарти ISO серії 9000 встановлюють вимоги і рекомендації про те, яким чином повинні здійснюватися управлінські процеси на підприємстві, щоб бізнес функціонував якісно. Використання стандарту не може безпосередньо забезпечити якість продукції, що виготовляється, але він покликаний усунути всі недоліки управлінських процесів, що впливають не лише на якість продукції, але й на задоволеність замовників цієї продукції.

Сертифікація - це процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим вимогам законодавства, що діють в Україні.

Держспоживстандарт України є національним органом із стандартизації, він створює державну систему із стандартизації в Україні і керує усіма роботами із стандартизації, метрології та сертифікації.[3]

На УкрНДІССІ покладена розробка науково-технічних і економічних основ стандартизації, перспективних планів комплексної стандартизації сировини, матеріалів, півфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції.

Розробка основоположних стандартів – це сфера діяльності Державного науково-дослідного інституту «Система».

На Український державний виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації інформує організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови та іншу наукову документацію. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації із стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації та видає нормативні документів із стандартизації.[3]

Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції забезпечує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Технічні комітети з стандартизації створюються за рішенням Держспоживстандарту України для організації та забезпечення розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів із стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжнародної стандартизації.

На територіальні центри покладено контроль за впровадженням і дотриманням стандартів і технічних умов. [3]

Сертифікація УкрСЕПРО - це діюча нині система сертифікації якості товарів та послуг в Україні. [2]

Будь-яка країна зацікавлена у визначенні якості імпортованої продукції. Україна має свій стандарт якості, а для української митниці УкрСЕПРО сертифікати мають велике значення. Усі оптові продавці – іноземні та українські – повинні мати сертифікат УкрСЕПРО для продажі товарів на Україні.[2]

В Україні існує обов’язкова і добровільна сертифікація.

Менеджмент якості - це спеціальна система управління якістю, заснована на аналізі потреб споживачів, цілей організації, визначенні ресурсів і методів досягнення цих цілей і спрямована на загальне поліпшення всієї системи управління якістю на підприємстві. Багато підприємств в даний час прагнуть впровадити системи менеджменту якості, оскільки вважають, що це дозволить їм вийти на новий рівень виробництва, а також повною мірою забезпечить потреби споживачів. Але найбільш актуальним впровадження системи менеджменту якості є на тих підприємствах, які активно прагнуть до виходу на міжнародний ринок або вже ведуть на ньому свою діяльність.

Європейські підприємства ділять своїх постачальників на 3 групи, причому різниця закупівельної ціни в цих групах досить істотна і може становити до 15%. Тут і виникає питання про відповідність впровадженої системи якості продукції тим вимогам, які пред'являються до суб'єктів міжнародних торгівельних відносин, а разом з ним і питання про відповідність стандартам ISO.

ISO 9001- це міжнародний стандарт, що узагальнює передовий світовий досвід в галузі управління виробництвом, містить вимоги до організації виробництва.

Стандарти ISO 9001 визнані і використовуються в 120 країнах світу.

Проектування і опис системи менеджменту якості (СМЯ), супроводжується формуванням томів документації, завдання СМЯ підприємства - створення таких умов, щоб ці томи стали чинними інструкціями на кожному робочому місці. У рамках діючої СМЯ повинна постійно функціонувати служба внутрішнього аудиту. Зовнішній аудит проводиться регулярно один раз на рік компанією акредитованої в органі сертифікації. Результат їх перевірки підтверджує Сертифікат відповідності ІСО 9001 підприємства.

На практиці процедура проходження сертифікації за ISO 9001 має певну послідовність дій. Спочатку підприємство, яке прийняло рішення про проведення сертифікації, повинно подати заявку і укласти договір з організацією, яка уповноважена проводити сертифікацію виробництва відповідно до цього стандарту. Далі відбувається аналіз існуючої на підприємстві СМЯ, опис наявних на підприємстві бізнес-процесів, їх оптимізація та опис процесів «як це буде». Потім проводиться попередня перевірка, в ході якої виявляються невідповідності СМЯ на підприємстві, яке проходить сертифікацію. Після цього всі порушення повинні бути виправлені, інакше організація не буде допущена до подальших процедур. У цей період проводиться навчання персоналу підприємства всіх рівнів, ознайомлення з вимогами стандартів, порядком впровадження системи менеджменту якості, а також підвищення рівня мотивації і дисципліни. Розробляється документація системи менеджменту якості і безпосередньо впроваджується управління якістю, яка відповідає стандартам ІSО. У той момент, коли виявлені порушення та інші зауваження будуть виправлені, починається підготовка сертифікаційного аудиту. [1]

Об'єктами аудиту стають:

- Сфера застосування менеджменту якості;

- Відповідність якості продукції очікуванням споживачів;

- Відповідність якості продукції та обов'язкових вимог державних стандартів;

- Правильність відображення вимог ISO в документації системи менеджменту якості;

- Відповідність процесів менеджменту якості нормам, встановленим у міжнародних стандартах. [1]

Далі схема перевірки повторюється: проводиться сам аудит, складається звітна документація, виправляються недоліки і невідповідності. У разі успішного завершення даного процесу видається сертифікат ІСО 9001.

Підставою для видачі сертифікату відповідності служить протокол випробувань продукції, які проводять акредитовані лабораторії.

Після закінчення певного часу на підприємстві проводиться інспекційний контроль, що підтверджує відповідність діючої системи вимогам міжнародних стандартів ІСО 9000.

Вартість і тривалість проходження сертифікації безпосередньо залежить від розміру підприємства, кількості працівників та обсягу підготовленої документації.

Але незважаючи на витрати, у результаті підприємство отримує щось більше, ніж просто свідоцтво про відповідність міжнародному стандарту ISO. Компанія заочно отримує кредит довіри не тільки від уже наявних і потенційних партнерів, але і від споживачів своєї продукції. Також у результаті виправлення виявлених в компанії проблем відбувається оптимізація її діяльності, і отже, зниження витрат на виробництво продукції при незмінній якості кінцевих товарів.

В умовах високої конкуренції сертифікат ISO є великою перевагою підприємства перед конкурентами. Сертифікат ISO є прямим підтвердженням того, що підприємство забезпечує високу якість того виробу, який воно виробляє. Сертифікація ISO виводить компанію на перші місця ринку замовлень і тендерів. А для іноземних інвесторів підприємство, що володіє сертифікатом ISO, є привабливим об'єктом для інвестицій.

 

Літератера:

1. Сертфікати на відповідність та якість, загальна інформація: (ООО «Фрідман») [Електронний ресурс] - Режим доступу до інформації: http://friedman.com.ua/ru/info/show/267?gclid=CN3t37j1zLkCFcmV3godOTQAZw

2. Стаття про обовязкову сертифікацію: (Український центр з питань сертифікації УкрСЕПРО) [Електронний ресурс] - Режим доступу до статті: http://ukrsepro.kiev.ua

References:

1. Sertfikaty on the consistency and quality, general information (OOO "Friedman") [electronic resource] - Access to information: http://friedman.com.ua/ru/info/show/267?gclid=CN3t37j1zLkCFcmV3godOTQAZw

2. Article on mandatory certification (Ukrainian Centre for Certification Certification) [electronic resource] - Access mode to article: http://ukrsepro.kiev.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.