Зелінський С. С. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

УДК: 378.013

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Зелінський С. С., аспірант

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна, м. Луганськ

Статтю присвячено аналізу й обґрунтуванню необхідності проведення дослідження формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів як невід’ємної складової інформатизації суспільства. Здійснено аналіз понять “компетенція” і “компетентність”, “інформаційна і інформатична компетентність”, „професійна компетентність”. Визначено основні критерії, що відносяться до формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів.

Ключові слова: компетенція, компетентність, інформаційна компетентність, інформативна компетентність, майбутній інженер.

 

Зелинский С. С. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА / Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина, г. Луганск

Статья посвящена анализу и обоснованию необходимости проведения исследования формирования информатической компетентности будущих инженеров как неотъемлемой составляющей информатизации общества. Осуществлен анализ понятий "компетенция" и "компетентность", "информационная и информатическая компетентность", "профессиональная компетентность". Определены основные критерии, относящиеся к формированию информатической компетентности будущих инженеров.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, информационная компетентность, информативная компетентность, будущий инженер.

 

Zelinsky S. S. FORMATION OF INFORMATICS COMPETENCY OF FUTURE ENGINEERS AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE INFORMATION SOCIETY / Luhansk National University Shevchenko, Ukraine, Luhansk

The article is devoted to the analysis and justification of the need for studies of the formation of future engineers informatics competencies as an integral component of the information society. The analysis of the concepts of "competence" and "competence", "information and informatics competency", "professional competence". The main criteria relating to the formation of informatics competency of future engineers.

Keywords: competence, competence, information competence, informative competence, the future engineer.

 

Вступ

Реформування системи освіти в умовах національного відродження України потребує вдосконалення підготовки майбутніх інженерів, підвищення рівня їхньої інформатичної компетентності у процесі професійної підготовки. Оновлення соціальної, культурної, інформаційно-технологічної сфер українського суспільства зумовили перетворення в системі вищої технічної освіти. Так, на початку XXI століття відбулися концептуальні зміни в напрямках, цілях, змісті освіти, які орієнтують її, перш за все, на розвиток особистості, на формування творчої ініціативи, мобільності, підвищення конкурентоспроможності майбутніх інженерів.

Актуальність проблеми формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів продиктована вимогами, які притаманні сучасному інформаційному світу (суспільству), для ефективного функціонування в якому недостатньо фахівцеві тільки вивчати та розуміти навчальні дисципліни.

Проблема компетенції і компетентності розглядається у працях як вітчизняних (Н. Бориско, Г. Борозенець, В. Булгакова, І. Зимня, Р. Мільруд, О. Овчарук, О. Павленко, О. Пометун, М. Прадівлянний, О. Токменко, А. Хуторський), так і зарубіжних (Н. Хомський, Дж.Равен, Т. Бахман) науковців. Розкриттю загальнотеоретичних засад формування компетентності інженера присвячені праці О. Коваленко [4], Ю. Нагірного [5], О. Романовського [8-9] та ін. Вивченням особливостей професійної компетентності інженера займаються вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Комісаров, Л. Латишев, С. Молчанов, В. Попова, В. Проворотов.

Метою статті є обґрунтування необхідності дослідження проблеми формування інформативної компетентності майбутніх інженерів.

Досліджувана проблема є складною як у теоретичному, так і в практичному планах. Теоретична складність полягає в тому, що, незважаючи на значну кількість наукових праць щодо різних аспектів проблеми. Практична складність дослідження полягає у відсутності достатньо ефективних форм та методів формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів в процесі професійної підготовки.

За тлумачним словником поняття „компетенція” трактується як „сукупність повноважень (прав і обов’язків) будь-якого органу або посадової особи, які встановлені законом, статутом цього органу або іншим положенням” [6, с. 248].

Диференціація понять „компетенція” та „компетентність” простежується в роботах І. Зимньої, Ю. Татура, Ю. Фролова, А. Хуторського та ін., які вважають, що поняття компетентності ширше поняття компетенції, яке включає знання, або вміння, або навички у себе, поряд з мотиваційною, етичною, соціальною та поведінковою складовими.

Важливо, також постійно мати на увазі, твердження В. Сєрікова, який вважає, що „компетентність” – це спосіб існування знань, умінь, освіченості, яка сприяє особистісної самореалізації, знаходження вихованцем свого місця у світі [1]. Автор робить акцент на систему дій, які застосовуються при самореалізації особистості.

На думку В. Сластьоніна професійна компетентність, це інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей фахівця, яка відображає не тільки рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але й соціально-моральну позицію особистості [7]. Зауважимо, що автор акцентує увагу на особистісних якостях фахівця, на його особистісній позиції. З іншого боку С. Горобець, Л. Дибкова, В. Калінін вважають, що поняття „компетентність фахівця” включає такі особистісні якості, як ініціативність, відповідальність, працьовитість, цілеспрямованість, впевненість в собі.

Таким чином, професійну компетентність інженера ми визначаємо як, набуття певних знань, умінь і досвіду у галузі професійної діяльності

Дослідники С. Тришина і А. Хуторський визначають інформаційну компетентність як одну з ключових компетентностей, яка має об'єктивну і суб'єктивну сторони [10, 11]. Зазначимо що об'єктивна сторона інформаційної компетентності сучасного фахівця полягає у вимогах, які соціум висуває до професійної діяльності фахівця.

Іншої точки зору М. Ісаєва, яка підкреслює, що інформаційна компетентність має внутрішню логіку розвитку, яка не зводиться до підсумовування її елементів і логіку розвитку кожного елементу окремо, а до завдань розвитку інформаційної компетенції відносять збагачення знаннями й уміннями з області інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей; здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі [3].

Слід відзначити, що з одного боку завдання розвитку інформаційної компетентності знаходять своє відображення в ряді функцій: пізнавальної, комунікативної, адаптивної, нормативної, оціночної та інформативної. З іншого боку розвиток і формування інформаційної компетентності особистості здійснюється шляхом передачі та використання інформації. Формуванню інформаційної компетентності сприяє: всебічному розвитку особистості; самовдосконаленню; бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційних процесів; здатності застосовувати опановане у професійній діяльності; прагнення удосконалювати професійну майстерність; уміння застосовувати набуті знання та навички у повсякденній практиці та житті.

З позиції нашого дослідження є особливо цікавою ідея В. Жукової, яка визначає відмінність інформаційної компетентності від інформатичної в колі розв’язуваних задач, проблем, а також рівні їхнього вирішення. „Інформаційна компетентність” передбачає роботу лише з інформацією у різних формах її представлення взагалі, в тому числі з сучасними інформаційними технологіями. А „інформатична компетентність” – це і робота з комп’ютерною технікою, і розуміння технологій роботи з конкретними програмними продуктами в процесі професійної діяльності, і, основне, – оволодіння студентами основ роботи з прикладними програмними продуктами з урахуванням специфіки карти необхідних професійних компетенцій [2].

Інформатична компетентність може бути охарактеризована через професійну діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що визначає ефективне застосування знань, умінь і навичок для вирішення поставлених перед фахівцем професійних завдань. Але формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів не зводиться до вивчення та використання інформаційно-комунікаційних технологій фахівцем. При підготовці майбутніх інженерів на перший план виходить, насамперед, досвід роботи з прикладними програмними продуктами для розв’язання професійних завдань.

Узагальнення наукових підходів з досліджуваної проблеми надало можливість визначити, що інформатична компетентність майбутнього інженера – це професійно-особистісна якість, яка ґрунтується на знаннях, уміннях, досвіді в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, містить технічний технологічний і комунікаційний компоненти та надає змогу ефективно вирішувати професійні завдання засобами інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки.

Таким чином, у дослідженнях М. Голованя, В. Жукової, Л. Пєтухової, С. Тришиної не знайшли відображення питання формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів, не виявлено складових, структури та критеріїв її сформованості. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні інформатичної компетентності обмежується наведенням тем, що підлягають вивченню. Ряд робіт присвячені підготовці фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі, але цей напрям практично не розробляється відносно майбутніх інженерів.

 

Висновки

Отже, як засвідчив теоретичний аналіз, необхідно змінити підходи, пов’язані з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, задля ефективності результатів інформатизації освіти. У цьому зв’язку потрібно виділити професійно значимі складові інформатичної компетентності, модернізувати навчально-виховний процес таким чином, щоб створити передумови їх цілеспрямованого формування. Наступний етап дослідження вбачаємо в аналізі іноземного досвіду підготовки майбутніх інженерів і порівнянні його з вітчизняним, а також у визначенні ролі інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі майбутніх інженерів.

 

Література:

1. Болотов В. А. „Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе” / В. А. Болотов, В. В. Сериков. // Педагогика, 2003 г. № 10. – С. 8 – 14.

2. Жукова В. М. Сутність і структура інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики / В. М. Жукова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – № 21 (116). – С. 119 – 128.

3. Исаева М. В. Психологические особенности личности профессионала в отечественной литературе / М. В. Исаева / Вестн. Сев. - Кавк. техн. ун-та. Сер. : Гуманитар. науки. 2003. № 2. – С. 109 – 113

4. Коваленко О. Е. Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу.-Х.:Основа, 1996. – 184 с.

5. Нагірний Ю. П. Фахова підготовка інженерів: діяльнісний підхід.-Львів:Електрон,1999. – 180 с.

6. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1984. – 797 с.

7. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластёнина. – М. : Академия, 2004. – 368 с.

8. Романовський О. Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності. -Харків: Основа, 2001. – 312 с.

9. Романовський О. Г. Професіоналізм і успішна діяльність // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції 26-27 жовтня. – К,1999.-с. 232 – 235.

10. Тришина С. В., Хуторской А. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования // Интернет-журнал „Эйдос”. Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm

11. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО, Центр „Эйдос”. Режим доступа: http://www.eidos.ru/news/compet.htm

References:

1. Bolotov V. A. „Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoy programme” / V. A. Bolotov, V. V. Serikov. // Pedagogika, 2003 g. # 10. – S. 8 – 14.

2. Zhukova V. M. SutnIst I struktura InformatichnoYi kompetentnostI maybutnogo vchitelya matematiki / V. M. Zhukova // VIsn. Lugan. nats. ped. un-tu ImenI Tarasa Shevchenka : PedagogIchnI nauki. – 2006. – # 21 (116). – S. 119 – 128.

3. Isaeva M. V. Psihologicheskie osobennosti lichnosti professionala v otechestvennoy literature / M. V. Isaeva / Vestn. Sev. - Kavk. tehn. un-ta. Ser. : Gumanitar. nauki. 2003. # 2. – S. 109 – 113

4. Kovalenko O. E. MetodichnI osnovi tehnologIYi navchannya: teoretiko-metodichniy ta praktichniy aspekt vikladannya distsiplIn elektroenergetichnogo tsiklu.-H.:Osnova, 1996. – 184 s.

5. NagIrniy Yu. P. Fahova pIdgotovka InzhenerIv: dIyalnIsniy pIdhId.-LvIv:Elektron,1999. – 180 s.

6. Ozhegov S. I. Slovar russkogo yazyika : ok. 57 000 slov / S. I. Ozhegov ; pod red. N. Yu. Shvedovoy. – 16-e izd., ispr. – M. : Rus. yaz., 1984. – 797 s.

7. Pedagogika professionalnogo obrazovaniya : ucheb. posobie dlya studentov vyissh. ped. ucheb. zavedeniy / pod red. V. A. SlastYonina. – M. : Akademiya, 2004. – 368 s.

8. Romanovskiy O. G. PIdgotovka maybutnIh InzhenerIv do upravlInskoYi dIyalnostI. -HarkIv: Osnova, 2001. – 312 s.

9. Romanovskiy O. G. ProfesIonalIzm I uspIshna dIyalnIst // Vikladannya psihologo-pedagogIchnih distsiplIn u tehnIchnomu unIversitetI: metodologIya, dosvId, perspektivi. MaterIali PershoYi mIzhnarodnoYi naukovo-praktichnoYi konferentsIYi 26-27 zhovtnya. – K,1999.-s. 232 – 235.

10. Trishina S. V., Hutorskoy A. V. Informatsionnaya kompetentnost spetsialista v sisteme dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya // Internet-zhurnal „Eydos”. Rezhim dostupa: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm

11. Hutorskoy A. V. Klyuchevyie kompetentsii i obrazovatelnyie standartyi // Otdelenie filosofii obrazovaniya i teoreticheskoy pedagogiki RAO, Tsentr „Eydos”. Rezhim dostupa: http://www.eidos.ru/news/compet.htm

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.