Зелінська С. О. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ

УДК: 316.334.5:622

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ

Зелінська С. О., аспірант

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна, м. Луганськ

Екологія, екологічні проблеми, екологічне виховання та освіта, сьогодні ці та інші вирази, в яких вживається слово екологія, доводиться чути майже щодня. Найважливішим показником рівня культури суспільства варто вважати не тільки ступінь його духовного розвитку, але й те, наскільки впроваджені екологічні принципи в діяльність людей щодо збереження й відтворення природних багатств.

Ключові слова: екологічна культура, майбутній інженер гірничого профілю, екологічний проект.

 

Зелинская С. А. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ / Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, Украина, г. Луганск

Экология, экологические проблемы, экологическое воспитание и образование, сегодня эти и другие выражения, в которых употребляется слово экология, приходится слышать почти каждый день. Важнейшим показателем уровня культуры общества следует считать не только степень духовного развития, но и то, насколько внедрены экологические принципы в деятельность людей по сохранению и воспроизводству природных богатств.

Ключевые слова: экологическая культура, будущий инженер горного профиля, экологический проект.

 

Zielinska S. A. THE ROLE OF ENVIRONMENTAL CULTURE IN EVERYDAY LIFE OF FUTURE ENGINEERS MINING STRUCTURE / Luhansk National University Shevchenko, Ukraine, Luhansk

Ecology, environmental issues, environmental education, today these and other expressions which used the word ecology, we hear almost every day. The most important indicator of the level of culture of society should be considered not only the degree of spiritual development, but also how ecological principles embedded in the activities of people for the conservation and restoration of natural resources.

Keywords: ecological culture, the future engineer mining structure, ecological design.

 

Вступ

За масштабами глибини проникнення в громадське життя і охоплення сфер людської життєдіяльності сучасна екологічна катастрофа поступово стає глобальною. Якими б різноманітними не були її прояви, суть залишається незмінною: під загрозою саме існування людини як унікальної істоти в усьому її різноманітті. Постає проблемне питання: яким шляхом повинен іти розвиток майбутнього інженера-гірника і культури в повсякденному житті.

Роль екологічної культури в повсякденному житті майбутнього інженера гірничого профілю, його безпеки відображає в гранично відчутній і зримій формі настійну, критичну необхідність перегляду і якісної перебудови колишніх форм людської життєдіяльності, культури, і в першу чергу екологічної культури.

Визначаючи поняття “екологічна культура” потрібно звернути увагу на такі поняття як “культура” та “екологія”. Кожне із цих понять багатозначне. Усвідомлення культури дозволяє майбутньому інженеру гірничого профілю виділити найважливіші проблеми в усвідомленні цього поняття: культура розуміється як механізм, який регламентує і регулює поведінку і діяльність людини, а сама людина - це носій цієї культури.

Екологічна культура є складовою частиною світової культури. Багато праць культурологів та філософів – В. Гайденка, Е. Гірусова, С. Глазачова, B. Данилов-Данильяна, Т. Дрідзе, М. Кисельова, М. Кaган, К. Кондратьєва, Б. Лихачова, В. Манталова, О. Маслєєва, М. Моїсєєва, І. Назарова, Ю. Одум – присвячено аналізу сутності культури, її визначень і компонентів.

Культурологічний аналіз процесу професійної діяльності майбутнього інженера гірничого профілю орієнтований на дослідження закономірностей розвитку професійної моралі, специфіки моральних норм і принципів, які формуються і діють у сфері гірничої діяльності та є конкретизацією загальних вимог тієї системи моралі, яка переважає у суспільстві.

До найбільш повного розуміння поняття “екологічна культура” дозволяє наблизитись виявлення теоретичних основ дослідження культури в пов'язаний з працями С.Архангельського, З.Єсаревой, Н.Кузьміной, В.Максимова, В. Сластеніна, М.Тарасевич та ін. У цих дослідженнях екологічна культура розглядається як важлива частина загальної культури, що проявляється у системі професійних якостей і специфіці людської діяльності.

Д. Багін визначає екологічну культуру як відносно цілісну підсистему професійної й загальної культури людини, пов'язану з ними єдиними категоріями (культура мислення, поведінки, діяльності) і складається з елементів: аксіологічного, етичного, прогностичного, правового, ергономічного, когнітивного [2].

Екологічна культура, у розумінні Е. Гірусова, становить „особливо складне явище, що містить величезне різноманіття складників – і в способі мислення, і у сфері практичної діяльності, – радикально відрізняються, зазвичай, від тих, які були характерні для колишнього типу культури з її спрямованістю на вольове перетворення природи в ім’я потреб людини” [3, с. 58]

Екологічна культура – складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Метою екологічної культури виховання є формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з шкільної парти, одночасно з засвоєння положень загальної культури. [5].

О. Тихонова, аналізуючи поняття „екологічна культура”, акцентує увагу на необхідності оволодіння науковими знаннями; потім засвоїти моральні ціннісні орієнтації щодо природи й оволодіти практичними вміннями та навичками зі збереження сприятливих умов навколишнього середовища [6].

О. Єфимової, яка, аналізуючи поняття „екологічна культура”, акцентує увагу на культурі пізнання й ставлення до світу (природного і штучного середовища); природи, техніки, у себе та інших людей, які сприймаються, усвідомлюються й реалізуються кожною людиною індивідуально, детермінуючи її становлення як особистості через саморозвиток у взаємодії з біосоціотехнічними системами [4].

Згідно з думкою Л. Астаф’євої, екологічна культура – це світовий процес, який не може бути пізнаний зовні і впливає на екоставлення людини й природи [1].

Без знання кола екологічних проблем, які належать до екологічної культури гірника, неможливо зрозуміти одночасне існування злагодженості з природою та її знищення. Екологічна культура гірничого виробництва – це нова галузь у гірничій науці, яка займається розробкою та впровадженням теоретичних засад управління природокористуванням. Екологічна культура майбутнього інженера гірничого профілю вивчає процеси розвитку природного середовища, заходи щодо його збереження та правила проведення гірничих робіт з урахуванням закономірностей взаємодії суспільства й природи.

Розуміння екологічної культури включає не тільки володіння навичками, знаннями та вміннями, а також практичною підготовкою та вирішення професійних завдань, мотивацію до діяльності, засвоєння культурних та етичних норм поведінки. Екологічна культура формує екологічну свідомість людини. Тому роль екологічної культури в повсякденному житті майбутніх інженерів гірничого профілю постійно зростає. Прикладом може служити реалізація соціального проекту „Здорове середовище – справа кожного”.

Соціальний проект „Здорове середовище – справа кожного”, покликаний в короткі строки шляхом агітаційної, інформативної та роз’яснювальної роботи покращити екологічний стан міста завдяки покращенню екологічної культури його мешканців.

У процесі роботи над проектами майбутні інженери гірничого профілю висували гіпотези, пропонували способи реалізації проектів.

Захист проектів зазвичай відбувався при підвищеному інтересі всієї групи, ставилися питання, висувалися пропозиції. Реалізація проекту „Зелений дім” відбулась у межах екологічної акції, яку проводила компанія МЕТІНВЕСТ ПАТ „Краснодонвугілля”.

Зазначимо, що організаторами проектів стали студенти з високим рівнем екологічних знань. Студенти з середнім рівнем розвитку екологічних знань теж виявляли інтерес до проектної діяльності, але не брали на себе відповідальність, лише входили до активу групи. Студенти з низьким рівнем були менш зацікавлені в підготовці до занять, але й у них виявлялося бажання висловити своє ставлення до обговорюваного питання.

Майбутньому інженеру-гірнику, перш за все, необхідно засвоїти морально-ціннісні орієнтації щодо природи, оволодіти знаннями в галузі екології, потім – практичними вміннями та навичками зі збереження навколишнього середовища.

 

Висновки

Таким чином, на підставі отриманих даних ми дійшли висновку, що в сучасній науці немає єдиного трактування поняття „екологічна культура”, це можна пояснити складністю та неоднозначністю досліджень. єдності природи і людини має відповідати єдність знань про природу і людину. Але якими б великими були наші знання, слід пам'ятати про незнання. Саме вони визначають шкідливі небажані наслідки людської діяльності. Успіхи науки не рятують нас від незнання багатьох аспектів життя природи, суспільства, самих нас. Від рівня екологічної культури людства, залежить вирішення проблеми глобальної екологічної кризи, збереження природних умов існування цивілізації. Лише висока культура особистості в її екологічному розумінні слугує гарантом збереження рівноваги в суспільстві й суспільства у природі.

Екологічна культура включає екологічні знання, сприятливі для природної рівноваги технології діяльності, норми і цінності, навички поводження та поширюється на всю систему діяльності майбутнього інженера гірничого профілю. Рівень розвитку екологічної культури в повсякденному житті стає в сучасних умовах головним показником сформованості екологічної культури майбутнього інженера гірничого профілю.

 

Література:

1. Астафьева Л. С. Формирование экологической культуры студентов технических колледжей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Астафьева Людмила Сергеевна. – М., 2001. – 205 c.

2. Багин Д. В. Формирование экологической культуры будущего инженера на основе информационных технологий : автореф. дис…. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Багин Дмитрий Владимирович ; [Моск. гос. обл. ун-т]. - М.: 2002. - 25 с.

3. Гирусов Э. В. От экологического знания к экологическому сознанию / Э. В. Гирусов // Взаимодействие общества и природы. – М. : Наука, 1986. – С. 76 – 81.

4. Ефимова Е. И. Экологическое образование в техноэкополисе: чему, кого и как научить / Е. И. Ефимова // Экология и промышленность России. – 2001. – Сент. – С. 41 – 45.

5. Киселёв Н.Н. Мировоззрение и экология.– К., 1990.– С. 99

6. Тихонова А. Е. Экологическая культура и ее формирование у школьников / А. Е. Тихонова // Роль музеев в экологическом просвещении населения : тр. науч. семинара (29 сент. – 3 октяб. 1997 г.). – Хабаровск, 1997. – С. 34 – 36.

References:

1. Astafeva L. S. Formirovanie ekologicheskoy kulturyi studentov tehnicheskih kolledzhey : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.08 „Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya” / Astafeva Lyudmila Sergeevna. – M., 2001. – 205 s.

2. Bagin D. V. Formirovanie ekologicheskoy kulturyi buduschego inzhenera na osnove informatsionnyih tehnologiy : avtoref. dis…. kand. ped. nauk : spets. 13.00.08 „Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya” / Bagin Dmitriy Vladimirovich ; [Mosk. gos. obl. un-t]. - M.: 2002. - 25 s.

3. Girusov E. V. Ot ekologicheskogo znaniya k ekologicheskomu soznaniyu / E. V. Girusov // Vzaimodeystvie obschestva i prirodyi. – M. : Nauka, 1986. – S. 76 – 81.

4. Efimova E. I. Ekologicheskoe obrazovanie v tehnoekopolise: chemu, kogo i kak nauchit / E. I. Efimova // Ekologiya i promyishlennost Rossii. – 2001. – Sent. – S. 41 – 45.

5. Kiselyov N.N. Mirovozzrenie i ekologiya.– K., 1990.– S. 99

6. Tihonova A. E. Ekologicheskaya kultura i ee formirovanie u shkolnikov / A. E. Tihonova // Rol muzeev v ekologicheskom prosveschenii naseleniya : tr. nauch. seminara (29 sent. – 3 oktyab. 1997 g.). – Habarovsk, 1997. – S. 34 – 36.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.