Павленко В. І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

УДК 631.164.23:631.11

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Павленко В. І.

Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань

 

Стаття присвячена теоретичним засадам інвестиційного забезпечення розвитку фермерських господарств. Обґрунтовано визначення поняття інвестиційного забезпечення розвитку фермерських господарств. Визначено основні напрями удосконалення механізму інвестиційного забезпечення розвитку фермерських господарств.

Ключові слова: фермерське господарство, інвестиційне забезпечення, інвестиційне забезпечення розвитку фермерських господарств, інвестиційні ресурси

 

Павленко В. И. Теоретические основы инвестиционного обеспечения развития фермерских хозяйств / Уманский национальный университет садоводства. Украина, г. Умань

Статья посвящена теоретическим основам инвестиционного обеспечения развития фермерских хозяйств. Обосновано определение понятия инвестиционного обеспечения развития фермерских хозяйств. Определены основные направления совершенствования механизма инвестиционного обеспечения развития фермерских хозяйств.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, инвестиционное обеспечение, инвестиционное обеспечение развития фермерских хозяйств, инвестиционные ресурсы

 

Pavlenko V. I. Theoretical foundations of investment security of farmers enterprises / Uman National University of Horticulture, Ukraine, Uman

This article is focuses on theoretical foundations of investment security of farmers enterprises. The definition of investment security of farmers enterprises development was substantiated. Main ways for the improvement of investment security mechanism to ensure the development of farms were determined.

Keywords: farm, investment, investment to ensure the development of farms, investment resources

 

Вступ.

Вирішення завдань щодо розвитку фермерських господарств у перспективі можливо лише на основі залучення інвестицій. Адже інвестиційна діяльність обумовлює не тільки конкурентоспроможність фермерських господарств у ринковому середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному й соціальному розвитку села. Саме фактор інвестиційної діяльності сприяє стрімкому економічному зростанню, а висока інвестиційна активність дозволяє фермерським господарствам не втрачати своїх конкурентних переваг.

Метою статті є внесення ряду уточнень до визначення інвестиційного забезпечення розвитку фермерських господарств та визначення його складових.

Оскільки власні інвестиційні можливості фермерських господарств недостатні для їх розвитку, необхідно сформувати належні механізми їх інвестиційного забезпечення за рахунок усіх джерел фінансування, що можна досягти лише з врахуванням теоретичних засад цього забезпечення.

Незважаючи на це теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку фермерських господарств відповідно до сучасних умов недостатньо вивчені. Дослідження свідчать, що поняття "інвестиційне забезпечення" більшістю вітчизняних і зарубіжних авторів розглядається тільки як фінансовий інструмент. Під інвестиційним забезпеченням вітчизняні вчені Майорова Т.В., Пересада А.А. розуміють фінансові ресурси або активи, що направляються на інвестування [1-3]. Але, як доводить практика, інвестиції можуть надаватись як у вигляді фінансових, так і у вигляді не фінансових активів.

Ряд авторів першочергову увагу приділяють теоретичному обґрунтуванню визначення поняття "інвестиційне забезпечення". Так, Капітанець Ю.О. під інвестиційним забезпеченням розуміє "сукупність умов, ресурсів і заходів, необхідних для здійснення інвестиційного процесу" [3, с. 144]. Це визначення поєднує інвестиційний клімат та інвестиційні ресурси. що неприйнятно. Дослідник Шевцова Я.А. запропонувала розглядати поняття "інвестиційне забезпечення" як систему "заходів щодо концентрації та реалізації інвестицій, вибору раціональних методів управління у сфері інвестування" [4, с. 7], а Чеботар О.С. – як складову витрат, пов’язаних з технологічними процесами на виробництві [5, с. 5]. Найбільш повне визначення поняття "інвестиційне забезпечення" сформульовано Кісілем М.І., який розглядає його як сукупність різноманітних умов, ресурсів, економічних механізмів і важелів, а також заходів, необхідних для забезпечення нормального (заданого) перебігу інвестиційних процесів [6].

Узагальнюючи вище зазначені наукові погляди на сутність поняття "інвестиційне забезпечення" дозволяє визначити його як систему процесів формування та вико¬ристання інвестиційних ресурсів, що зумовлена моделлю інвестиційної поведінки фермерського господарства і спрямована на його соціально-економічний роз¬виток, ефективність якої забезпечується системою інвестиційного забезпечення. Хоча наведене визначення цілісно передає сутність пропонованого нами підходу до розуміння поняття "інвестиційне забезпечення розвитку фермерських господарств", доповнимо подане визначення графічною схемою (рис. 1).

Враховуючи зазначене інвестиційне забезпечення фермерських господарств доцільно розглядати як процес реалізації заходів щодо створення сукупності організаційно-економічних умов для здійснення інвестиційної діяльності, формування та використання інвестиційних ресурсів та оціню¬вання рівня інвестиційного забезпечення з метою обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного рішення.

 

Повний текст за посиланням Stattya_Pavlenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.