Вепрєв М. О., Гусаченко К. А., Сергатий С. С. ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В М. ЧЕРКАСИ

УДК 331.58

 

ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В М. ЧЕРКАСИ

Вепрєв М. О., Гусаченко К. А., Сергатий С. С.

Черкаський державний технологічний університет, Україна, м. Черкаси

 

Реалізація державного проекту реформування ринку праці в м. Черкаси постійно стримується негативними факторами, що існують вже досить тривалий час. Загальний спад вітчизняної економіки не дає змогу говорити про можливість безперервного фінансування проекту, а наявність економічних проблем змушує потенційних інвесторів вкладати свої кошти у більш перспективні регіони.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, заробітна плата.

 

Вепрев М. А., Гусаченко К. А., Сергатый С. С. Проблемы воплощения концепции проекта реформирования рынка труда в г. Черкассы / Черкасский государственный технологический университет, Украина, г. Черкассы.

Реализация государственного проекта реформирования рынка труда в г. Черкассы постоянно сдерживается негативными факторами, которые существуют уже на протяжении длительного периода. Общий спад отечественной экономики не дает возможности говорить о возможности непрерывного финансирования проекта, а наличие экономических проблем вынуждает потенциальных инвесторов вкладывать свои средства в более перспективные регионы.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, заработная плата.

 

Vepriev M. O., Gusachenko K. A., Sergatyi S. S. Problems with realization the conception of project reforming the labor market in Cherkasy / Cherkassy State Technological University, Ukraine, Cherkassy.

Realization of the government project reforming the labor market in Cherkassy is always constrained by the negative factors that we can see during the last time. The downturn of Ukrainian economy prevents the continuous financing of this project, and the existence of economic problems makes the situation, when potential investors invest their money into more promising regions.

Key words: labor market, employment, salary.

 

Вступ. Економічну політику держави в період кризи можна назвати політично виправданою, проте не далекоглядною. Внаслідок суттєвого адміністративного тиску на роботодавців було збережено робочі місця та утримано від зростання офіційні показники безробіття. Проте перебудова структури зайнятості в бік ефективніших галузей та підприємств знову була відкладена.

Продуктивність робочих місць наближується до крайньої межі. Для того, щоб змінити «українську модель» ринку праці на загальноприйняту, в якій змін пристосовується зайнятість, а не заробітна плата, ринок праці потребує потужної інституційної реконструкції.

Стратегічною передумовою реформування ринку праці та основним стратегічним завданням України має стати підвищення продуктивності праці. Це пов’язано зі збільшенням її капіталоозброєності, що потребує інтенсивних інвестиційних вкладень у реальний сектор виробництва.

Основним пріоритетом державної політики щодо ринку праці має стати створення правових, економічних та інституційних умов для підвищення ефективності зайнятості населення. Рішення, що приймаються у сферах структурної політики, формування та реалізації інвестиційних програм, політики доходів, розвитку системи освіти мають враховувати їх очікуваний вплив на стан зайнятості в Україні.

Існує декілька шляхів, за допомогою яких ринок пристосується до нових умов ринкової трансформації та обирає ту чи іншу модель розвитку. Одним з найкращих заходів розв’язання протиріччя між вимогами ринку та застарілою логікою поведінки підприємств має стати процес реструктуризації, що має бути націлений на досягнення двоєдиної мети:

• з одного боку, за рахунок оперативних заходів, що передбачають зниження поточних витрат, вивільнення надлишкової робочої сили, відмови від випуску продукції, що не користується попитом;

• з іншого боку, за рахунок проведення «стратегічної реструктуризації», що передбачає зміну загальних поведінкових установок, збільшення обсягу інвестицій, підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Перегляд системи державного управління у сфері зайнятості населення передбачає ширшу участь регіонів у регулюванні ринку праці, розмежування повноважень державних і регіональних органів виконавчої влади.

Враховуючи вищезазначене, проведемо аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Черкаського регіону (табл.1).

Таблиця 1

Попит та пропозиція на робочу силу на ринку праці в Черкаській області

 

Період

Кількість безробітних

Кількість вакансій

Навантаження на одну вакансію

Січень

26502

413

64

Лютий

26510

566

47

Березень

24789

1162

21

Квітень

21341

680

31

 

 

 З даних, наведених у таблиці 1, видно, що сезон посівних робіт зумовив на ринку праці вдвічі більшу кількість вакансій, ніж у зимові місяці. Левова частка вільних місць припала, звичайно, на сільськогосподарські підприємства (більше 50 %). Господарства наймали підсобних робітників, з'явилися вакансії водіїв сільгосптехніки, інженерів - агрономів, охоронців. Наступну групу вакансій (близько 30 %) склали пропозиції роботи менеджера, педагога, продавця, а також бухгалтера, кваліфікованих робочих спеціальностей, юриста на підприємствах енергетичного циклу, в транспорті, меліорації і хімічних виробництвах. Також велика частка пропозицій в будівництві (оздоблювальні роботи, будівельні спеціальності) та державному управлінні (адміністратор). У квітні спостерігається зменшення кількості вакансій в два рази і незначне зниження кількості безробітних [1].

Для такої суто аграрної області, як Черкаська, легко прогнозується збільшення вакансій, пов'язаних з сезонними пропозиціями на ринку праці з початком періоду збору врожаю. Базу вакансій складуть не тільки фермерські господарства та кооперативи області, а й велика кількість заводів з переробки сільськогосподарської продукції. Очікується сплеск активності на ринку праці з боку будівельних компаній, виробництв з вироблення електроенергії та водного господарства, пожвавлення житлово-комунального сектора і, звичайно, поява великої кількості торгових точок всередині регіону та підвищення рівня експортної діяльності в міжрегіональних масштабах. Таке мале число вакансій і навантаження на одне робоче місце в кількості 31 одиниці - одні з найбільш показників у країні , які говорять про те , що господарство регіону потребує реформування та допомоги.

Щоб стимулювати збільшення зайнятого населення в Черкаському регіоні, потрібно розробити певну програму заохочення робітників шляхом збільшення заробітної плати. Негативним явищем є те, що середня заробітна плата у Черкаському державному секторі економіки за 2013 рік залишалася на дуже низькому рівні, тоді як приватний сектор продемонстрував дещо вищі показники. Для того, щоб розуміти ситуацію на ринку праці в Черкаській області, треба дослідити зміни у розмірах заробітної плати на території регіону протягом останнього року (табл.2).

Протягом останніх років вітчизняна економіка зазнала суттєвого негативного впливу від наслідків фінансової кризи. Непослідовні кроки змусили уряд брати додаткові кредити від міжнародних фінансових установ, що посилило тиск на суб’єктів господарювання в Україні. Такі дії знайшли своє відображення і на сумах з/п, що виплачувались у різних секторах народного господарства [2, с.253].

 

Таблиця 2

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2013 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Грудень

Усього

3000

3233

3429

3283

3619

С/г

2025

2314

2571

2583

2520

Промисловість

3539

3734

3895

3836

4115

Транспорт

3233

3590

3674

3632

3778

Тимчасове розміщування й організація харчування

2073

2172

2246

2346

2457

Інформація та телекомунікації

4377

4414

4640

4515

4863

Фінансова та страхова діяльність

5925

6335

6456

6240

6694

Професійна діяльність

3979

4484

4582

4477

5258

Державне управління

3050

3389

4048

3705

4708

Освіта

2461

2631

2982

2616

2918

Охорона здоров'я

2154

2291

2519

2321

2706

Мистецтво, спорт

3080

3161

3480

3308

3738

Культура

2478

2604

2940

2719

3233

 

У ході проведеного дослідження було виявлено ряд сучасних проблем, що характерні для сучасного управління трудовими ресурсами в Черкаській області при реалізації державних проектів, серед яких основними є такі:

1) відсутність достатньої кількості сучасних довгострокових проектів за умови їх повного фінансування, яка спричинила фізичне та моральне зношення основних виробничих фондів підприємств, які не мають конкурентної переваги на ринку;

2) високий рівень впливу на підприємців у формі оподаткування залучених трудових ресурсів, що призвело до переходу їх до тіньового сектору та призупинення виплати податків до державних соціальних фондів [3];

3) демографічна проблема;

4) низька професійна підготовленість та компетентність трудових ресурсів;

5) стрімкий розвиток новітніх технологій, що призводить до змін професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції трудових ресурсів;

6) недостатній контроль виконання зобов’язань керівників проектів перед найманими працівниками, а саме забезпечення якісних та безпечних умов праці, що спричиняє втрату цих кадрових ресурсів у зв’язку з можливим травматизмом та професійними захворюваннями [4, с.340];

7) низький рівень професійної мотивації (як матеріальної, так і нематеріальної).

Відповідно до поставлених завдань реформування ринку праці та зайнятості населення, в країні важливо запровадити нову політику діяльності державного та місцевого самоврядування.

По-перше, необхідно провести вдосконалення законодавства про зайнятість населення. Вносити зміни треба з редагування Трудового кодексу, які будуть враховувати особливості праці працівників малого бізнесу, окремих категорій працівників, а також суб'єктів трудового права в особі організацій роботодавців [5, с.21].

Важливим залишається питання проблеми зайнятості інвалідів. Черкаському самоврядуванню потрібно не забувати про цю верству населення і надавати їм можливість на реалізацію права на працю. Тому, на наш погляд, доцільно удосконалити механізм реалізації місцевих гарантій щодо працевлаштування осіб з обмеженими можливостями.

Важливою складовою стимулювання економіки є працевлаштування безробітних громадян. Для того, щоб зацікавити безробітних до більш активного пошуку місця роботи, потрібно вдосконалити систему державної соціальної підтримки безробітних громадян.

По-друге, необхідно проводити регіональний моніторинг попиту робочої сили у галузевому розрізі, а також полегшити доступ громадян до результатів цього моніторингу. Це повинно збільшити потік охочих працювати у сферах діяльності, де є дефіцит трудових ресурсів.

Щоб збільшити частку зайнятих, в країні потрібно прийняти політику високої мобільності робочої сили. Це передбачає надання безробітнім громадянам та членам їхніх сімей певних компенсацій витрат за умови, якщо вони переселяються до регіонів зі складною ситуацією з кадрами.

По-третє, необхідно переглянути державну політику у галузі освіти, а саме напрями та рівні професійної підготовки спеціалістів з урахуванням попиту та пропозиції на ринку праці. Важливою складовою має стати створення цільових фондів на підприємствах і здійснення за рахунок них фінансування системи перекваліфікації спеціалістів.

По-четверте, потрібно створити державну політику регулювання потоку робочої сили з-за меж України. Залучати іноземних спеціалістів до роботи потрібно із дотриманням певних пропорцій. Доцільно було б створити певний перелік професій, на яких використання іноземної робочої сили забороняється.

Висновки. Реалізації повноцінної соціальної моделі ринку праці заважають низька продуктивність праці, що призводить до невимогливого ставлення до трудових ресурсів, обмежені інвестиційні ресурси, повільне створення робочих місць у приватному секторі та низькі доходи населення, що зумовлено відсутністю зацікавленості з боку національного капіталу.

Ринок праці Черкащини є незрілим, розбалансованим і малоефективним. У ньому поєднуються протилежні тенденції: дефіциту праці й надлишку праці, що проявляється в існуванні, з одного боку, вимушеної неповної зайнятості, а з іншого – утриманні надлишкової зайнятості. За рахунок феномену «вимушеної неповної зайнятості» досягається підтримка чисельності зайнятих на стабільному рівні, коли «кризові витрати» розповсюджуються на всіх працівників через зниження заробітної плати, а не через локалізацію витрат, через механізми вивільнення з наступною підтримкою безробітних державою.

Структурні зміни економіки та ринку праці характеризуються тенденцією повільної деіндустріалізації, що проявляється у міжгалузевому перерозподілі структури доданої вартості на користь галузей, що надають послуги, а це не сприяє якісним структурним змінам промисловості й відповідно трудових ресурсів. Унаслідок існування такої структури ринку праці Черкас не в змозі забезпечити прискорений розвиток технологій та високотехнологічних галузей.

Дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів є важливим чинником, що блокує формування конкурентоспроможних територіально-виробничих структур інноваційного типу. Кваліфікована праця стає одним із найбільш дефіцитних ресурсів в Черкаській області.

Стихійне ліберальне саморегулювання ринку праці та відсутність цілісної концепції державної політики призвели до масового «роздержавлення» підприємств, розвитку мікроскопічного підприємництва, господарського подрібнення цілісних технологічних комплексів, що втратили конкурентні переваги. Щоб змінити «українську модель» на таку, в якій до шоків пристосовується зайнятість, а не заробітна плата, ринок праці потребує потужної інституціональної реконструкції, що зумовлює необхідність цілеспрямованого потужного державного втручання, тобто розроблення та реалізації відповідної державної політики.

 

Література:

1. Коновалов Ю. В.Проблеми ринку праці в Україні[Електронний ресурс]// офіційний сатй НСПП. -Режим доступу: http://nspp-dnepr.at.ua/news/problemi_rinku_praci_v_ukrajini/2012-02-20-10

2. Машика Ю.В. Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи / Ю.В. Машика // Економіка, планування та управління в галузях. – 2012. — № 22 (1). – С. 250 – 254

3. Сторощук М. І., Ковальська Е. М. Ринок праці в Україні:сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65647.doc.htm

4. Статистичний щорічник. Черкаська область. – Черкаси, 2013. – с.331-372.

5. Стратегія розвитку Черкаської області до 2015 року / Вісник ЧОДА від 28.12.2011 – с. 7-36.

 

References:

1. Konovalov Yu. V.Problemy rynku pratsi v Ukrayini[Elektronnyy resurs]// ofitsiynyy saty NSPP. -Rezhym dostupu: http://nspp-dnepr.at.ua/news/problemi_rinku_praci_v_ukrajini/2012-02-20-10

2. Mashyka Yu.V. Suchasnyy stan rynku pratsi Ukrayiny v umovakh svitovoyi finansovoyi ta ekonomichnoyi kryzy / Yu.V. Mashyka // Ekonomika, planuvannya ta upravlinnya v haluzyakh. – 2012. — # 22 (1). – S. 250 – 254

3. Storoshchuk M. I., Koval's'ka E. M. Rynok pratsi v Ukrayini:suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Elektronnyy resurs]//Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65647.doc.htm

4. Statystychnyy shchorichnyk. Cherkas'ka oblast'. – Cherkasy, 2013. – s.331-372.

5. Stratehiya rozvytku Cherkas'koyi oblasti do 2015 roku / Visnyk ChODA vid 28.12.2011 – s. 7-36.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.