Бурлака С. М. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА СИСТЕМИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УДК 330:519.6

 

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА СИСТЕМИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бурлака С. М.

Вінницький фінансово-економічний університет, Україна, м. Вінниця

 

В даній статті досліджено та проаналізовано сутність поняття «діагностика банкрутства» та методики діагностики кризового стану підприємства. Запропоновано авторський підхід щодо змісту та послідовності діагностики ймовірності банкрутства, який дає змогу оптимізувати даний процесу в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: діагностика банкрутства, методика, ймовірність.

 

Бурлака С. М. Диагностика кризисного состояния и системы банкротства предприятия в современных условиях хозяйствования / Винницкий финансово-экономический университет. Украина, г. Винница

В даной статье исследованы и проанализированы сущность понятия «диагностика банкротства» и методики диагностики кризисного состояния предприятия. Предложен авторский подход к содержанию и последовательности диагностики вероятности банкротства, который позволяет оптимизировать данный процесс в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: диагностика банкротства, методика, вероятность.

 

Burlaka S. M. Diagnosis of the crisis and the system of bankruptcy of the enterprise in modern conditions of managing/ Vinnitsa financial and economic University. Ukraine, , Vinnitsa

This article investigated and analyzed the essence of the concept "diagnostics of bankruptcy and methods of diagnostics of the crisis condition of the company. The author's approach regarding the content and sequence of the diagnostic probability of bankruptcy, which allows to optimize the process in the modern business environment.

Keywords: diagnostics of bankruptcy, method, likely.

 

Вступ. Розробка системи діагностики стану підприємств в сучасних умовах ринкової економіки набуває надзвичайно важливого значення, адже підприємства є повністю самостійними господарюючими суб'єктами та, водночас вони не існують ізольовано, а в процесі своєї діяльності взаємодіють з іншими суб'єктами економічних відносин - власниками, робітниками, банком, кредиторами, постачальниками - і несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо- господарської діяльності перед ними. Пріоритетним, на сьогодні, напрямком діагностики є аналіз фінансового стану підприємства, зумовлено тим, що посилюється значення проблеми банкрутства вітчизняних підприємств в умовах кризової економіки.

В останні часи з розвитком та поширенням кризових явищ визначальною особливістю економічного життя стала наявність загальної нестабільності та невпевненості підприємців у своєму майбутньому. З постійною зміною економічної ситуації виникає багато факторів впливу на ринкове положення окремих підприємств та вимагає від них оперативного реагування на ці зміни. Значна частина з них є принципово новими та не може бути вирішена за допомого вже існуючого інструментарію та наявного економічного досвіду. Значна кількість завдань, що виникають одночасно зі зміною територіальних меж ринкової економіки спричиняє подальші ускладнення управлінських проблем.

В умовах функціонування ринкової економіки банкрутство підприємств

- нормальне явище. Лише 25-30% новостворених підприємств утримуються на плаву [4].

На фоні існуючої економічної нестабільності, недосконалості ринку товарів і послуг, системи інвестування, зростання кількості банкрутств вітчизняних підприємств, характерним є зростання інтересу до проблем дослідження кризових явищ, природи їх виникнення, механізмів попередження та ліквідації наслідків.

Термін „криза підприємства" описує в сучасній економічній літературі різноманітні феномени в життєвому циклі підприємства від просто перешкод у функціонуванні підприємства через різноманітні конфлікти до ліквідації підприємства [3].

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві [2]. З позицій фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності [3].

Кризовим станом слід вважати накопичення розбіжності між структурою, обсягами діяльності, процесами підприємства та ринковою ситуацією, що призводить до подальшого нарощування кількості кризових явищ і погіршення фінансового стану [5].

Термін «діагностика» вперше з'явився в медицині. Під цим терміном розумівся метод спеціального дослідження людини з метою встановлення медичного висновку про стан її здоров'я і, в разі виявлення відхилень, визначення виду хвороби та причин її появи. Грецькою мовою термін «діагноз» означає «точно розпізнати, досліджувати, скласти думку».

Необхідно визначити співвідношення таких понять як загальна діагностика і економічна діагностика підприємства. Загальна діагностика підприємства (іноді в літературі зустрічається поглиблена чи глобальна діагностика) включає в себе такі складові: економічну діагностику, функціональну діагностику, діагностику зовнішнього середовища та стратегічну діагностику.

Умови господарювання, в яких підприємство постійно перебуває під впливом конкуренції, нестабільного, динамічного середовища і через це опиняється в кризовій ситуації і як її наслідок зазнає банкрутства, внесли в наукову доктрину окрім поняття «економічна діагностика підприємства» поняття «діагностика банкрутства.

Отже, система діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства включає ряд етапів, які логічно продовжують один одного та дозволяють зробити висновок про існування загроз в діяльності підприємства та визначити ймовірність його банкрутства. Врахувавши недоліки досліджених нами методик, пропонуємо застосовувати підприємствам в системі антикризового управління таку послідовність діагностики банкрутства підприємства (рис.1):

- перший етап - аналіз ранніх ознак кризового стану підприємства;

- другий етап - економічна оцінка та аналіз бухгалтерського балансу підприємства;

- третій етап - аналіз фінансового стану підприємства за групами коефіцієнтів, які характеризують майновий стан, ліквідність та платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність та рентабельність діяльності;

- четвертий етап - діагностика на основі бальних методів (рейтингової оцінки);

- п'ятий етап - дискримінантний аналіз (моделі Е.Альтмана, Спрінгейта, Р.Ліса, Конана і Гольдера, У.Бівера, Таффлера і Тішоу, Фулмера та інші).

 

Повний текст статті за посиланням stattya_Burlaka.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.