Новіцька І. П. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330:519.6

 

МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Новіцька І. П.

Вінницький фінансово-економічний університет, Україна, м. Вінниця

 

Моделювання управління розвитком фінансового потенціалу підприємства набуває вагомості при виникненні нових суспільних потреб та чинників впливу на них, особливо коли підприємства повинні мобільно реагувати на зовнішнє середовище, прагнучи до забезпечення стабільного ефективного функціонування та розвитку підприємств, раціонального використання своїх фінансових, кредитних та ін. видів ресурсів при виявлені резервів динаміки розвитку фінансового потенціалу виробничих підприємств.

Ключові слова: фінанси. фінанси, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, модель, прибуток, підприємство.

 

Новицкая И. П. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ / Винницкий финансово-экономический университет, Украина, Винница

Моделирование управления развитием финансового потенциала предприятия приобретает весомость при возникновении новых общественных потребностей и факторов влияния на них, особенно когда предприятия должны мобильно реагировать на внешнюю среду, стремясь к обеспечению стабильного эффективного функционирования и развития предприятий, рационального использования своих финансовых, кредитных и др. видов ресурсов при выявленные резервов динамики развития финансового потенциала производственных предприятий.

Ключевые слова: финансы, финансы, финансовый потенциал, финансовые ресурсы, модель, прибыль предприятия.

 

Novitska I.P. MODELING OF PROCESSES OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF PRODUCTIVE ENTERPRISE / Vinnitsa financial-economic University, Ukraine, Vinnitsa

The design of management development of financial potential of enterprise acquires ponderability in case of occurring of new public necessities and factors of influence on them, especially when enterprises must mobile react on an environment, aspiring to providing the stable effective functioning and development of enterprises, rational use of the financial, credit and other types of resources at educed backlogs of dynamics of development of financial potential of productive enterprises.

Key words: finances, finances, financial potential, financial resources, model, profit, enterprise.

 

Вступ. В ринкових умовах важливе значення в адаптації підприємства до змін економічного середовища відіграє його фінансовий потенціал, основою якого є фінансові ресурси. Їх наявність та доступ до зовнішніх джерел формування, визначають спроможність підприємства генерувати позитивні чисті грошові потоки, ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість. Тому питання формування та ефективного використання фінансового потенціалу є актуальними з точки зору науки та фінансової практики підприємства.

Завдання аналізу, оцінки та моделювання фінансового потенціалу підприємства вирішувалися в роботах сучасних вчених, таких як Бачевский Б.Є., Берсуцький А. Я., Гавва В. Н., Гриньова В. Н., Добикіна О. К., Должанський І. З., Заруба В. Я., Козирєва Е. В., Краснокутська Н. С., Олексик А. І., Репина І. Н., Федорина.А. С. та інші.

Фінансовий потенціал можна охарактеризувати, як відносини, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови:

– можливості залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних проектів;

– наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості;

– рентабельності вкладеного капіталу;

– наявності ефективної системи управління фінансами, що забезпечує прозорість прогнозованого і наступного фінансового стану.

В існуючих підходах до оцінки і моделювання фінансового потенціалу підприємства можна виділити ряд недоліків: 1) не враховується ієрархічна (трирівнева) структура системи фінансового менеджменту, яка забезпечує узгодженість процесів адаптації підприємства до «швидких» і «повільних» збурень середовища, що дозволяє підтримувати гнучкість у поєднанні зі стійкістю діяльності підприємства; 2) оцінка фінансового потенціалу базується переважно на ресурсному підході, який не дозволяє проаналізувати збалансованість фінансового потенціалу з іншими функціональними потенціалами підприємства, а також оцінити його відповідність цілям розвитку підприємства[1].

Під фінансовим потенціалом підприємства розуміють можливості забезпечення діяльності підприємства власними і позиковими фінансовими ресурсами.

Відповідно до використовуваної ієрархічної концепції фінансовий потенціал підприємства є системою окремих потенціалів ,де – позначення управлінського рівня потенціалу:

1) оперативний фінансовий потенціал підприємства – можливості з підтримання платоспроможності підприємства на інтервалі часу оперативного планування в рамках прийнятого тактичного бюджету;

2) тактичний фінансовий потенціал підприємства – можливості фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства в середньостроковій перспективі в рамках прийнятого стратегічного бюджету;

3) стратегічний фінансовий потенціал підприємства –– це можливості підвищення ринкової вартості підприємства в довгостроковій перспективі шляхом фінансування інвестиційних проектів стратегічного призначення на основі забезпечення кредитоспроможності, фінансової стійкості, позитивної репутації і високої рентабельності капіталу підприємства[2].

Результатною характеристикою діяльності фінансовою підсистеми підприємства є обсяг грошових засобів, який вона забезпечує для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_-Novcka.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.