Бондар Ю.В. ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ

УДК: 330.1

 

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ

Бондар Ю.В.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ

 

Досліджено фактичний стан податкової системи України. Встановлено взаємозалежність зовнішніх факторів впливу на податкову політику суб’єктів господарювання. Досліджено питання надмірного оподаткування бізнесу. Даний аспект розглянуто шляхом статистичних показників податкового навантаження на прибуток підприємства та на фонд оплати праці. Вивчено питання податкового законодавства, зокрема в аспектах його нестабільності. Обґрунтовано підстави виникнення податкових витрат.

Ключові слова: податкові витрати, податкове законодавство, оподаткування бізнесу, податкова система, податкова політика.

 

Бондарь Ю.В. Внешние факторы формирования налоговых расходов / Киевский национальный торгово-экономический університет, Украина, Киев

Исследовано фактическое состояние налоговой системы Украины. Установлено взаимозависимость внешних факторов влияния на налоговую политику субъектов хозяйствования. Исследован вопрос чрезмерного налогообложения бизнеса. Данный аспект рассмотрен путем статистических изучений налоговой нагрузки на прибыль предприятия и на фонд оплаты труда. Изучены вопросы налогового законодательства, в частности в аспектах его нестабильности. Обоснованно основания возникновения налоговых расходов.

Ключевые слова: налоговые расходы, налоговое законодательство, налогообложение бизнеса, налоговая система, налоговая политика.

 

Postgraduate student Bondar Y. V. External factors of formation of tax expenditures / Kyiv National University Of Trade And Economics, Ukraine, Kiev

Investigated the actual state of Ukraine's tax system. Established interdependence external factors impact on tax policy entities. The issue of excessive taxation of business. This aspect is reviewed by statistical studies the tax burden on profits and payroll. The question of tax legislation, particularly in aspects of its instability. Grounded base of tax expenditures.

Key words: tax expenditures, tax legislation, business tax, the tax system, tax policy.

 

Вступ. Податкові витрати в умовах трансформаційної економіки займають вагоме місце у складі витрат підприємств, які потребують своєчасного та раціонального менеджменту. Виникнення податкових витрат та їх значущий вплив на податкову політику підприємств безпосередньо пов’язано з зовнішніми факторами впливу, зокрема на законодавчо-нормативному та методичному рівні державного регулювання.

Платежі, які пов’язані безпосередньо чи опосередковано з процесом оподаткування займають вагому частку у фінансових по¬токах суб'єктів господарювання. Процес розвитку бізнесу в перспективі, збільшення рівня його прибутковості безпосередньо залежить від прийняття ефективних професійних рішень, з урахуванням можливих податкових наслідків у вигляді податкових витрат підприємства.

Недостатня увага щодо податкових аспектів фінансової діяльності підпри¬ємств призводить до допущення помилок в розрахунках при оподаткуванні, які обе¬ртаються значними фінансовими втратами.

Реальне становище податкового середовища суб'єктів господарювання в Україні, яке визначається наступними факторами, потре¬бує чітко організованого менеджменту податкових витрат:

- надмірне оподаткування бізнесу. Загальне податкове навантаження на прибуток підприємства складає 38 %: фактично, з валового прибутку підприємство має сплатити 20 % ПДВ та 18 % податку на прибуток. Податкове навантаження на фонд оплати праці складає в середньому 93 %: для виплати 1 грн. заробітної плати підприємство має заплатити в бюджет від 0,93 грн. при цьому таке співвідношення не змінюється в залежності від розміру заробітної плати працівника [1, с. 1];

- нестабільність податкового законодавства. За період з початку прийняття Податкового кодексу України як основного нормативно-правового акта відбувалося неодноразове внесення змін. Зокрема, за 5 років чинного існування Податкового кодексу України зміни вносилися 92 разів, динаміку чого представлено на рис. 1.

 

 Повний текст статті за посиланням Stattya_Bondar.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.