Ружин С.Ю., доктор технічних наук, Мещанінов С.К. МОНІТОРИНГ СТАНІВ НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

УДК 621.3

 

МОНІТОРИНГ СТАНІВ НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Ружин С.Ю., доктор технічних наук, Мещанінов С.К.

Дніпровський державний технічний університет, м. Камянське, Україна

 

Визначені показники, що характеризують рівень надійності і безпеки технічних систем. Запропоновано оцінювати ефективність функціонування технічної системи через визначення терміну часу реакції дії інформаційної системи моніторингу і змінювання ймовірності відмови системи за інтервал часу, необхідний для виконання циклу управління, що математично і алгоритмічно реалізовано.

Ключеві слова: система, моніторинг, інформація,надійність, алгоритм

 

Ружин С. Ю., доктор технических наук, Мещанинов С. К. Мониторинг состояний надежности и безопасности сложных технических систем / Днепровский государственный технический университет, Украина, Камeнское

Определены показатели, которые характеризуют уровень надежности и безопасности технических систем. Предложено оценивать эффективность функционирования технической системы через определение срока времени реакции действия информационной системы мониторинга и изменения вероятности отказа системы за интервал времени, необходимый для выполнения цикла управления, что математически и алгоритмически реализовано.

Ключевые слова: система, мониторинг, информация, надежность, алгоритм

 

Rushin S. J., doctor of engineering sciences, Меchаninov S. К. Monitoring the state of reliability and safety of complex technical / the Dnepr state technical university, Ukraine, Кamenskoj.

Indexes that characterize the level of reliability and safety ofthe technical systems arecertain. It is suggested to estimateefficiency of functioning of the technical system throughdetermination of term of time of reaction of action of theinformative system of monitoring and change of probability ofrefuse of the system for a time domain necessary forimplementation of management cycle, that mathematicallyand it is algorithmically realized.

Keywords: system, monitoring, information, reliability, algorith

 

Вступ. При експлуатації складних технічних систем (ТС), до яких можна віднести більшість людино - машинних систем (ЛМС) чи систем автоматизованого управління (АСУ), особливо важливим є своєчасне отримання інформації про їх поточний стан. З цією метою, в структуру складних систем, у якості структурної одиниці, включають - інформаційну систему моніторингу (ІСМ) [1, c. 45- 49]. Основною задачею ІСМ є отримання достовірної інформації про поточний стан надійності і безпеки ТС, з урахуванням якої приймаються відповідні управлінські рішення. Зміна стану надійності і безпеки ТС пов'язана з переходом ТС у стан відмови або з переходом ТС в передвідмовні стани (ПС) [2, c. 35- 39]. ).

Основна частина. Система моніторингу здійснює моніторинг ТС як у стані відмов так і в стані передвідмов (ПС).

На рис. 1 зображено функціональну схему системи моніторингу.

 

Повний текст статті за посиланням STATYa_-Ruzhin.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.