кандидат психологічних наук, Сорокіна О.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

УДК 159.922.8

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

кандидат психологічних наук, Сорокіна О.А.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ

 

У статті розглянуто поняття залежної поведінки особистості. Викладено і проаналізовано результати емпіричного дослідження схильності студентів соціономічних напрямків підготовки до різних видів адикцій. З використанням діагностичних методик виявлено схильність студентів до таких видів залежної поведінки як трудоголізм, любовна і харчова залежності. Зафіксовано невисоку поширеність схильності до релігійної залежності і гемблінгу. Результати дослідження важливі для побудови продуктивної профілактичної роботи серед студентів.

Ключові слова: залежна поведінка, види залежної поведінки, схильність до залежного поведінки, залежна особистість, студентство.

 

кандидат психологических наук, Сорокина Е. А. Психологические особенности склонности к зависимому поведению студентов социономических направлений подготовки. / Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина, Киев

В статье рассмотрено понятие зависимого поведения личности. Изложено и проанализовано результаты эмпирического исследоваия склонности студентов социономических направлений подготовки к различным видам аддикций. С использованием диагностических методик выявлена склонность студентов к таким видам зависимого поведения как трудоголизм, любовная и пищевая зависимости. Зафиксировано невысокую распространенность склонности к религиозной зависимости и гемблингу. Результаты исследования важны для построения продуктивной профилактической работы среди студентов.

Ключевые слова: зависимое поведение, виды зависимого поведения, склонность к зависимому поведению, зависимая личность, студенчество.

 

PhD in Psychology Sorokina O. Psychological characteristics of predisposition to dependent behavior of students of socionomic branches of training / Boris Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv.

The article describes the concept of a dependent behavior of personality. It was also highlighted and analyzed the results of the empirical research of different types of addictions of students of socionomic branches of training. With the use of diagnostic tests it was investigated the predisposition of students to addictive behavior as love, food and work addictions. It was fixed reduce prevalence of predisposition to religious addiction and gambling. Results of the study are important for building of productive prevention activities among students.

Keywords: dependent behavior, types of addictive behavior, predisposition to addictive behavior, dependent personality, students.

 

Через поширення залежної (адиктивної) поведінки серед населення, особливо серед молоді, її дослідження є актуальним і своєчасним. Будучи міждисциплінарною проблемою, залежна поведінка привертає увагу науковців різних галузей: психологів, соціологів, медиків, юристів. В роботах сучасних науковців залежна поведінка визначається неоднозначно. Так Є.В. Змановська вважає, що в основі формування адикції є психічна залежність, тобто прагнення людини знову переживати приємні емоції при вживанні речовини або при повторенні певного патерну поведінки [4]. А.В. Гоголева, як основу адитивної поведінки, розглядає фізичну залежність, ознаками якої є абстинентний синдром, збільшення толерантності до речовини та ін. [2]. Багато авторів (В. Д. Менделевич, Л. Г. Леонова, Д. В. Четвериков, К. С. Лисецький, С. В. Березін, Ц.П.Короленко) розглядають залежну поведінку як форму девіантної, що характеризується відходом від реальності за допомогою зміни свого психічного стану шляхом вживання психоактивних речовин або здійсненням діяльності, що супроводжується інтенсивними емоціями.

Найпоширенішою класифікацією залежної поведінки є розподіл на хімічні та нехімічні (поведінкові) види залежностей. Цей розподіл є умовним, тому що деякі нехімічні залежності (харчова, сексуальна) мають фізіологічну складову, а всі хімічні залежності містять обов’язковий психічний компонент.

Проблемі хімічних залежностей в Україні приділяється певна увага: існує Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, працюють наркологічні відділення та реабілітаційні центри, втілюються програми замісної терапії, здійснюються профілактичні заходи в навчальних установах, проводяться поодинокі емпіричні дослідження та ін. Що стосується нехімічних залежностей, то вони вивчаються значно менше: немає епідеміологічних даних щодо їх поширення, відсутні комплексні експериментальні дослідження, невизначеним залишається питання щодо зв’язку між хімічними та нехімічними адикціями. Деякі науковці говорять про можливість «перетікання» хімічної залежності у нехімічну і навпаки [5]. О. Ю. Єгоров вказує на тенденцію вважати нехімічні, соціально схвалювані залежності (релігійна, спортивна, трудоголізм) як альтернативні в реабілітаційному процесі осіб з хімічними залежностями [3].

Нині відмічається тенденція поширення різних видів залежної поведінки серед молоді – дослідники засвідчують зниження віку першої спроби серед споживачів наркотичних речовин до 11-13 років, виникає питання щодо схильності молодих осіб до інших, нехімічних видів залежності. З цього приводу існують лише публікації, обмежені вивченням залежності від комп’ютерних ігор (Н. М. Бугайова, Г. В. Чайка, Л. М. Юр’єва) та харчової поведінки (І. Г. Малкіна-Пих, Л. М. Абсалямова).

Тому метою статті є висвітлення і аналіз результатів емпіричного дослідження схильності студентів соціономічного напряму підготовки до залежної поведінки. В межах предметного дослідження нами було використано діагностичний опитувальник Г. В. Лозової «Схильність людини до різних видів залежностей», в якому виокремлено схильність до таких видів залежностей як алкогольна, телевізійна, любовна, ігрова, сексуальна, харчова, релігійна, трудова, медикаментозна, комп’ютерна, тютюнопаління, наркотична, залежність від здорового способу життя і загальна схильність до залежностей.

В ході дослідження було залучено студентів третього курсу майбутніх психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників та логопедів у загальній кількості 162 осіб. Результати дослідження схильності до різних видів залежностей представлено на рис. 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Sorokna.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.