Головатенко О. М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК 378. 147: 796. 011

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Головатенко О. М.

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Черкаси

 

Розглянуто проблемні питання щодо впровадження системи різнорівневої підготовки фахівців. Окреслені проблеми, які вимагають від фахівців фізичної культури впроваджувати нові форми й методи організації навчального процесу та сучасні технології навчання. Проаналізовано, що підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах освіти дають змогу вирішувати кадрову проблему в Україні та забезпечувати подальше стимулювання наукової організації педагогічної праці.

Ключові слова: різнорівнева професійна підготовка, фахівець, фізична культура.

 

Головатенко О. М. Педагогические условия обеспечения разноуровневой профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры, Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины, г. Черкассы

Рассмотрены проблемные вопросы по внедрению системы разноуровневой подготовки специалистов. Обозначены проблемы, которые требуют от специалистов физической культуры внедрять новые формы и методы организации учебного процесса и современные технологии обучения. Проанализировано, что подготовка будущих специалистов в высших учебных заведениях позволяет решать кадровую проблему в Украине и обеспечивать дальнейшее стимулирование научной организации педагогического труда.

Ключевые слова: разноуровневая профессиональная подготовка, специалист, физическая культура.

 

Holovatenko О.М. Pedagogical conditions of physical education specialists’ multilevel professional training, Cherkasky Institute of Banking Cases University, National Bank of Ukraine, Cherkasy

We have problem questions on Introduction multilevel professional training. The indicated problems, from specialists fyzycheskoy culture vnedryat new forms and methods of organization process and its contemporary technology education. Preparation of future specialists in high society kadrovuyu problem in Ukraine and conditions of physical education specialists’ multilevel professional training.

Key words: multilevel professional training, specialist, рhysical сulture

 

Вступ

Динамізм сучасної цивілізації, посилення ролі людини в суспільстві та виробництві, зростання її потреб, гуманізація і демократизація суспільних відносин, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій зумовлюють необхідність вибору рівнів освіти. Особливо актуально сьогодні становить інтерес до змісту та організації діяльності навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, які повинні сприяти вихованню поколінь людей, здатних не тільки оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, а й відповідально ставитись до власного здоров‘я і здоров‘я оточуючих як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Сучасна епоха характеризується складними політичними, соціально-економічними й екологічними проблемами, які негативно впливають на здоров’я людини. Величезний потік інформації, негативні емоції, стресові ситуації як на виробництві, так і в побуті, призводять організм людини до регулярної перевтоми, розбалансування нормативного стану, порушення обмінних процесів, зниження загального імунітету. У поєднанні з фізичним тренуванням усе це створює передумови до виникнення серцево-судинних, шлунково-кишкових, нервово-психологічних, застудливих захворювань. Для подолання цих негативних чинників необхідно готувати фахівців фізичної культури – учителів, тренерів, реабілітологів, інструкторів, які кваліфіковано будуть вирішувати визначені проблеми.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми становлять праці психологів і педагогів, які висвітлюють: спеціально організовану діяльність і спілкування особистості та її розвитку в процесі діяльності (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, Л. Божович, В. Мясищев, С. Рубінштейн); професійне становлення особистості (Р. Гуревич, Є. Клімов, О. Коваленко); психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх учителів (А. Бойко, Т. Дмитренко, В. Євдокимов); інтеграцію і диференціацію як засоби індивідуалізації навчання в сучасній підготовці висококваліфікованих фахівців (А. Бєляєва, В. Лозова, П. Сікорський); психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителів фізичної культури (Ю. Васьков, І. Волкова, Д. Гасанова, Г. Ложкін, Н. Стамбулова, І. Решетень).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Зміст професійного становлення молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра передбачає такі етапи: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуальний і контрольно-результативний, які на певному рівні мають свою мету, завдання, зміст, форми і методи, що забезпечують готовність до майбутньої фахової діяльності. Проте успішність реалізації етапів залежить від дотримання педагогічно доцільних умов: забезпечення наступності у змісті, формах і методах та здійснення диференційованої роботи зі студентами залежно від їхніх реальних можливостей і рівнів підготовки [2].

«Педагогічні умови» визначаються як «обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей» [6, с. 243].

На думку В. І. Андреєва, педагогічні умови є результатом «цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення цілей» [1, с. 124].

Так, М. В. Карченкова [3] вважає, що процес формування професійної готовності майбутніх учителів фізичного виховання суттєво поліпшується при реалізації таких педагогічних умов:

• поетапне здійснення підготовки студентів на основі взаємозв’язку теорії і практики, інтеграції професійно орієнтованих дисциплін, диференційованого підходу до вибору методів педагогічного впливу відповідно до рівня професійної готовності студентів;

• застосування особистісно орієнтованих та інтерактивних методів і форм навчання студентів;

• забезпечення різнорівневого змісту навчальних і практичних завдань, відповідно до набутих знань та умінь студентів;

• проведення професійної діагностики та відповідного коригування процесу професійно-педагогічної підготовки студентів на всіх його етапах;

• активізація самостійної роботи студентів з використанням комплексно-диференційованих програм;

• налаштовування студентів на саморозвиток, самовдосконалення, творчу самореалізацію [3].

Науковці Ю. С. Нагорнов [4], А. Ю. Нагорнова [4] виділяють методологічне, організаційно-управлінське, матеріально-технічне, кадрове та методичне забезпечення процесу підготовки як групу найбільш загальних умов професійного становлення майбутніх учителів.

М. О. Родін зазначає, що досягти ефективної професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання можна за рахунок:

• озброєння студентів теорією та методикою різних способів навчання, вміннями і навичками оцінки та самооцінки якості оволодіння теоретичним матеріалом;

• стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів, формування у них потреби в самоосвіті, саморозвитку та самовдосконаленні;

• підвищення ролі самостійної роботи студентів та чіткої організації їх самостійної діяльності у навчальний та позанавчальний час;

• формування у студентів педагогічного свідомості і мислення, творчого підходу до вирішення проблем, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю;

• систематичного залучення майбутніх учителів до практичної та творчої діяльності, пов’язаної з підготовкою до навчання і виховання школярів [5].

Різнорівнева освіта є постійним процесом, спрямованим на спіралеподібне оволодіння фаховою майстерністю, де кожен наступний виток передбачає нарощування нових інтегрованих професійно зорієнтованих знань і способів діяльності, заснованих на принципі наступності, який передбачає встановлення послідовності та системності у визначенні мети, завдань, змісту, форм і методів.

Отже, мета підготовки цих фахівців полягає у сприянні активної пізнавальної та практичної діяльності в загальній школі і початкових групах ДЮСШ молодших спеціалістів; в активній творчій пізнавальній діяльності у загальноосвітній школі, групах спортивної досконалості ШВСМ і лікувальних установах бакалаврів і спеціалістів та активізації інноваційної діяльності магістрантів у вищих навчальних закладах [2].

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає: формування інтересу до майбутньої діяльності, вдосконалення фізичної культури вихованців; розвиток потреби до самовдосконалення; формування професійно спрямованих знань на основі міжпредметних зв’язків; формування інтелектуальних і спеціальних умінь та якостей, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Отже, підготовка бакалавра і спеціаліста має такі завдання: формування зовнішніх і внутрішніх мотивів, ставлення до здоров’я як до цінності; розвиток потреби в допомозі іншим людям; установлення логічних міжпредметних, інтегрованих професійно орієнтованих зв’язків, які забезпечують розкриття реальних перспектив формування професійних якостей у межах окремих дисциплін засобами власної активності; усвідомлення окремих навчальних дисциплін як засобів професійної підготовки; використання системного підходу до організації самостійної і професійної діяльності у розв‘язанні ситуаційних завдань; подальший розвиток інтелектуальних і комунікативних умінь, а також самостійності та ініціативності при виконанні завдань, оволодіння уміннями самостійного засвоєння нової інформації для систематичної самоосвіти; розвиток особистісних якостей [2].

Підготовка магістра вимагає повного усвідомлення зв’язків між змістом навчально-виховного процесу і професійною діяльністю фахівця фізичної культури в умовах стажування на робочому місці; використання інтегрованих професійно орієнтованих знань та умінь у процесі науково-дослідної роботи; усвідомлення відповідальності за результати своєї професійної діяльності; формування спеціальних знань і умінь, достатніх для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру з урахуванням соціальної й економічної значущості, престижності та актуальності.

Висновки: Зміст навчання передбачає визначення груп знань, необхідних майбутнім фахівцям як з фундаментальних, так і спеціальних дисциплін. З-поміж знань, які отримують майбутні спеціалісти та магістри, виділяємо теоретичні (терміни, поняття, правила, факти, принципи, наукові теорії, ідеї науки); знання-засоби, що сприяють формуванню умінь, виконанню певних операцій (прикладні операції мислення, експериментальні знання методів і процедур). З цією метою навчальні теми у тематичному плані та програмах розміщувати таким чином, щоб кожна наступна тема базувалася на попередній. Знання, які отримували майбутні фахівці під час вивчення однієї дисципліни, поглиблювалися вивченням інших суміжних дисциплін, забезпечуючи таким чином наступність у засвоєнні знань, формування інтелектуальних і спеціальних умінь, творчого застосування знань та вмінь у процесі навчання і виробничих практик.

 

Література:

1. Андреев В. И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / Валентин Иванович Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2006. – 608 с.

2. Єфіменко П. Б. Педагогічні умови забезпечення різнорівневої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2002. - 250арк. - Бібліогр.: арк. 185-211.

3. Карченкова М. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Карченкова Марина Володимирівна. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 228 с.

4. Нагорнов Ю. С., Нагорнова А. Ю. Характеристика педагогических русловий профессиональной підготовки студентов технических специальностей [Электронный ресурс] / Ю. С. Нагорнов, А. Ю. Нагорнова // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2012. – № 10(18). – Режим доступа : www. sisp.nkras.ru

5. Родин М. А. Пути повышения качества подготовки педагогов физической культуры в условиях вуза [Електронний ресурс] / Максим Александрович Родин. – Режим доступу : http://econf.rae.ru/pdf/2012/ 03/1083.pdf

6. Словник-довідник з професійної педагогіки / [авт.-упоряд. А. В. Семе-нова ]. – Одеса : Пальміра, 2006. – 272 с.

 

References:

1. 1. Andreev V. I. Pedagogika : uchebnyiy kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya / Valentin Ivanovich Andreev. – 2-e izd. – Kazan : Tsentr innovatsionnyih tehnologiy, 2006. – 608 s.

2. Yefimenko P. B. Pedahohichni umovy zabezpechennya riznorivnevoyi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv fizychnoyi kul'tury: Dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Kharkivs'kyy derzh. pedahohichnyy un-t im. H. S. Skovorody. - Kh., 2002. - 250ark. - Bibliohr.: ark. 185-211.

3. Karchenkova M. V. Pedahohichni umovy formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul'tury do profesiynoyi diyal'nosti : dys. ... kandydata ped. nauk : 13.00.04 / Karchenkova Maryna Volodymyrivna. – Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy, 2006. – 228 s.

4. Nagornov Yu. S., Nagornova A. Yu. Harakteristika pedagogicheskih rusloviy professionalnoy pIdgotovki studentov tehnicheskih spetsialnostey [Elektronnyiy resurs] / Yu. S. Nagornov, A. Yu. Nagornova // Sovremennyie issledovaniya sotsialnyih problem (elektronnyiy nauchnyiy zhurnal). – 2012. – 10(18). – Rezhim dostupa : www. sisp.nkras.ru

5. Rodin M. A. Puti povyisheniya kachestva podgotovki pedagogov fizicheskoy kulturyi v usloviyah vuza [Elektronniy resurs] / Maksim Aleksandrovich Rodin. – Rezhim dostupu : http://econf.rae.ru/pdf/2012/ 03/1083.pdf6. Slovnyk-dovidnyk z profesiynoyi pedahohiky / [avt.-uporyad. A. V. Semenova ]. – Odesa : Pal'mira, 2006. – 272 s.

6. Slovnyk-dovidnyk z profesijnoï pedahohiky / [avt.-uporjad. A. V. Semenova ]. – Odesa : Palmira, 2006. – 272 s.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.