Санкіна Є. О. ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК: 338.2

 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Санкіна Є. О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ

 

Формування ефективного організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством є не тільки однією з умов подолання кризових явищ у реальному секторі економіки, а й необхідною передумовою входження України у світовий економічний простір. Організаційно-економічний механізм повинен сприяти максимальному використанню як людського капіталу, так і забезпечувати підвищення ефективності економічної діяльності підприємств. Ситуація, що склалася у реальному секторі економіки України, обумовлює необхідність формування методичних основ щодо формування ефективного організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством. Таким чином, у статті розглянуто засади формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством, а саме теоретичні аспекти. Розроблена детальна схема досліджуваного процесу.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, стратегічне управління.

 

Санкина Е. А. Основы формирования организационно-экономического механизма стратегического управления предприятием / Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, г. Киев

Формирование эффективного организационно-экономического механизма стратегического управления предприятием является не только одним из условий преодоления кризисных явлений в реальном секторе экономики, но и необходимым условием вхождения Украины в мировое экономическое пространство. Организационно-экономический механизм должен способствовать максимальному использованию как человеческого капитала, так и обеспечивать повышение эффективности экономической деятельности предприятий. Ситуация, сложившаяся в реальном секторе экономики Украины, обуславливает необходимость формирования методических основ по формированию эффективного организационно-экономического механизма стратегического управления предприятием. Таким образом, в статье рассмотрены основы формирования организационно-экономического механизма стратегического управления предприятием, а именно теоретические аспекты. Разработана подробная схема исследуемого процесса.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, стратегическое управление.

 

Sankina Ie. O. The principles of formation of organizational and economic mechanism of strategic management / National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine, Kyiv

The formation of effective organizational and economic mechanism of strategic management is not only one of the conditions to overcome the crisis in the real economy, but also a necessary precondition for Ukraine's entry into the global economy. Organizational-economic mechanism should facilitate the maximum use of human capital and ensure economic efficiency of enterprises. The situation in the real economy of Ukraine, necessitates the formation methodological framework for the formation of effective organizational and economic mechanism of strategic management. Thus, in article considers the principles of formation of organizational and economic mechanism of strategic management, namely theoretical aspects. A detailed diagram of the process under study is developed.

Keywords: organizational and economic mechanism, strategic management.

 

Вступ. Формування організаційно-економічного механізму починається із визначення принципів здійснення цього процесу. Як відомо, принципи – це основні правила, яких мають дотримуватися суб’єкти управління під час ухвалення управлінських рішень. Принципи є основною формою цілеспрямованого використання об’єктивних законів в практиці управління [1].

Для формування організаційно-економічного механізму управління підприємством використовують такі принципи:

1. Принцип інноваційного характеру розвитку системи передбачає опору промислового підприємства на високі стандарти роботи та прагнення до нововведень. Постійний пошук нових можливостей стимулює розвиток підприємства. Орієнтація на інновації допомагає промисловому підприємству ефективно здійснювати свою діяльність.

2. Принцип системності представляє сукупність взаємодіючих підсистем та ефективну взаємодію із зовнішнім середовищем. Робота кожного окремого відділу та підсистеми будується таким чином, щоб у визначений термін головна мета підприємства була досягнута.

3. Принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу – це один з головних принципів управління. Тільки на основі урахування інтересів всіх економічних контрагентів, з якими співпрацює промислове підприємство в процесі свої діяльності, можна заснувати тривалу та стабільну взаємодію.

4. Принцип ефективного та справедливого управління персоналом (повноваження і відповідальність; справедливий поділ відповідальності за результати роботи між менеджерами та робітниками; корпоративний дух; стабільність; мотивація праці та справедлива винагорода за виконання обов’язків).

5. Принцип дотримання етики бізнесу передбачає чесність і довіру в ділових стосунках, дотримання домовленостей та підписаних угод, повагу до партнерів та інших учасників взаємодії. Цей принцип покладений в основу довготривалих відносин, бо без нього накопичення ресурсів та потенціалу споживчого капіталу неможливе.

6. Принцип адаптивності. Цей принцип вимагає своєчасної динамічної реакції на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі (зміни запитів споживачів, дії конкурентів, видання нових чи редагування існуючих законодавчих актів, кризові явища в економіці, зниження ефективності праці та інше).

7. Принцип безперервності і надійності виявляється у створенні таких організаційно-господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого режиму виробничого процесу.

8. Принцип економічності та ефективності на основі багатоваріантного вибору шляхів розвитку. Наявність альтернатив розвитку допоможе обирати більш ефективний та економний шлях, краще пристосуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах, поліпшувати організацію виробництва, випускати конкурентоспроможну продукцію [2].

Такі принципи дозволяють визначити місце організаційно-економічного механізму серед інших механізмів, його особисті функції та чітко сформувати його взаємодію в сукупності із іншими механізмами підприємства в єдиній ієрархії всіх механізмів функціонування підприємства.

Необхідно визначити яку роль відіграє формування організаційно-економічного механізму саме в стратегічному управлінні підприємством.

Стратегічне управління – це динамічний процес аналізу, вибору стратегій, планування, забезпечення та реалізації розроблених планів організацією. Формування організаційно-економічного механізму, на нашу думку, є розкриттям принципу комплексності стратегічного управління, що полягає у всеохоплюючому аналізі та обліку інформації [3, с.12-13]. Отже, дані поняття доповнюють одне одного.

Методика формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємствами повинна виконуватись поетапно та передбачає послідовність наступних дій:

І етап – моніторинг соціально-економічного розвитку підприємств. На цьому етапі шляхом використання спеціальних методів дослідження необхідно здійснити комплексний аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств, вивчити динаміку найважливіших кількісних і якісних показників. Це так званий індикатор визначення існуючих проблем, тенденцій розвитку та подальших перспектив функціонування підприємств, що є основою процесу вдосконалення механізму стратегічного управління.

ІІ етап – діагностика функціонування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємств. Метою проведення діагностики є визначення результату функціонування організаційно-економічного механізму, виявлення слабких місць і недоліків у його структурі та функціональних зв'язках між елементами. За отриманими результатами діагностики можна визначити ступінь недосконалості механізму, виявити її причини та окреслити можливі напрями вдосконалення.

ІІІ етап – оцінювання можливостей вдосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління. Цей етап передбачає: пошук можливостей, оптимальна сукупність яких дозволить оптимізувати механізм для досягнення ним мети функціонування. Здійснення даного процесу базується на оцінці експертів, у ролі яких мають виступати фахівці-практики різних рівнів управління. На основі отриманих результатів діагностики діючого механізму ефективного управління діяльності підприємств визначають можливі напрями його вдосконалення;

ІV етап – розробка програми вдосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємств. Це детально розроблений план заходів, що мають бути вжиті на підприємствах, оцінювання потенціалу та визначення змісту робіт і відповідальність за їх виконання. Її зміст обумовлюється результатами оцінювання можливостей удосконалення механізму управління.

V етап – оцінювання запропонованого організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємствами, яке передбачає поетапне визначення пріоритетних елементів запропонованого механізму для визначення ймовірного ефективного результату його функціонування. Залежно від отриманого результату оцінювання змін запропонованого організаційно-економічного механізму можливі такі управлінські дії в практиці суб'єктів господарювання:

1) розробка програми вдосконалення при отриманні позитивного результату оцінювання запропонованих змін, який полягає у досягненні організаційно-економічним механізмом ефективного управління підприємствами;

2) коригування розробленої програми вдосконалення;

3) доопрацювання розробленої програми, тобто повторне оцінювання можливостей удосконалення та внесення відповідних коректив.

VІ етап – упровадження програми вдосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємствами. Варто виокремити застосування принципу «точно в строк», що є особливо важливим у реалізації програми вдосконалення механізму стратегічного управління підприємств. Важливим на цьому етапі є підтримка організаційної культури та популяризація змін серед працівників підприємств для формування сприятливого середовища і підтримки впевненості у досягненні поставленої мети [4].

З метою наочності розглянутих етапів формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління підприємством, була розроблена схема (Рис. 1).

Запропонована методика формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління, на нашу думку, сприятиме підвищенню ефективної діяльності підприємств при правильному її впроваджені.

 

Повний текст статты за посиланням Stattya_Sankna.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.