Остраус Ю. М. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

УДК 371.132:614.253.1

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

Остраус Ю. М.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Україна, Вінниця

 

У статті на основі аналізу філософсько-культурологічної та психолого-педагогічної літератури висвітлено зміст понять цінностей, ціннісних орієнтацій та професійних ціннісних орієнтацій. Визначається, що професійні ціннісні орієнтації майбутніх сімейних лікарів ґрунтуються на гуманістичних та професійних цінностях. Охарактеризовано сутність та систему гуманістичних та професійних цінностей майбутніх сімейних лікарів.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, професійні ціннісні орієнтації майбутніх сімейних лікарів, гуманістичні цінності, професійні цінності.

 

Остраус Ю. М. Ценностные ориентации как компонент профессионально-коммуникативной культуры будущих семейных врачей / Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова, Украина, Винница

В статье на основе анализа философско-культурологической и психолого-педагогической литературы выявляется содержание понятий ценности, ценностные ориентации и профессиональные ценностные ориентации. Определяется, что профессиональные ценностные ориентации будущих семейных врачей основываются на гуманистических и профессиональных ценностях. Характеризуется сущность и система гуманистических и профессиональных ценностей будущих семейных врачей.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, профессиональные ценностные ориентации будущих семейных врачей, гуманистические ценности, профессиональные ценности.

 

Ostraus Y. M. Value orientations as a component of future family doctors’ professional and communicative culture / Vinnytsia National Medical University named after M. I. Pirogov, Ukraine, Vinnytsia

On the basis of philosophical, culturological, psychological and pedagogical literature analysis the author defines the meaning of the concept of values, value orientations and professional value orientations. Future family doctors’ professional value orientations are determined to base on humanistic and professional values. The essence and system of future family doctors’ humanistic and professional values is characterized.

Key words: values, value orientations, future family doctors’ professional value orientations, humanistic values, professional values.

 

Вступ. Як зазначав доктор філософських наук, фахівець по філософії культури П. С. Гуревич, кожну культуру можна вважати набором конкретних цінностей, котрі розділяються більшістю її представників і знаходяться у певній ієрархії. Самі ж цінності зародилися в історії людства як духовні опори, що впорядковують дійсність, дозволяють її осмислити та оцінити, надають сенсу людському існуванню [1, с. 137-138]. Відповідно, система цінностей та ціннісних орієнтацій є важливою частиною будь-якого виду культури, у тому числі і професійно-комунікативної. Вона утворює основу свідомості та поведінки особистості, впливаючи на її розвиток, на ефективність професійної діяльності, на відношення до оточуючих, до професії та професійного самовдосконалення.

Категорії «цінність» та «ціннісні орієнтації» привертають значну увагу багатьох вчених. Ця проблема також займає одне з центральних місць у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях українських науковців. Праці О. Ф. Александрової, Н. О. Антонової, В. Г. Кузнецової, К. М. Куренкової, В. В. Лопатинської, Н. П. Максимчук, В. В. Марчука, Д. С. Мацька, О. М. Теплої та Н. П. Чутової присвячені формуванню цінностей і ціннісних орієнтацій молоді та майбутніх фахівців різних галузей. Однак, проблема ціннісних орієнтацій майбутніх сімейних лікарів не достатньо висвітлюється у наукових пошуках сучасних дослідників, хоча саме представники цієї найбільш гуманної професії неодмінно повинні володіти моральною та професійною культурою, основу яких і становлять цінності.

Метою статті є висвітлення сутності цінностей та ціннісних орієнтацій шляхом аналізу сучасної психолого-педагогічної наукової літератури і визначення особливостей професійних ціннісних орієнтацій майбутніх сімейних лікарів.

Слід зазначити, що поняття цінностей виникає на перетині наук про людину і суспільство, тому існує багато підходів до його розуміння. Філософський сенс цього поняття виражає людське, соціальне і культурне значення певних явищ дійсності. Широка різноманітність предметів людської діяльності, суспільних відносин та включених в це коло явищ природи може виступати в якості цінностей, тобто може оцінюватися з позиції добра і зла, істини та неправди, краси та потворності, допустимого та забороненого, справедливого та несправедливого [2, с. 765]. О. Н. Солонін та М. С. Каган формулюють сутність цінностей з точки зору культурології як зафіксовану у свідомості людини характеристику її відношення до об’єкта [3, с. 134]. Психолого-педагогічні джерела визначають цінність як явище що фіксує позитивне чи негативне значення будь-яких об’єктів і явищ [4, с. 209], або називають цінностями ідеї, речі, явища та думки, що мають позитивне значення для людства [5, с. 382].

Ставлення до цінностей відображається у ціннісних орієнтаціях, які являють собою «найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, що закріплені життєвим досвідом індивіда, сукупністю його переживань і відмежовують суттєве для даної людини від не значимого, не суттєвого» [2, с. 764]. О. Н. Солонін та М. С. Каган наголошують, що у кожної людини з дитинства формуються її власні ціннісні орієнтації, тобто ціннісні уявлення, за допомогою яких вона орієнтується у світі цінностей і визначає для себе більш значимі з них. Система ціннісних орієнтацій, як стверджують вчені, утворюється на основі провідних культурних ціннісних уявлень, а кожна особа залежно від своїх вроджених і набутих особливостей та під впливом власних життєвих обставин по-своєму організує їх ієрархію [3, с. 138-139]. У психології та педагогіці під ціннісними орієнтаціями розуміють вибіркову, соціально обумовлену, стійку систему спрямованості інтересів і потреб особистості, яка визначає відношення людини до сукупності матеріальних і духовних суспільних благ та ідеалів [4 с. 209; 5, с. 382]. Акумулюючи увесь життєвий досвід особистості, ціннісні орієнтації допомагають обрати правильний напрям поведінки у різних ситуаціях, відрізнити важливе від неважливого, подолати кризові періоди.

Особливого значення система ціннісних орієнтацій набуває для сімейного лікаря, оскільки вона стає центральним елементом у структурі його професійного образу, стимулює професійно особистісний розвиток, активізує внутрішні механізми особистості, детермінує професійну поведінку та забезпечує зміст і спрямованість професійної діяльності. У контексті професійної діяльності ми можемо говорити про професійні ціннісні орієнтації, які визначаються як вибіркове, стале ставлення людини до різних аспектів професії, її специфічних ознак і характеристик [6, с. 72]. Такі ціннісні орієнтації містять також ставлення до засвоєння знань, до уміння застосовувати знання у професійній діяльності, до здатності генерувати ідеї і творчо проявляти себе у професії. Варта уваги точка зору Н. Ю. Шемигон, яка вважає професійні ціннісні орієнтації системою стійких відношень до професійної праці, котра формується на основі усвідомлених професійних цінностей і втілюється у професійній діяльності, визначаючи її зміст та шляхи досягнення професійних цілей. Дослідниця підкреслює, що професійно-ціннісні орієнтації як сукупність особистісно усвідомлених гуманістичних цінностей являють собою один з найважливіших елементів професійної діяльності, основу соціальної та професійної активності фахівця, його життєвої позиції [7, с. 7].

Особливість професійних ціннісних орієнтацій сімейного лікаря полягає у тому, що вони ґрунтуються на гуманістичних та професійних цінностях, котрі тісно пов’язані між собою. Сама лікувальна справа за своєю сутністю завжди була і залишається гуманістичною, оскільки діяльність медика спрямована на людину, збереження її життя і здоров’я. Гуманізм лікаря проявляється у прагненні допомогти хворому, використати усі можливості для покращення його здоров’я і якості життя, для полегшення страждань. Відповідно, гуманістичні цінності, які ставлять на перше місце безумовну цінність людини, відіграють у професії сімейного лікаря провідну роль, слугуючи підґрунтям культури та орієнтиром поведінки, за яким він будує свої стосунки з партнерами у процесі професійно-комунікативної діяльності. Зміст поняття «гуманістичні цінності» був висвітлений у науковій праці Д. С. Мацька як «сукупність значущих ідей, норм, принципів та ідеалів суспільної та особистої діяльності, які, виступаючи зразками добра, людяності, милосердя, визначають поведінку людини та покликані формувати усвідомлене, співчуваюче й виключно позитивне ставлення особистості до навколишньої дійсності» [8, с. 9]. До таких цінностей науковці відносять добро, людяність, свободу, працелюбність, відповідальність, толерантність, обов’язок, совість, чутливість, віру в людину, альтруїзм, справедливість, ввічливість, пізнання, моральність, громадянськість, естетичність.

У дослідженні В. Г. Кузнецової було запропоновано систему базових гуманістичних цінностей, яка, на нашу думку, повинна стати основою професійно-комунікативної культури сімейних лікарів:

- життя як головна цінність існування людини і суспільства;

- доброта чи здатність прихильно ставитися до людей, приносити їм радість і задоволення, бути щирим з іншими;

- любов до ближнього як почуття глибокої прихильності, відданості;

- співчуття, тобто здатність ставитися з розумінням і жалістю до переживань і проблем людини;

- справедливість – спроможність діяти неупереджено, відповідно до моральних та правових норм суспільства;

- совість - тип поведінки людини відповідно до морально-етичних норм;

- повага до гідності особи – здатність бачити найкращі її якості [9, с. 8].

У той час як гуманістичні цінності детермінують поведінку людини у соціумі та її відношення до навколишнього світу, професійні цінності визначають ставлення особи до своїх професійних обов’язків та регулюють професійну діяльність фахівців. Ми вважаємо, що система професійних цінностей медичних сестер, розроблена К. М. Куренковою, повністю відображає сукупність професійних цінностей, сформованість яких необхідна сімейним лікарям для успішної професійної діяльності та для розвитку професійно-комунікативної культури. Зважаючи на те, що професійно-особистісні властивості медиків виявляються у чотирьох його ставленнях (до навколишньої реальності, до хворого, до медичного колективу, до себе), науковець робить висновок про необхідність формування системи цінностей, яка містить у собі чотири основні групи. Перша група включає основні світоглядні цінності, що забезпечують соціальну спрямованість особистості медика (людина, життя, здоров’я, благо тощо), тобто гуманістичні цінності. До другої групи автор відносить цінності, що є регулятором відносин фахівця з людьми, які потребують його професійної допомоги, а також з їх родичами (соціальна зрілість, доброта, альтруїзм, милосердя, любов до людей, емпатія). Третя група охоплює ті цінності, що регламентують відносини з колегами (колегіальність, доброзичливість, професійна репутація, вимогливість). До четвертої групи входять цінності, котрі обумовлюють ставлення медика до себе як до фахівця (любов до медичної професії, професійне достоїнство, самокритичність, совісність) [10, с. 7-8].

Висновки. Отже, ми вважаємо, що у сфері ціннісних орієнтацій майбутніх сімейних лікарів, котрі впливають на формування професійно-комунікативної культури, можна виділити гуманістичні ціннісні орієнтації та професійні ціннісні орієнтації. До основних гуманістичних ціннісних орієнтацій ми відносимо життя, доброту, любов до ближнього, співчуття, справедливість, совість та повагу до людської гідності. Найважливішими професійними ціннісними орієнтаціями майбутніх сімейних лікарів, на нашу думку, є милосердя, любов до людей, доброзичливість, вимогливість, колегіальність, професійна репутація, любов до медичної професії, професійне достоїнство.

Оскільки професійний розвиток передбачає не тільки оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, а й становлення особистості фахівця і його професійної культури, формування системи ціннісних орієнтацій що складають основу особистісного й культурного розвитку, повинно стати пріоритетним компонентом професійної підготовки. До особистості та культури сімейного лікаря завжди висувалися підвищені вимоги, тому в умовах навчально-виховного процесу необхідно готувати таких фахівців цієї галузі, для яких сама професійна діяльність та особистість людей, що потребують їх професійної допомоги, будуть представлять найвищу цінність.

 

Література:

1. Гуревич П. С. Культурология : учебник для вузов / П. С. Гуревич. - М. : Проект, 2003. - с. 336.

2. Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

3. Культурология : учебник // Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Высшее образование, 2005. - 566 с.

4. Психологічний словник / [За ред. В. І. Войтка]. – К. : Либідь, 1982. – 215 с.

5. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - М. : ИКЦ "Март"; Ростов н/Д : Издательский центр "Март", 2005. - 448 с.

6. Кардашевська Г. Е. Професійні ціннісні орієнтації майбутніх лікарів / Г. Е. Кардашевська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 15. - С. 70-75.

7. Шемигон Н. Ю. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. Ю. Шемигон. – Харків, 2008. – 21 с.

8. Мацько Д. С. Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Д. С. Мацько. - Луганськ, 2008. - 20 с.

9. Кузнецова В. Г. Формування гуманістичних цінностей у майбутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.Г. Кузнецова. - Луганськ, 2001. - 20 с.

10. Куренкова К. М. Формування професійних цінностей майбутніх медсестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / К. М. Куренкова. – Харків, 2009. – 21 с.

 

References:

1. Gurevy`ch P. S. Kul`turology`ya : uchebny`k dlya vuzov / P. S. Gurevy`ch. - M. : Proekt, 2003. - s. 336.

2. Fy`losofsky`j эncy`klopedy`chesky`j slovar` / [gl. redakcy`ya: L. F. Y`l`y`chev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev, V. G. Panov]. – M. : Sov. Эncy`klopedy`ya, 1983. – 840 s.

3. Kul`turology`ya : uchebny`k // Pod red. Yu. N. Solony`na, M. S. Kagana. - M. : Vыsshee obrazovany`e, 2005. - 566 s.

4. Psy`xologichny`j slovny`k / [Za red. V. I. Vojtka]. – K. : Ly`bid`, 1982. – 215 s.

5. Kodzhaspy`rova G. M. Pedagogy`chesky`j slovar` / G. M. Kodzhaspy`rova, A. Yu. Kodzhaspy`rov. - M. : Y`KCz "Mart"; Rostov n/D : Y`zdatel`sky`j centr "Mart", 2005. - 448 s.

6. Kardashevs`ka G. E. Profesijni cinnisni oriyentaciyi majbutnix likariv / G. E. Kardashevs`ka // Visny`k Lugans`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedagogichni nauky`. - 2013. - №15. - S. 70-75.

7. Shemy`gon N. Yu. Formuvannya cinnisny`x oriyentacij majbutnix pedagogiv u procesi profesijnoyi pidgotovky` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 «Teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`» / N. Yu. Shemy`gon. – Xarkiv, 2008. – 21 s.

8. Macz`ko D. S. Formuvannya gumanisty`chny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv zarubizhnoyi literatury` v procesi faxovoyi pidgotovky` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 «Teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`» / D. S. Macz`ko. - Lugans`k, 2008. - 20 s.

9. Kuzneczova V. G. Formuvannya gumanisty`chny`x cinnostej u majbutnix vchy`teliv : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 «Teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`» / V.G. Kuzneczova. - Lugans`k, 2001. - 20 s.

10. Kurenkova K. M. Formuvannya profesijny`x cinnostej majbutnix medsester u procesi faxovoyi pidgotovky` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.04 «Teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`» / K. M. Kurenkova. – Xarkiv, 2009. – 21 s.

 

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.