Клехо О. В., Четверикова Т. Г. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

УДК 004.9:373

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Клехо О. В., Четверикова Т. Г.

Луцький педагогічний коледж, Україна, м. Луцьк

 

Дослідження проводилось на базі Луцького педагогічного коледжу в рамках засідання круглого столу, в якому взяли участь викладачі, студенти, вчителі початкових класів м. Луцька. Темами для обговорення стали: оголошення результатів пошуково-аналітичних досліджень студентів коледжу; пошук рішень з актуальних проблем використання сучасних ІКТ, встановлення контактів між вчителями шкіл та студентами, обмін власними розробками електронних посібників.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, електронні засоби навчального призначення, педагогічні програмні засоби, контролюючі програми, педагогічні технології.

 

Клехо Е. В., Четверикова Т. Г., Использование информационно-комуникационных технологий в современной школе / преподаватели інформатики, Луцкий педагогический коледж. Украина, г. Луцк

Исследование проводилось на базе Луцкого педагогического колледжа в рамках заседания круглого стола, в котором приняли участие преподаватели, студенты, учителя начальных классов г. Луцка. Темами для обсуждения стали: объявление результатов поисково-аналитических исследований студентов колледжа; поиск решений по актуальным проблемам использования современных ИКТ, установление контактов между учителями школ и студентами, обмен собственными разработками электронных пособий.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронные средства учебного назначения, педагогические программные средства, контролирующие программы, педагогические технологии.

 

Kleho E. V., Chetverykova T. G. Use of information and communication technologies in modern school / Lecturer Computer Science, Lutsk pedagogical college. Ukraine, Lutsk

The study was conducted at the Lutsk Pedagogical College within the roundtable, which was attended by teachers, students and teachers of primary school Lutsk. The topics for discussion were: announcement of search and analytical studies of college students; finding solutions on actual problems using modern ICT, networking between teachers and students of schools, developed in-house exchange of electronic aids.

Keywords: information and communication technology, electronic educational supplies, educational software, control programs, educational technology.

 

Вступ

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність формування нової моделі системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Тому актуальними є дослідження ролі ІКТ у практичній діяльності вчителя початкової школи. У зв’язку з цим на базі Луцького педагогічного коледжу було організовано засідання круглого столу, в якому взяли участь викладачі, студенти, вчителі початкових класів м. Луцька. Темами для обговорення стали: оголошення результатів пошуково-аналітичних досліджень студентів коледжу; пошук рішень з актуальних проблем використання сучасних ІКТ, встановлення контактів між вчителями шкіл та студентами, обмін власними розробками електронних посібників, використання засобів ІКТ у навчальному процесі.

Дані дослідження

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті – технології навчання, виховання, наукових досліджень і управління, засновані на використанні обчислювальної та інформаційної техніки і спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпечення. [1, с.24]

Ми виокремили наступні переваги використання ІКТ в навчальному процесі:

розвиток системного мислення;

полегшене розв’язання завдань;

наочні приклади та матеріали;

обмін та спільне користування інформацією.

Існує декілька підходів до класифікації ІКТ. За методичним призначенням їх можна розподілити на:

1) навчальні (електронні підручники, посібники)  призначені для самостійного опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу;

2) програми-тренажери (репетитори)  дозволяють відпрацювати певні вміння і навички, використовуються для повторення або закріплення пройденого матеріалу;

3) контролюючі – призначені для контролю або самоконтролю рівня оволодіння навчальним матеріалом;

4) інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові – повідомляють відомості, формують уміння і навички по систематизації інформації;

5) демонстраційні – забезпечують наочне представлення навчального матеріалу;

6) імітаційні – представляють певний аспект реальності для вивчення його структурних або функціональних характеристик;

7) моделюючі – дозволяють моделювати об'єкти, явища, процеси з метою їх дослідження;

8) навчально-ігрові – призначені для створення навчальних ситуацій, діяльність учнів в яких реалізується в ігровій формі.

Зупинимось на деяких теоретичних та практичних аспектах використання електронних підручників, посібників та контролюючих програм в сучасній школі, які були досліджені студентами під час проходження пробної педагогічної практики в початкових класах та під час проведення уроків з інформатики в старших класах окремих шкіл міста Луцька.

Протягом останніх декількох років невід’ємною складовою освітнього процесу в Україні є використання сучасних електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП). Цілою низкою торгових марок України (Сорока Білобока, Нова Школа, Розумники, Контур Плюс) були видані програмні педагогічні засоби з різних предметів, однак система впровадження їх в освітянську практику далека від досконалості: кількість електронних засобів навчання є недостатньою, вони надходять не у всі школи або вчителі не знають про їх наявність.

Під час проведення дослідження нами було вивчено думку вчителів стосовно цінності педагогічних програмних засобів для навчально-виховного процесу. 49% вчителів інформатики та майже 40% вчителів інших предметів вважають, що переважає середня педагогічна цінність електронних засобів навчального призначення.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Kleho_Chetverikova.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.